Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3250. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, stran 8416.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 (23/96 - popr.), 101/99 Odl.US: U-I-215/96, 22/00 - ZJS, 64/01, 101/01 Odl.US: U-I-68/98-42, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 117/05 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, s spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06), 85. členom Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list RS, št. 13/01) je Občinski svet Občine Jesenice na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 21. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice (Uradni list RS, št. 18/97, 90/98 in 43/00) (v nadaljevanju Odlok) se spremeni druga alinea prvega odstavka 8. člena tako, da se glasi:
»trije predstavniki delavcev šole«.
2. člen
V petem odstavku 8. člena se v sedmem odstavku črta stavek, ki se glasi:
»En predstavnik staršev mora biti predstavnik staršev varovancev varstveno delovnega centra.«.
3. člen
Prvi odstavek 12. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
» Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo, in sicer iz:
- sredstev državnega proračuna
- sredstev ustanovitelja
- sredstev drugih občin na podlagi sklenjene pogodbe
- prispevkov staršev učencev
- sredstev od prodaje blaga in storitev ter izdelkov
- donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.«.
V 12. členu Odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Cenike zavoda sprejema in potrjuje svet šole. Ceniki začnejo veljati z dnem, ko poda nanje soglasje ustanovitelj.«.
4. člen
12.a člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Premoženje, ki ga ustanovitelj daje javnemu zavodu v upravljanje:
- zemljišče s parc. št. 1115/4 k.o. Jesenice v izmeri 1236 m2 in parc. št. 1115/5 v izmeri 422 m2, ki v naravi predstavlja objekt Osnovna šola Poldeta Stražišarja, Ulica Viktorja Kejžarja 35, Jesenice s pripadajočim zemljiščem.
Javni zavod upravlja tudi z vso opremo in predmeti, ki se nahajajo v zgoraj navedenih prostorih in pripadajočih depojih.
Premoženje s katerim upravlja javni zavod je last Občine Jesenice.
Javni zavod razpolaga s premoženjem danim v upravljanje v skladu s pogodbo na s katero je bilo premoženje preneseno v upravljanje javnemu zavodu.«.
5. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občina Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti