Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3249. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice, stran 8416.

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 (23/96 - popr.), 101/99 Odl.US: U-I-215/96, 22/00 - ZJS, 64/01, 101/01 Odl.US: U-I-68/98-42, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 117/05 Odl.US: U-I-240/04-11, 129/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, s spr.) in 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06), 85. členom Poslovnika o delu občinskega sveta (Uradni list RS, št. 13/01) je Občinski svet Občine Jesenice na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice dne 21. 6. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice (Uradni list RS, št. 18/97, 90/98 in 43/00) (v nadaljevanju Odlok) se spremeni druga alinea prvega odstavka 7. člena tako, da se glasi:
»trije predstavniki delavcev šole«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena Odloka se doda dejavnost:
»H 55.520 Priprava in dostava hrane (catering)«.
3. člen
Doda se nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
V primeru razpoložljivih kapacitet, lahko javni zavod Osnovna šola Koroška Bela, po predhodnem soglasju ustanovitelja, kot del javne službe opravlja tudi pripravo prehrane za druge javne zavode. Vsa medsebojna razmerja javni zavodi uredijo s posebno pogodbo.«.
4. člen
Prvi odstavek 11. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe skladno z veljavno zakonodajo, in sicer iz:
- sredstev državnega proračuna
- sredstev ustanovitelja
- prispevkov staršev učencev
- sredstev od prodaje blaga in storitev ter izdelkov
- donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.«.
V 11. členu Odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Cenike zavoda sprejema in potrjuje svet šole. Ceniki začnejo veljati z dnem, ko poda nanje soglasje ustanovitelj.«.
5. člen
Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Premoženje, ki ga ustanovitelj daje javnemu zavodu v upravljanje:
- zemljišče s parc. št. 277/2 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 2580 m2, ki v naravi predstavlja objekt Osnovna šola Koroška Bela, Jesenice s pripadajočim zemljiščem.
Javni zavod upravlja tudi z vso opremo in predmeti, ki se nahajajo v zgoraj navedenih prostorih in pripadajočih depojih.
Premoženje s katerim upravlja javni zavod je last Občine Jesenice.
Javni zavod razpolaga s premoženjem danim v upravljanje v skladu s pogodbo na s katero je bilo premoženje preneseno v upravljanje javnemu zavodu.«.
6. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občina Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti