Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2007 z dne 6. 7. 2007

Kazalo

3212. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (ZNSVS-B), stran 8367.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (ZNSVS-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (ZNSVS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. junija 2007.
Št. 001-22-81/07
Ljubljana, dne 2. julija 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NACIONALNI STANOVANJSKI VARČEVALNI SHEMI IN SUBVENCIJAH MLADIM DRUŽINAM ZA PRVO REŠEVANJE STANOVANJSKEGA VPRAŠANJA (ZNSVS-B)
1. člen
V Zakonu o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Uradni list RS, št. 44/06 - uradno prečiščeno besedilo) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon določa nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo kot sistemsko podlago za vzpodbujanje dolgoročnega stanovanjskega varčevanja (v nadaljnjem besedilu: varčevanje), povečanje obsega ugodnega dolgoročnega stanovanjskega kreditiranja ter subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.«.
2. člen
V 2. členu se na koncu 4. točke beseda »in« nadomesti z vejico.
Na koncu 5. točke se pika nadomesti z besedo »in«.
Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. subvencioniranje mladih družin za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.«.
3. člen
V 4.a poglavju z naslovom »SUBVENCIJE« se 26.a do 26.c členi nadomestijo z novimi 26.a do 26.i členi, ki se glasijo:
»26.a člen
Subvencija po tem zakonu je znesek, ki vsako leto pripada mladi družini kot spodbuda za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja.
Za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja mlade družine se šteje prvi nakup, gradnja, rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali najem stanovanja, če stanovanje ustreza površinskim normativom, ki jih predpisuje 10. člen Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES in 47/06 - ZEN) in če mlada družina nima v lasti drugega primernega stanovanja.
Mlada družina je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev z enim ali več otroki oziroma posvojenci, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu javnega poziva Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Status mlade družine ugotavlja Stanovanjski sklad Republike Slovenije skladno s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja.
Pravica do subvencije nakupa, gradnje, rekonstrukcije ali spremembe namembnosti ter pravica do subvencije najema se med seboj izključujeta.
26.b člen
Subvencija pripada mladi družini, katere neto dohodki za predpreteklo koledarsko leto ne presegajo naslednjih zgornjih mej od povprečne neto plače v Republiki Sloveniji:
+----------------------------------+---------------------------+
|1. 2-članska           |      250%      |
+----------------------------------+---------------------------+
|2. 3-članska           |      315%      |
+----------------------------------+---------------------------+
|3. 4-članska           |      370%      |
+----------------------------------+---------------------------+
|4. 5-članska           |      425%      |
+----------------------------------+---------------------------+
|5. 6-članska           |      470%      |
+----------------------------------+---------------------------+
Za vsakega nadaljnjega člana mlade družine se lestvica iz prejšnjega odstavka nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.
Pri ugotavljanju neto dohodkov se upoštevajo vsi obdavčljivi dohodki in prejemki, zmanjšani za davke in obvezne prispevke za socialno varnost, razvidni iz dokončnih dohodninskih odločb in iz drugih dokončnih odločb davčnega organa in davčnih obračunov.
26.c člen
Za zagotavljanje sredstev za subvencije po tem zakonu se smiselno uporablja določba četrtega odstavka 23. člena tega zakona.
26.č člen
Stanovanjski sklad Republike Slovenije objavi vsako leto najpozneje do 30. junija javni poziv za dodelitev subvencij po tem zakonu. Javni poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na način, da je dostopen javnosti.
V javnem pozivu se določijo natančnejši pogoji in postopek za pridobitev subvencij ter višina subvencije.
Upravičenost do dodelitve subvencije ugotavlja pred izplačilom vsakokratne subvencije Stanovanjski sklad Republike Slovenije z upravnim aktom. Zoper upravni akt je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve.
26.d člen
Stanovanjski sklad Republike Slovenije pridobi podatke o vlagatelju in družinskih članih iz registra stalnega prebivalstva in centralnega registra prebivalstva, ki ga vodi organ, pristojen za vodenje registra stalnega prebivalstva, oziroma ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
Iz registrov iz prejšnjega odstavka pridobi Stanovanjski sklad Republike Slovenije podatke o enotni matični številki občanov, imenu in priimku, stalnem prebivališču ter davčni številki članov mlade družine in pripadnosti gospodinjstvu.
Na zahtevo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Davčna uprava Republike Slovenije brezplačno posreduje vse podatke o obdavčljivih dohodkih za predpreteklo koledarsko leto za vse družinske člane, navedene v vlogi za dodelitev subvencije. Podatke, ki so davčna tajnost, Stanovanjski sklad Republike Slovenije zbira in uporablja skladno z določbami zakona, ki ureja davčni postopek.
4.a.a. Subvencioniranje nakupa, gradnje, rekonstrukcije ali spremembe namembnosti
26.e člen
Subvencija za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti pripada tisti mladi družini, ki ima sklenjeno prodajno pogodbo ali pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje po 1. marcu 2006, če izpolnjuje pogoje iz tega zakona.
26.f člen
Subvencija pripada mladi družini največ osem let, pri čemer se status mlade družine ugotavlja le ob prvi dodelitvi subvencije, število članov mlade družine in zgornja meja dohodka mlade družine pa enkrat letno pred dodelitvijo vsakokratne subvencije.
Višino subvencije, ki pripada mladi družini na družinskega člana, predpiše Vlada Republike Slovenije s sklepom.
4.a.b. Subvencioniranje najema
26.g člen
Do subvencioniranja najema je upravičena mlada družina, ki si po uspešno zaključenem študiju vsaj enega od staršev rešuje stanovanjsko vprašanje z najemom tržnega stanovanja, pri čemer ta roditelj v koledarskem letu javnega poziva ne doseže starosti 28 let, v primeru uspešno zaključenega doktorskega študijskega programa, pa se starostna meja podaljša za dve leti.
Subvencija pripada mladi družini iz prejšnjega odstavka, če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 26.a člena in iz 26.b člena tega zakona.
Subvencija se prizna največ v višini razlike med najemnino, kakršna bi za najeto stanovanje znašala po predpisih, ki urejajo neprofitne najemnine, in priznano tržno najemnino za primerno stanovanje, kar dokazuje prosilec z najemno pogodbo, sklenjeno pred zaključkom študija ali najkasneje v roku 90 dni po uspešno zaključenem študiju.
Subvencija pripada mladi družini največ dve leti, pri čemer se status mlade družine ugotavlja le ob dodelitvi subvencije.
26.h člen
Mlada družina, ki sklene najemno pogodbo z najemodajalcem, s katerim je v krogu zakonitih dedičev do drugega dednega reda po predpisih, ki urejajo dedovanje, ni upravičena do subvencije najema.
26.i člen
Minister, pristojen za stanovanjske zadeve, s pravilnikom določi podrobnejše pogoje, merila in postopek dodelitve subvencij po 26.g členu tega zakona ter najvišjo priznano tržno najemnino za kvadratni meter stanovanjske površine po posamezni regiji.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ne glede na določbo 26.f člena zakona pripada mladi družini, ki je do uveljavitve tega zakona že pridobila pravico do subvencije v skladu z Zakonom o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Uradni list RS, št. 44/06 - uradno prečiščeno besedilo), prva štiri leta subvencija najmanj v višini 160 eurov, naslednja štiri leta pa najmanj v višini 100 eurov na družinskega člana.
Ne glede na določbo prvega stavka 26.č člena zakona se javni poziv za dodelitev subvencij po tem zakonu za leto 2007 objavi najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 805-01/00-8/8
Ljubljana, dne 22. junija 2007
EPA 1406-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti