Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2007 z dne 26. 6. 2007

Kazalo

2988. Sklep o določitvi protokolarnih pravil, stran 7619.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi protokolarnih pravil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se določijo protokolarna pravila, protokolarni dogodki, način izvajanja protokolarnih dogodkov, izvajalci, način financiranja protokolarnih dogodkov ter pravice in dolžnosti organov, za katere Protokol Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Protokol) opravlja protokolarne zadeve.
2. člen
Protokolarni dogodki so:
1. mednarodni obiski (uradni, delovni in zasebni) v Republiki Sloveniji:
– šefa države,
– predsednika parlamenta, predsednika Evropskega parlamenta,
– predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in visokih predstavnikov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade,
– predsednika državnega sveta oziroma senata,
– predsednika ustavnega sodišča,
– predsednika vrhovnega sodišča,
– varuha človekovih pravic,
– predsednika računskega sodišča,
– informacijskega pooblaščenca,
– delegacij zveznih dežel, držav in pokrajin, kadar so gostitelji predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije in predsednik Državnega sveta Republike Slovenije;
2. uradni in delovni obiski doma in v tujini:
– predsednika Republike Slovenije,
– predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,
– predsednika Vlade Republike Slovenije,
– predsednika Državnega sveta Republike Slovenije,
– predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– varuha človekovih pravic Republike Slovenije,
– predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije,
– informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije;
3. uradni obiski ministrov za zunanje zadeve ter uradni in delovni obiski šefov mednarodnih organizacij in specializiranih agencij OZN, EU in NATO v rangu ministra za zunanje zadeve;
4. protokolarni dogodki partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije;
5. predaje poverilnih pisem predsedniku Republike Slovenije;
6. nastopni, poslovilni in delovni obiski diplomatskih predstavnikov pri predsedniku Republike Slovenije, predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, predsedniku Vlade Republike Slovenije in predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije;
7. slovesnosti ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, ki jih vroča predsednik Republike Slovenije oziroma druge osebnosti po pooblastilu predsednika Republike Slovenije;
8. podpisi meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za državo;
9. slovesnosti ob izrekanju priseg pred predsednikom Republike Slovenije in pred predsednikom Državnega zbora Republike Slovenije;
10. državni pogrebi, polaganja vencev in državne žalne slovesnosti;
11. sprejemi, ki jih prirejajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, varuh človekovih pravic Republike Slovenije, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije in informacijski pooblaščenec Republike Slovenije;
12. državne proslave in druge prireditve državnega pomena.
3. člen
Protokol opravlja protokolarne zadeve za predsednika Republike Slovenije, za predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, za predsednika Vlade Republike Slovenije, za predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, za predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, za predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, za nekdanjega predsednika Republike Slovenije, skladno z Zakonom o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03), za varuha človekovih pravic, za predsednika Računskega sodišča, za ministra za zunanje zadeve, za partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije.
Protokol opravlja organizacijsko-protokolarno delo ob obiskih osebnosti oziroma delegacij tujih držav in ob obiskih osebnosti iz Republike Slovenije v tujini.
Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Protokol ob soglasju generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije izjemoma opravlja protokolarne zadeve tudi za druge organe, kadar so ti nosilci protokolarnih dogodkov državnega pomena.
Naloge, ki jih Protokol opravlja, so natančneje določene v Navodilih za izvajanje Sklepa o določitvi protokolarnih pravil, ki so v Prilogi tega sklepa.
4. člen
Protokol pripravi celovit letni načrt dela, predvidi število in vrsto protokolarnih dogodkov in skrbi za njihovo strokovno izvedbo na podlagi Enotnega načrta mednarodnih obveznosti, ki ga do konca leta za prihodnje leto sprejme vlada, in okvirnih programov, o katerih pooblaščeni predstavniki Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Računskega sodišča Republike Slovenije in Varuha človekovih pravic do 1. decembra tekočega leta pisno obvestijo Protokol o načrtovanih mednarodnih obiskih na njihovem področju in drugih predvidenih protokolarnih dogodkih za naslednje leto, v uresničevanje katerih se vključuje Protokol.
5. člen
Pooblaščeni predstavnik organa, za katerega Protokol opravlja strokovne protokolarne storitve in opravila, mora o posameznih protokolarnih dogodkih, ki v letnem programu niso bili vnaprej časovno opredeljeni ali predvideni, praviloma najmanj 20 dni pred dogodkom, pisno obvestiti Protokol.
II. SEKTOR ZA PROTOKOL, PRIVILEGIJE IN IMUNITETE, DIPLOMATSKO KORESPONDENCO TER PREVAJANJE MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE (DIPLOMATSKI PROTOKOL)
6. člen
Oddelek za privilegije in imunitete v Sektorju za protokol, privilegije in imuniteto, diplomatsko korespondenco ter prevajanje Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Diplomatski protokol) opravlja naloge, ki se nanašajo na diplomatske privilegije in imunitete. Skrbi za spoštovanje določb o privilegijih in imunitetah, vsebovanih v Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih (1961) in Dunajski konvenciji o konzularnih odnosih (1963). Zaradi zagotavljanja imunitete članov tujih misij v ta namen izda posebne diplomatske, konzularne in službene izkaznice.
7. člen
Oddelek za ceremonial, logistiko in organizacijo obiskov v Diplomatskem protokolu pripravlja delovne obiske ministra za zunanje zadeve doma in v tujini, organizira sprejeme, kosila, večerje, ki jih prireja minister za zunanje zadeve, organizira mednarodne konference ter srečanja na ministrski in podministrski ravni, skrbi za protokolarne dogodke partnerja ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije ter sodeluje s Protokolom pri organizaciji mednarodnih obiskov in sprejemov, na katere so povabljeni diplomatski predstavniki v Republiki Sloveniji.
Oddelek za ceremonial, logistiko in organizacijo obiskov v Diplomatskem protokolu v sodelovanju s sektorji Ministrstva za zunanje zadeve pomaga pripravljati predloge programov uradnih in delovnih obiskov in skrbi za njihovo uresničevanje, v sodelovanju s Protokolom organizira ceremonial ob uradnih državnih obiskih. O vprašanjih iz svojega delovnega področja komunicira z diplomatskimi predstavništvi in konzularnimi misijami ter pomaga pri uresničevanju njihovih pravic in obveznosti. Med drugim skrbi za protokolarna darila, celostno podobo Ministrstva za zunanje zadeve in diplomatsko-konzularnih predstavništev Republike Slovenije v tujini pri izdelavi vizitk, vabil in drugih tiskanih dokumentov. Opremlja diplomatsko-konzularna predstavništva s simboli slovenske državnosti, sodeluje pri izboru in nabavi opreme v rezidencah in diplomatsko konzularnih predstavništvih, uvaja kandidate in njihove družinske člane pred odhodom v tujino v osnove diplomatskega protokola, vedenja in oblačenja.
Oddelek za ceremonial, logistiko in organizacijo obiskov v Diplomatskem protokolu opravlja protokolarne zadeve za partnerja ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, ko je doma ali v tujini nosilec protokolarnih dogodkov minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga partner spremlja in kadar je sam partner nosilec protokolarnih dogodkov.
8. člen
Oddelek za diplomatsko korespondenco skrbi za spoštovanje vljudnostnih norm in običajev pri komuniciranju z drugimi državami, vodi postopek za izdajo agremajev vodjem diplomatskih misij v Republiki Sloveniji, kakor tudi postopek za izdajo soglasij k imenovanju konzularnih funkcionarjev v Republiki Sloveniji. Pripravlja predstavitvena, poverilna in odpoklicna pisma, patentna pisma in eksekvature, varuje državni pečat za navedene listine ter dvakrat letno izda Diplomatsko listo. Organizira predaje kopij poverilnih pisem v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in slovesne predaje poverilnih pisem predsedniku Republike Slovenije.
III. OBISKI OSEBNOSTI IZ TUJINE V REPUBLIKI SLOVENIJI
9. člen
Ob obisku šefa države je gostitelj predsednik Republike Slovenije, ob obisku predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta je gostitelj predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, ob obisku predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade je gostitelj predsednik Vlade Republike Slovenije, ob obisku predsednika državnega ali deželnega sveta je gostitelj predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, ob obisku predsednika ustavnega sodišča je gostitelj predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ob obisku predsednika vrhovnega sodišča je gostitelj predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ob obisku varuha človekovih pravic je gostitelj varuh človekovih pravic Republike Slovenije, ob obisku predsednika računskega sodišča je gostitelj predsednik računskega sodišča Republike Slovenije, ob obisku ministra za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij v rangu ministra je gostitelj minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, ob obisku informacijskega pooblaščenca je gostitelj informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.
Ob obiskih drugih osebnosti visokega ranga gostitelja določi Vlada Republike Slovenije. V primeru sočasnega obiska več šefov držav ali vlad zaradi udeležbe na mednarodnih srečanjih na ozemlju Republike Slovenije Vlada Republike Slovenije za pripravo takšnega obiska predvidoma ustanovi poseben odbor, v katerega so vključene vse institucije in organi, ki pri tem sodelujejo.
10. člen
Ob obiskih iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki jih izvaja Protokol, gostitelj določi koordinatorja obiska, ki s Protokolom usklajuje program obiska.
11. člen
Šefa države ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega poslovijo:
– minister v Vladi Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva, ki ga določi gostitelj,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
12. člen
Predsednika parlamenta ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega poslovijo:
– predsednik ali eden od podpredsednikov Državnega zbora Republike Slovenije,
– predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
13. člen
Predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega poslovijo:
– minister v Vladi Republike Slovenije,
– predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
14. člen
Predsednika državnega ali deželnega sveta oziroma senata ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega poslovijo:
– predsednik ali podpredsednik Državnega sveta Republike Slovenije,
– predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
15. člen
Predsednika ustavnega sodišča ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega poslovijo:
– predsednik ali eden od sodnikov Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– generalni sekretar Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
16. člen
Predsednika vrhovnega sodišča ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega poslovijo:
– predsednik ali eden od sodnikov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– generalni sekretar Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
17. člen
Varuha človekovih pravic ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega poslovijo:
– varuh človekovih pravic Republike Slovenije,
– generalni sekretar varuha človekovih pravic Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
18. člen
Predsednika računskega sodišča ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo oziroma se ob odhodu od njega poslovijo:
– predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije,
– generalni sekretar Računskega sodišča Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
19. člen
Ministra za zunanje zadeve ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo oziroma se od njega poslovijo:
– minister za zunanje zadeve ali državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
20. člen
Informacijskega pooblaščenca ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo oziroma se od njega poslovijo:
– Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije oziroma generalni sekretar pri informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
21. člen
Na slovesnosti ob prihodu in odhodu osebnosti iz prvega odstavka 9. člena tega sklepa je predvidoma vabljen tudi diplomatski predstavnik države gosta.
22. člen
Ob uradnih obiskih gostitelj določi stalno spremstvo v Republiki Sloveniji.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku šefa države praviloma sestavljajo:
– predstavnik Urada predsednika Republike,
– predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta,
– šef ali namestnik šefa Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika parlamenta praviloma sestavljajo:
– podpredsednik ali poslanec Državnega zbora Republike Slovenije,
– predstavnik Oddelka za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje Državnega zbora Republike Slovenije,
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade praviloma sestavljajo:
– minister ali državni sekretar v Vladi Republike Slovenije,
– predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta,
– šef ali namestnik šefa Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika državnega ali deželnega sveta oziroma senata:
– podpredsednik ali član Državnega sveta Republike Slovenije,
– predstavnik Urada predsednika Državnega sveta Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika ustavnega sodišča:
– predsednik ali eden od sodnikov Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika vrhovnega sodišča:
– predsednik ali eden od sodnikov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku varuha človekovih pravic Republike Slovenije:
– varuh človekovih pravic Republike Slovenije ali namestnik varuha človekovih pravic,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika računskega sodišča:
– predsednik ali član Računskega sodišča Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku ministra za zunanje zadeve:
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta,
– predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku informacijskega pooblaščenca:
– predstavnik informacijskega pooblaščenca,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
23. člen
Ob uradnih obiskih šefa države, predsednika parlamenta, predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade ter ministra za zunanje zadeve se izobesijo zastave države gosta, Republike Slovenije in Evropske unije na kraju prihoda in odhoda, na rezidenci gosta, na poslopjih, kjer potekajo uradni razgovori, in na avtomobilu, v katerem se vozi glavni gost.
24. člen
V primeru delovnih in zasebnih obiskov Protokol sodeluje pri uresničevanju nalog, ki iz takšnega obiska izhajajo, le v primeru obiska šefa države, predsednika parlamenta in predsednika vlade ter predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade. V ostalih primerih iste naloge prevzemajo gostitelji obiska.
25. člen
Ob uradnem obisku šefa države, predsednika parlamenta, predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade ter ministra za zunanje zadeve gostitelj v Republiki Sloveniji priredi eno svečano kosilo ali večerjo.
Na svečan obed so lahko povabljeni:
a) ob obisku šefa države:
– člani uradnega spremstva gosta,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– člani delegacije Urada predsednika Republike Slovenije, ki sodelujejo pri uradnih razgovorih,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj;
b) ob obisku predsednika parlamenta:
– člani uradnega spremstva gosta,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– člani delegacije Državnega zbora Republike Slovenije, ki sodelujejo pri uradnih razgovorih,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj;
c) ob obisku predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade:
– člani uradnega spremstva gosta,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– člani delegacije Vlade Republike Slovenije, ki sodelujejo pri uradnih razgovorih,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj;
d) ob obisku ministra za zunanje zadeve:
– člani uradnega spremstva ministra za zunanje zadeve,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– člani delegacije Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki sodelujejo pri uradnih razgovorih,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
26. člen
Predstavnik gostitelja je praviloma tudi navzoč pri svečanih obedih in pri pogovorih, ki jih v okviru uradnega obiska gost opravi v Republiki Sloveniji.
27. člen
Število gostov tuje delegacije, vabljenih na uradne obede, je predvidoma v sorazmerju s številom gostov, vabljenih na uradne obede s strani gostitelja.
28. člen
Gost in gostitelj na svečanem obedu izmenjata zdravici, ki sta lahko po glavni jedi ali na začetku svečanega obeda. Zdravica je lahko ustna ali natisnjena.
29. člen
Osebnostim iz prvega odstavka 9. člena tega sklepa lahko ob uradnem obisku v Republiki Sloveniji gostitelj izroči darilo, katerega vrednost praviloma ne presega višine zadnje uradno objavljene bruto povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Če je gost na obisku s partnerjem, se darilo izroči tudi partnerju.
V primeru obiskov v Republiki Sloveniji praviloma gostitelj izroči glavnemu gostu eno glavno darilo v imenu države. Darila se tujim gostom izročajo le v primeru uradnih obiskov, razen če obstoji recipročna obveznost. Darila se izroča tudi članom uradne delegacije, darila manjše vrednosti pa tudi varnostnemu in tehničnemu osebju gosta. Darila se vedno izroča preko protokola, razen darilo za glavnega gosta, ki se lahko izroči tudi osebno.
Darila se izročajo tudi ob uradnih obiskih visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini, in sicer eno glavno darilo gostitelju in še eno partnerju ter darila funkcionarjem tujih držav, s katerimi se visoki predstavniki Republike Slovenije srečajo na uradnih razgovorih. Darila manjše vrednosti se v tujini izročajo tudi varnostnemu in tehničnemu osebju gostitelja, lahko pa tudi otrokom gostitelja, če so vključeni v program obiska.
Darila se izbira glede na rang in interese prejemnika. Praviloma so darila izdelana v Republiki Sloveniji in predstavljajo slovensko kulturno dediščino.
Stroške protokolarnih daril krije Protokol iz svojega letnega finančnega načrta.
Za izbiro, pripravo, usklajevanje in nabavo daril, ki jih izročajo gostitelji, skrbi Protokol.
Protokol vodi evidenco o izročenih darilih. Vsak od organov, udeleženih v uradnih obiskih v tujini ali obiskih v Republiki Sloveniji, sam vodi evidenco o darilih, ki so jih prejeli njihovi funkcionarji in uslužbenci. Protokol vodi evidenco o vrsti in vrednosti daril, ki so jih prejeli uslužbenci v Protokolu.
30. člen
Vse stroške pri uresničevanju protokolarnih zadev, razen stroškov za protokolarna darila iz prejšnjega člena, ki nastajajo pri izvajanju protokolarnih dogodkov, poravnajo uporabniki oziroma organi gostitelja sami iz sredstev svojega finančnega načrta. Protokol lahko krije omenjene stroške tudi neposredno, vendar jih mora organ gostitelja Protokolu povrniti v čim krajšem času.
31. člen
Uradni obiski v Republiki Sloveniji praviloma trajajo do tri delovne dni. Enako velja za uradne obiske najvišjih predstavnikov Republike Slovenije v tujini.
Sobote, nedelje, prazniki in dela prosti dnevi praviloma niso protokolarni dnevi za uradne obiske.
Protokolarni čas je praviloma od 9. do 21. ure.
32. člen
Kadar gost prihaja na obisk s partnerjem, sodeluje pri sprejemu, poslovitvi in drugih protokolarnih obveznostih partner gostitelja oziroma druga oseba, ki na pobudo gostitelja prevzame vlogo gostitelja partnerja.
33. člen
Kadar se tuji predsedniki države, parlamenta ali vlade samo ustavijo na območju Republike Slovenije in pot nadaljujejo, Protokol z gostiteljem določi obseg protokolarnega dogodka.
IV. OBISKI OSEBNOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE V TUJINI
34. člen
Ob uradnih obiskih predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in predsednika Državnega sveta Republike Slovenije v tujini Protokol v sodelovanju s koordinatorjem obiska pripravi program in razrešuje organizacijske in protokolarne zadeve.
35. člen
Partnerji predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije se v soglasju z državo gostiteljico udeležijo obiskov v tujino.
36. člen
Ob zasebnih obiskih predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Republike Slovenije v tujini se pri odhodu in prihodu ne organizira uradne slovesnosti.
37. člen
Predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Vlade Republike Slovenije ob obisku v tujini priredijo povratne sprejeme, kosila ali večerje le v državah, kjer je to stalna protokolarna praksa.
V. PROTOKOLARNI DOGODKI PARTNERJA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE, PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE, PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRA ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
38. člen
Protokol opravlja protokolarne zadeve za partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije, ko je doma ali v tujini nosilec protokolarnih dogodkov predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije oziroma predsednik Vlade Republike Slovenije in ga partner spremlja.
Za protokolarne zadeve partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije oziroma predsednika Vlade Republike Slovenije organ nosilca dogodka zagotovi uporabo prevoznih sredstev in protokolarnih objektov ter zagotovi financiranje potnih, nastanitvenih stroškov in drugih stroškov bivanja.
Protokol sodeluje pri opravljanju protokolarnih zadev za partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije s partnerjem osebno ter s kabinetom predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije oziroma kabinetom predsednika Vlade Republike Slovenije.
Protokol pri opravljanju protokolarnih zadev za partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije oziroma predsednika Vlade Republike Slovenije zagotovi logistično in organizacijsko podporo pri pripravi in izvedbi protokolarnih dogodkov.
Diplomatski protokol opravlja protokolarne zadeve za partnerja ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, ko je doma ali v tujini nosilec protokolarnih dogodkov minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga partner spremlja in kadar je sam partner nosilec protokolarnih dogodkov.
Diplomatski protokol sodeluje pri opravljanju protokolarnih zadev za partnerja ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije s partnerjem osebno ter s kabinetom ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Diplomatski protokol pri opravljanju protokolarnih zadev za partnerja ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije zagotovi logistično in organizacijsko podporo pri pripravi in izvedbi protokolarnih dogodkov.
VI. DRŽAVNE PROSLAVE IN DRUGE PRIREDITVE DRŽAVNEGA POMENA
39. člen
Koordinacijski odbor za državne proslave organizira proslave ob državnih praznikih in sodeluje pri počastitvah obletnic pomembnih političnih, kulturnih, gospodarskih in zgodovinskih dogodkov ter ob drugih prireditvah državnega pomena.
40. člen
Koordinacijski odbor za državne proslave imenuje Vlada Republike Slovenije. Sestavljajo ga predstavnik Urada predsednika Republike Slovenije, predstavnik Državnega zbora Republike Slovenije, predstavnik Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije, predstavnik Državnega sveta Republike Slovenije, predstavnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predstavnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predstavnik Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, predstavnik Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, predstavnik Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, predstavnik Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije, predstavnik Protokola Republike Slovenije, tiskovni predstavnik Vlade Republike Slovenije, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, predstavnik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, predsednik Koordinacijskega odbora za državne proslave ter sekretar in izvedbeni koordinator Koordinacijskega odbora za državne proslave.
Koordinacijski odbor za državne proslave lahko v posameznih primerih povabi k sodelovanju tudi predstavnike drugih državnih organov, lokalnih skupnosti in predstavnike civilne družbe.
41. člen
Administrativno tehnična opravila za delo Koordinacijskega odbora za državne proslave zagotavlja Protokol.
Protokol je kot proračunski uporabnik nosilec proračunske postavke v državnem proračunu, namenjene za sofinanciranje počastitev državnih praznikov in drugih dogodkov državnega pomena.
42. člen
Na koncu tekočega koledarskega leta Koordinacijski odbor za državne proslave sestavi koledar državnih proslav in prireditev državnega pomena v naslednjem letu in določi način in obseg počastitve posameznih dogodkov. Terminski plan posreduje v potrditev Vladi Republike Slovenije do konca januarja naslednje leto.
43. člen
V koledar državnih proslav so vključene proslave ob državnih praznikih, ki so določeni z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo).
Državno proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku organizira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije v sodelovanju s Prešernovim skladom in Protokolom.
Na državnih proslavah praviloma nastopi le en govornik: ali predsednik Republike Slovenije ali predsednik Državnega zbora Republike Slovenije ali predsednik Vlade Republike Slovenije ali predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, izjemoma pa lahko tudi minister v Vladi Republike Slovenije ali drug visok predstavnik Republike Slovenije, kar določi Koordinacijski odbor za državne proslave po dogovoru z govorniki.
VII. ODLIKOVANJA, SLOVESNOSTI OB IZREKANJU PRISEG, SVEČANI PODPISI LISTIN IN PREDAJE POVERILNIH PISEM
44. člen
Protokol organizira slovesnosti ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, kadar jih vročajo predsednik Republike Slovenije ali druge osebnosti, ki jih za to pooblasti predsednik Republike Slovenije, na ozemlju Republike Slovenije.
45. člen
Protokol organizira slovesnosti ob izrekanju priseg novoizvoljenih in novoimenovanih nosilcev funkcij v Republiki Sloveniji pred predsednikom Republike Slovenije in pred predsednikom Državnega zbora Republike Slovenije.
46. člen
Protokol sodeluje pri organiziranju slovesnosti ob podpisu meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za državo.
47. člen
Protokol organizira slovesnosti ob predaji poverilnih pisem veleposlanikov predsedniku Republike Slovenije v Predsedniški palači.
Pri predaji poverilnih pisem predsedniku Republike Slovenije so praviloma prisotni:
– minister za zunanje zadeve ali državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– generalni sekretar Urada predsednika Republike Slovenije ali šef kabineta Urada predsednika Republike Slovenije,
– svetovalec predsednika Republike Slovenije za mednarodne odnose.
VIII. DRŽAVNI POGREBI IN DNEVI ŽALOVANJA
48. člen
Protokol organizira državne pogrebe. Državni pogreb se organizira ob smrti nosilcev naslednjih funkcij: predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije med mandatom ter nekdanjih predsednikov Republike Slovenije.
49. člen
Častna enota Slovenske vojske sodeluje pri državnih pogrebih osebnosti iz prejšnjega člena.
Pri državnem pogrebu predsednika države sodelujejo 3 častni vodi in častno poveljstvo v vlogi žalnega oddelka (skupaj od 110 do 115 pripadnikov častne enote).
Pri državnem pogrebu predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in nekdanjih predsednikov Republike Slovenije sodelujeta častni oddelek in častno poveljstvo v vlogi žalnega oddelka (skupaj od 41 do 46 pripadnikov častne enote).
50. člen
Ob hudih naravnih, prometnih in drugih nesrečah ter ob smrti najvidnejših osebnosti tako doma kot v tujini lahko Vlada Republike Slovenije razglasi dan ali dneve žalovanja v Republiki Sloveniji. Ob dnevu žalovanja se vse zastave na državnih institucijah spustijo na pol droga.
V takih primerih iz prejšnjega odstavka Protokol sodeluje pri organizaciji žalnih slovesnosti.
IX. POLAGANJE VENCEV
51. člen
Protokol organizira slovesnosti ob polaganju vencev na spomenike v Republiki Sloveniji, kadar jih polagajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Vlade Republike Slovenije.
Od dnevu državnosti praviloma položi venec na Pomnik padlim v vojni za Slovenijo '91 na novih Žalah v Ljubljani delegacija v sestavi: predsednik Republike Slovenije, minister za obrambo Republike Slovenije, minister za notranje zadeve Republike Slovenije, načelnik Generalštaba Slovenske vojske in generalni direktor Policije, lahko pa tudi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Vlade Republike Slovenije.
Ob dnevu spomina na mrtve predvidoma položijo venec na Pomnik padlim v vojni za Slovenijo '91 na Novih Žalah v Ljubljani in na spomenik v Spominskem parku padlih borcev in talcev na Žalah v Ljubljani ter k Lipi sprave naslednje osebnosti Republike Slovenije: predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, načelnik Generalštaba Slovenske vojske in generalni direktor Policije.
Protokol organizira tudi polaganje venca, ki ga ob uradnem obisku v Republiki Sloveniji polaga šef tuje države.
52. člen
Pri žalnih slovesnostih ob polaganju vencev na spomenike v Republiki Sloveniji, kadar jih polagajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Vlade Republike Slovenije sodeluje, častni oddelek (skupaj 13 pripadnikov, od tega 1 častnik in 2 podčastnika – nosilca venca in 10 vojakov).
Pri polaganju venca ob dnevu spomina na mrtve na Pomnik padlim v vojni za Slovenijo '91 na Novih Žalah v Ljubljani, na spomenik v Spominskem parku padlih borcev in talcev na Žalah v Ljubljani ter pri Lipi sprave sodeluje častni oddelek (skupaj 13 vojakov, od tega 1 častnik, 2 podčastnika – nosilca venca in 10 vojakov).
X. VOJAŠKE ČASTI
53. člen
Častna enota Slovenske vojske in Orkester Policije sodelujeta v ceremonialu sprejema z vojaškimi častmi šefov držav in predsednikov vlad, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo, lahko pa tudi ob odhodu.
Kadar ceremonial sprejema z vojaškimi častmi ne poteka na letališču, gosta na letališču ob prihodu in odhodu pozdravi kordon vojakov Slovenske vojske.
54. člen
Pri prihodu in odhodu šefa države sodelujejo 3 častni vodi (skupaj 106 pripadnikov častne enote, od tega 4 častniki, 12 podčastnikov in 90 vojakov).
Pri prihodu predsednika vlade sodeluje častni vod (skupaj 37 pripadnikov častne enote, od tega 1 častnik, 6 podčastnikov in 30 vojakov).
55. člen
Pri slovesnosti ob predaji poverilnih pisem veleposlanikov tujih držav predsedniku Republike Slovenije sodeluje častni oddelek (skupaj 15 pripadnikov, od tega 1 častnik, 2 podčastnika in 12 vojakov).
56. člen
Častna enota Slovenske vojske sodeluje tudi na državnih proslavah in drugih prireditvah državnega pomena.
57. člen
Ob uradnih protokolarnih dogodkih doma in v tujini predsednika Republike Slovenije praviloma spremlja pribočnik.
Pribočnik predsednika Republike Slovenije je visoki častnik Slovenske vojske, ki ga po predhodnem soglasju s predsednikom Republike Slovenije določi minister za obrambo Republike Slovenije.
XI. UPORABA OBJEKTOV ZA POTREBE PROTOKOLARNIH DOGODKOV
58. člen
Objekti, ki jih upravlja Javni gospodarski zavod protokolarne storitve Republike Slovenije, lahko praviloma uporabljajo:
– Grad Brdo in Vila Podrožnik, za sprejeme, nočitve, uradne in delovne razgovore, kosila in večerje tujih in domačih delegacij, kadar so gostitelji predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, minister za zunanje zadeve, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije, varuh človekovih pravic Republike Slovenije, ministri, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije, po predhodnem soglasju generalnega sekretarja Vlade Republike Slovenije pa tudi drugi.
– Ostali objekti v upravljanju Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije se uporabljajo za protokolarne, reprezentančne in druge namene s področja delovanja državnih organov Republike Slovenije in se v okviru razpoložljivih kapacitet ter možnosti koristijo tudi za turistične, poslovne in kulturne namene.
Če organi državne uprave ne organizirajo protokolarnih dogodkov znotraj svojih poslopij, so jih praviloma dolžni načrtovati in izvesti v ostalih objektih v upravljanju javnega zavoda in za opravljeno storitev plačati ceno, v skladu z veljavnim cenikom. Objekte v upravljanju javnega zavoda morajo organi državne uprave praviloma uporabljati tudi za nastanitev svojih gostov, če stroške nastanitve krije državni proračun.
XII. UPORABA PREVOZNIH SREDSTEV
59. člen
Protokolarne avtomobilske prevoze opravlja Oddelek za avtomobilske prevoze pri Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije.
Protokolarni prevozi so vezani izključno na izvedbo protokolarnih dogodkov.
60. člen
Stroške opravljenih protokolarnih prevozov poravna v celoti tisti organ, ki je imel vlogo glavnega gostitelja in je bil nosilec programa obiska.
XIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKOV PROTOKOLARNIH DOGODKOV
61. člen
Stroške, ki nastajajo pri opravljanju protokolarnih nalog, razen stroškov za protokolarna darila ter stroškov dnevnic, nočitev in potnih stroškov zaposlenih v Protokolu, poravnajo uporabniki ali naročniki sami iz sredstev svojega finančnega načrta. Za naročnika ali uporabnika se štejejo naslednji organi: Urad predsednika Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Državni svet Republike Slovenije, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
62. člen
Naročniki protokolarnih dogodkov so dolžni upoštevati strokovne usmeritve Protokola pri njihovi organizaciji in izvedbi.
XIV. OBVEŠČANJE JAVNOSTI O PROTOKOLARNIH DOGODKIH
63. člen
Protokol o vsakem protokolarnem dogodku z uradno beležko obvešča pristojne organe.
Na podlagi beležke, ki jo o protokolarnem dogodku izda Protokol, državni organ, ki je gostitelj, o celotnem programu protokolarnega dogodka obvesti medije.
XV. VAROVANJE OB PROTOKOLARNIH DOGODKIH
64. člen
Protokol o protokolarnih dogodkih obvesti Ministrstvo za notranje zadeve, ki opravlja naloge varovanja v skladu z Uredbo o varovanju določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov (Uradni list RS, št. 103/00).
Protokol pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov upošteva mnenja in strokovne predloge Ministrstva za notranje zadeve, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov varovanja, Ministrstvo za notranje zadeve pa upošteva mnenja in strokovne predloge Protokola, v kolikor se z njimi ne ovira izvajanja ukrepov varovanja.
Ministrstvo za notranje zadeve organizira in izvede varovanje državnih proslav, ki jih za posamezno leto določi Koordinacijski odbor za državne proslave.
XVI. KONČNE DOLOČBE
65. člen
Za razlago določb tega sklepa je zadolžen Protokol.
66. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 36/94, 24/95, 14/99, 59/00 in 95/02).
67. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 08000-2/2007/10
Ljubljana, dne 14. junija 2007
EVA 2007-1512-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost