Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2007 z dne 8. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2007 z dne 8. 6. 2007

Kazalo

2724. Pravilnik o nacionalnih etalonih, stran 6979.

Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o nacionalnih etalonih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa:
– izhodišča distribuiranega sistema nacionalnih etalonov;
– zagotavljanje merilne sledljivosti nacionalnih etalonov;
– pogoje za priznanje pravne osebe, ki izvede, hrani in vzdržuje etalon (v nadaljnjem besedilu: nosilec nacionalnega etalona), ki ga Urad Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad) prizna za nacionalni etalon;
– postopek za priznanje nosilca nacionalnega etalona;
– dejavnosti in obveznosti nosilca nacionalnega etalona;
– sofinanciranje dejavnosti nosilca nacionalnega etalona;
– spremljanje izpolnjevanja pogojev ter izvajanja dejavnosti in izpolnjevanja obveznosti nosilca nacionalnega etalona.
2. člen
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– »področje priznanja« je pri fizikalnih veličinah področje posamezne osnovne enote mednarodnega SI sistema, pri veličini množine snovi pa področje referenčnih meritev v določenih vrstah vzorcev, vključno z definicijo merjenih parametrov,
– »referenčna vrednost« je vrednost, ki jo laboratorij zagotovi v skladu z znanim in jasno opredeljenim merilnim postopkom, ki zagotavlja sledljivost te vrednosti do osnovne enote mednarodnega SI sistema,
– »CRM« je referenčni material s priloženim certifikatom, katerega ena ali več vrednosti določene lastnosti je certificiranih s postopkom, ki vzpostavlja sledljivost do točne realizacije enote, v kateri so vrednosti te lastnosti izražene, in pri kateri vsako certificirano vrednost spremlja merilna negotovost z navedeno stopnjo zaupanja,
– »MRA« je dogovor o medsebojnem priznavanju nacionalnih merilnih etalonov ter kalibracijskih in merilnih certifikatov, izdanih s strani nacionalnih meroslovnih institucij, ki ga je po pooblastilu iz Metrske konvencije pripravil Mednarodni urad za uteži in mere (v nadaljnjem besedilu: BIPM),
– »CMC« so mednarodno priznane merilne zmogljivosti v okviru MRA, ki se vodijo v podatkovni bazi BIPM,
– »mednarodna medlaboratorijska primerjava« je primerjava, v kateri laboratorij primerja svoje merilne zmogljivosti na določenem področju in za določeno veličino z zmogljivostmi drugih laboratorijev na mednarodni ravni, in sicer medlaboratorijske primerjave v okviru BIPM ter medlaboratorijske primerjave v okviru evropske regionalne meroslovne organizacije (v nadaljnjem besedilu: EURAMET), lahko pa tudi regionalne medlaboratorijske primerjave, če je v njih vključen vsaj en tuj meroslovni inštitut, ki je polnopravni član EURAMET ali druge regionalne meroslovne organizacije,
– »primarni etalon« je etalon, ki je izbran ali vsesplošno priznan, da ima največjo meroslovno kakovost in katerega vrednost je sprejeta, brez sklicevanja na druge etalone iste veličine,
– »merilna negotovost« je parameter, ki je povezan z merilnim rezultatom in označuje raztros vrednosti, ki jih je mogoče upravičeno pripisati merjeni veličini.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo pomen kot ga določa Zakon o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo).
II. IZHODIŠČA DISTRIBUIRANEGA SISTEMA NACIONALNIH ETALONOV
3. člen
(1) Sistem nacionalnih etalonov v Republiki Sloveniji temelji na prednostni vzpostavitvi nacionalnih etalonov za osnovne enote mednarodnega SI sistema (v nadaljnjem besedilu: osnovne enote SI) z namenom, da se zagotovi sledljivost čim večjemu obsegu kalibracij in merjenj.
(2) Nacionalni etaloni se vzpostavijo za področja izbranih osnovnih enot SI, za katera je izkazana ustrezna potreba in interes v skladu z nacionalnimi prioritetami, ki so določene v strategiji razvoja meroslovnega sistema Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nacionalna strategija).
(3) Nacionalni etaloni iz prejšnjega odstavka se vzpostavijo najmanj na ravni merilnih negotovosti, pri katerih je zagotovljeno delovanje meroslovnega sistema v skladu z nacionalnimi potrebami in prioritetami.
(4) Za nacionalni etalon se lahko prizna etalon, ki je sledljiv na SI sistem. Sledljivost vrednosti nacionalnega etalona se lahko zagotovi:
– z redno kalibracijo etalona na ustrezni mednarodni ravni,
– z rezultatom ključne ali dodatne mednarodne medlaboratorijske primerjave v primeru primarne realizacije etalona,
– z dokumentirano uporabo CRM, ki se ustrezno uporabi za zagotovitev referenčne vrednosti ali z uporabo ustrezne referenčne metode.
(5) Za eno razpisano področje priznanja se lahko prizna samo en nosilec nacionalnega etalona.
(6) Nosilec nacionalnega etalona je v celoti odgovoren za rezultate kalibracij in referenčnih merjenj, ki jih je izvedel.
4. člen
(1) Urad načrtuje in zagotavlja sledljivost merjenj na mednarodno raven ter prenos vrednosti izbranih osnovnih enot SI v Republiki Sloveniji samostojno ali preko drugih nosilcev nacionalnih etalonov.
(2) Naloge nosilcev nacionalnih etalonov vključujejo:
1. redne kalibracije nacionalnega etalona z drugimi mednarodnimi etaloni višjega reda ali vzdrževanje primarne realizacije etalona,
2. vzpostavitev referenčne vrednosti,
3. sodelovanje v ustreznih mednarodnih medlaboratorijskih primerjavah nacionalnega etalona,
4. razvoj in vzdrževanje nacionalnega etalona,
5. sodelovanje v tehničnih odborih mednarodnih organizacij s področja meroslovja.
III. POGOJI ZA PRIZNANJE NOSILCA NACIONALNEGA ETALONA
5. člen
(1) Pravna oseba, ki je etalon izvedla, ga hrani in vzdržuje, se lahko prizna za nosilca nacionalnega etalona pod pogoji, da na področju priznanja:
1. deluje na področju meroslovne dejavnosti najmanj tri leta pred vložitvijo vloge za priznanje za nosilca nacionalnega etalona in ima zadostno število usposobljenih zaposlenih oseb,
2. je vsaj tri leta pred vložitvijo vloge za priznanje za nosilca nacionalnega etalona akreditirana v skladu s standardi, ki vsebujejo splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev pri akreditacijski službi, podpisnici večstranskega sporazuma o medsebojnem priznavanju akreditacijskih listin ali ima potrjen sistem kakovosti s strani EURAMET tehničnega odbora za kakovost,
3. deluje z akreditiranimi merilnimi zmogljivostmi ali CMC,
4. zagotavlja sledljivost na nižje ravni,
5. ima predlagani etalon ter ostalo potrebno infrastrukturo v izključni lastni uporabi in ima nad njo neprekinjen nadzor,
6. ima izdelano strategijo razvoja meroslovne dejavnosti, ki je usklajena z nacionalno strategijo,
7. je registrirana kot raziskovalna organizacija, ki izpolnjuje kriterije usposobljenosti za izvajanje aplikativnih raziskovalnih projektov,
8. razvojno sodeluje s tujimi raziskovalnimi inštitucijami,
9. izdaja v obsegu svoje akreditirane meroslovne dejavnosti samo akreditirana poročila o opravljenih meritvah.
(2) O izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka je pravna oseba dolžna predložiti naslednja dokazila s področja priznanja:
1. iz 1. točke prejšnjega odstavka – opis dejavnosti in zbirno bibliografijo pravne osebe, navedbo projektov, programov in sodelovanja v nacionalnih strokovnih skupinah na področjih, za katera se prijavlja ter biografijo ključnih raziskovalcev, ki bodo sodelovali pri raziskavah, za obdobje zadnjih pet let ter izjavo o dveh redno zaposlenih osebah z najmanj univerzitetno izobrazbo in z najmanj petimi leti izkušenj s področja meroslovne dejavnosti,
2. iz 2. točke prejšnjega odstavka – kopijo vsaj tri leta stare akreditacijske listine,
3. iz 3. točke prejšnjega odstavka – seznam akreditiranih merilnih zmogljivosti ali CMC z navedbo območja merjenja in odgovarjajočih merilnih negotovosti,
4. iz 4. točke prejšnjega odstavka – poročilo o številu izdanih akreditiranih poročil ali poročil z logotipom BIPM o opravljenih kalibracijah ali referenčnih meritvah za obdobje zadnjih pet let. Če so bile referenčne meritve opravljene za potrebe nacionalnih medlaboratorijskih primerjav, je potrebno navesti seznam primerjav in število sodelujočih laboratorijev. Če so bile referenčne meritve narejene za potrebe referenčnih materialov, pa je potrebno navesti podatke o proizvedenih referenčnih materialih ter njihovo količino,
5. iz 5. točke prejšnjega odstavka – izjava o izključni lastni uporabi etalona in ostale potrebne infrastrukture ter o neprekinjenem nadzoru nad etalonom,
6. iz 6. točke prejšnjega odstavka – kopija razvojne strategije pravne osebe,
7. iz 7. točke prejšnjega odstavka – dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo aplikativnega raziskovalnega projekta in projektne skupine, kot jih določata predpis, ki ureja kazalce in merila znanstvene in strokovne uspešnosti ter predpis, ki ureja sofinanciranje temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov,
8. iz 8. točke prejšnjega odstavka – poročilo o skupnih projektih, skupnih člankih, izmenjavi strokovnjakov daljši kot pet dni, predavanjih na tujih inštitucijah ali udeležbi v mednarodnih medlaboratorijskih primerjavah,
9. iz 9. točke prejšnjega odstavka – izjavo, da v obsegu svoje akreditirane meroslovne dejavnosti izdaja samo akreditirana poročila o opravljenih meritvah.
(3) Akreditacijske listine in seznam akreditiranih merilnih zmogljivosti, ki jih je izdala Slovenska akreditacija, urad pridobi po uradni dolžnosti.
IV. POSTOPEK ZA PRIZNANJE NOSILCA NACIONALNEGA ETALONA
6. člen
(1) Urad z javnim povabilom na svetovnem spletu in v Uradnem listu Republike Slovenije pozove zainteresirane pravne osebe k prijavi za priznanje nosilca za nacionalni etalon za razpisana področja priznanja. V povabilu podrobneje opredeli razpisana področja priznanja v skladu s sprejeto nacionalno strategijo.
(2) Javno povabilo iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti:
– naziv in sedež urada,
– predmet javnega povabila z navedbo navodil v skladu s katerimi se mora pripraviti prijava,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– kriterije, po katerih se izberejo prijavitelji in
– rok, do katerega bodo prijavitelji obveščeni o izbiri.
(3) V postopku priznanja pravne osebe za nosilca nacionalnega etalona se vsebinsko obravnavajo prijave, ki vsebujejo vse z javnim povabilom zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na urad v roku, določenim z javnim povabilom.
7. člen
(1) Nosilca nacionalnega etalona se izbere na podlagi kriterijev:
– znanstvene odličnosti,
– mednarodnega sodelovanja in
– nacionalnih potreb.
(2) Direktor urada (v nadaljnjem besedilu: direktor) imenuje pet člansko strokovno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija za priznanje) za izvedbo postopka ugotavljanja ali pravna oseba izpolnjuje pogoje za priznanje za nosilca nacionalnega etalona. Štirje člani komisije za priznanje so uslužbenci urada, en član komisije pa je član Strokovnega meroslovnega sveta ki pa ne sme biti zaposlen pri prijavljeni pravni osebi.
(3) Komisija za priznanje predlaga direktorju, da za nosilca nacionalnega etalona za posamezno razpisano področje priznanja prizna pravno osebo, ki v zadnjih petih letih pred javnim povabilom zbere največje število točk na podlagi kriterijev, določenih v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Za priznanje za nosilca nacionalnega etalona mora pravna oseba zbrati naslednje najmanjše število točk po posameznem kriteriju:
– znanstvena odličnost najmanj osem točk,
– mednarodno sodelovanje najmanj štiri točke in
– nacionalne potrebe najmanj deset točk.
8. člen
(1) Če dve ali več pravnih oseb zbere za isto razpisano področje priznanja enako skupno število točk in izpolnjuje minimalne pogoje po posameznih kriterijih iz četrtega odstavka prejšnjega člena, se za nosilca nacionalnega etalona prizna pravno osebo, ki zbere večje število točk po kriteriju znanstvene odločnosti. Če imata dve ali več pravnih oseb tudi po tem kriteriju enako število točk, se prizna pravno osebo, ki zbere večje število točk po kriteriju mednarodnega sodelovanja. Če imata dve ali več pravnih oseb tudi po tem kriteriju enako število točk, se prizna pravno osebo, ki zbere večje število točk po kriteriju nacionalnih potreb.
(2) Če tudi v skladu s prejšnjim odstavkom zaradi izenačenosti dveh ali več pravnih oseb ni mogoča izbira, komisija za priznanje pozove pravne osebe, da ji predložijo dodatno relevantno dokumentacijo o svoji dejavnosti in usposobljenosti, na osnovi katere predlaga direktorju, katero pravno osebo naj prizna za nosilca nacionalnega etalona.
9. člen
(1) Urad prizna pravno osebo za nosilca nacionalnega etalona za razpisano področje z odločbo o priznanju etalona za nacionalni etalon za obdobje šestih let. V odločbi se navede ključna merilna oprema in način zagotavljanja merilne sledljivosti, ki predstavlja nacionalni etalon za izbrano osnovno veličino, ter obseg veličine in merilno negotovost, za katero priznanje velja.
(2) Pravno osebo, ki je priznana za nosilca nacionalnega etalona, urad predlaga za imenovanje za to področje pri BIPM, pravna oseba pa mora skrbeti za pripravo in vnos CMC v podatkovno bazo BIPM. Pravna oseba se je dolžna v vseh svojih predstavitvah in delovanjih, vezanih na priznanje, sklicevati na urad.
V. DEJAVNOSTI IN OBVEZNOSTI NOSILCA NACIONALNEGA ETALONA
10. člen
(1) Urad z nosilcem nacionalnega etalona za obdobje veljavnosti odločbe o priznanju etalona za nacionalni etalon sklene pogodbo, s katero se podrobneje opredeli izvajanje nalog iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika in ostale medsebojne pravice ter obveznosti, zlasti pa, da je nosilec nacionalnega etalona dolžan:
– voditi dokumentacijo o aktivnostih, ki so predmet priznanja in predstavnikom urada kadarkoli omogočiti vpogled v to dokumentacijo,
– uradu posredovati podatke v zvezi s potrebami merjenj v Republiki Sloveniji s področja priznanja,
– slediti meroslovnim potrebam v Republiki Sloveniji in svetovnim trendom na področju izbrane osnovne veličine in se jim v sodelovanju z uradom prilagajati,
– izpolnjevati pogoje in skrbeti za vnos CMC v podatkovno bazo BIPM,
– sodelovati z uradom pri pripravi in izvajanju nacionalne strategije,
– sodelovati v strokovnih komisijah urada,
– imeti sklenjeno zavarovalno pogodbo za zavarovanje nacionalnega etalona in druge potrebne opreme za zagotavljanje merilne sledljivosti za primer okvare ali poškodbe med delom ali transportom.
(2) Urad vsako leto sklene z nosilcem nacionalnega etalona dodatek k pogodbi, s katerim se opredeli letni obseg sofinanciranja nalog nosilca nacionalnega etalona (v nadaljnjem besedilu: letni dodatek k pogodbi).
VI. SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NOSILCA NACIONALNEGA ETALONA
11. člen
Urad lahko sofinancira naslednje naloge nosilcev nacionalnih etalonov:
1. razvojno delo pri zagotavljanju sledljivosti in vzdrževanju nacionalnih etalonov,
2. razvojno raziskovalno delo pri sodelovanju v mednarodnih medlaboratorijskih primerjavah za potrjevanje svojih CMC,
3. razvojne projekte na področju priznanja nacionalnega etalona,
4. sodelovanje v mednarodnih strokovnih tehničnih odborih.
12. člen
(1) Razvojno delo, potrebno za zagotavljanje sledljivosti nacionalnega etalona na najvišjem nivoju, obsega pripravo in izvedbo vseh postopkov, vezanih na zagotavljanje sledljivosti nacionalnega etalona, ki jih je potrebno izvesti za zagotovitev sledljivosti med tujo institucijo, preko katere se zagotavlja sledljivost, in uporabnikom te sledljivosti v Republiki Sloveniji.
(2) Če je nacionalni etalon realiziran kot primarni etalon in sledljivosti ni potrebno zagotavljati s kalibracijo z drugimi mednarodnimi etaloni, urad sofinancira razvojno raziskovalno delo, potrebno za določitev meroslovnih lastnosti nacionalnega etalona ter za potrjevanje teh lastnosti.
(3) Urad sofinancira tudi razvojne aktivnosti, ki so potrebne za razvoj in vzdrževanje nacionalnega etalona v smislu neprekinjenega zagotavljanja sledljivosti na mednarodno raven v Republiki Sloveniji.
13. člen
Razvojno raziskovalno delo pri sodelovanju v mednarodnih medlaboratorijskih primerjavah za potrjevanje svojih CMC obsega pripravo in izvedbo vseh merilnih postopkov, ki so potrebni za sodelovanje v medlaboratorijski primerjavi na najvišjem meroslovnem nivoju.
14. člen
(1) Urad odobri sofinanciranje tistih razvojnih projektov, za katere nosilec nacionalnega etalona izkaže potrebo v Republiki Sloveniji, opredeli cilje projekta in rok izvedbe projekta.
(2) Razvojni projekt izvaja projektna skupina, ki jo sestavljajo vodja projekta ter izvajalci, vsi zaposleni pri pravni osebi, nosilki nacionalnega etalona. Nosilec nacionalnega etalona lahko letno izvaja največ dva projekta, sofinancirana s strani urada. Prvenstveno se razvojni projekti nanašajo na zmanjšanje merilne negotovosti ter širitev obsega merilnih zmogljivosti, za kar morajo biti jasno izkazane potrebe v državi ter morajo biti v skladu z nacionalno strategijo.
15. člen
Urad praviloma sofinancira stroške predstavnikov nosilca nacionalnega etalona za sodelovanje v strokovnih tehničnih odborih BIPM, EURAMET, Evropskega združenja organizacij za analizno kemijo, Evropske akreditacije in drugih strokovnih delovnih skupinah Evropske komisije iz naslova priznanja, ki so vezani na razvojno delo nosilca nacionalnega etalona.
16. člen
(1) Za izvedbo postopka sofinanciranja dejavnosti nosilca nacionalnega etalona, direktor vsako leto imenuje izmed uslužbencev urada štiri člansko strokovno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija za sofinanciranje).
(2) Obseg sofinanciranja nosilca nacionalnega etalona na področju priznanja se določi z naslednjo formulo:
kjer predstavlja:
n – skupno število področij priznanja nosilcev nacionalnih etalonov,
A(i) – letna sredstva, ki jih prejme i-ti nosilec nacionalnega etalona,
C – celotna letna sredstva urada, namenjena za sofinanciranje dejavnosti nosilcev nacionalnih etalonov,
p(i) – faktorji področja priznanja, ki imajo lahko vrednosti od 0,2 do 1,5,
d(i) – koeficient, vezan na oceno dela nosilca nacionalnega etalona za i-to področje priznanja, ki je določen s formulo
         D(i)
d(i) = --------------------
    Vsota (n,i=1) D(i)
kjer predstavlja D(i) število točk, zbranih po ocenjevanju iz 17. člena tega pravilnika.
(3) Strokovni meroslovni svet predlaga uradu koeficiente prioritet za posamezne osnovne enote SI za obdobje treh let, najkasneje šest mesecev pred iztekom predhodnega triletnega obdobja. Za posamezno osnovno enoto SI se določi en koeficient prioritete v vrednosti od 0,5 do 1,5 ne glede na število področij priznanja. Na osnovi predloga Strokovnega meroslovnega sveta komisija za sofinanciranje določi faktorje področij priznanja pi. V primeru več področij priznanja za posamezno osnovno enoto SI komisija za sofinanciranje razdeli koeficient prioritete za to osnovno enoto SI na posamezne faktorje področij priznanja, ki se nanašajo na to osnovno enoto SI. Komisija za sofinanciranje predloži faktorje področij priznanja v potrditev direktorju.
(4) Višine sredstev za naloge iz 11. člena tega pravilnika se za posameznega nosilca nacionalnega etalona določijo v letnem dodatku k pogodbi.
17. člen
(1) Delo nosilcev nacionalnih etalonov se ocenjuje vsako leto. Na osnovi ocene se določi obseg sofinanciranja dejavnosti nosilca nacionalnega etalona na področju priznanja. Postopek ocenjevanja dela nosilca nacionalnega etalona izvede komisija za sofinanciranje in o tem pripravi poročilo, ki ga predloži v odobritev direktorju.
(2) Komisija za sofinanciranje oceni delo posameznega nosilca nacionalnega etalona za področje priznanja glede na kriterije, določene v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
VII. SPREMLJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV, IZVAJANJA DEJAVNOSTI IN IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI NOSILCA NACIONALNEGA ETALONA
18. člen
(1) Urad spremlja izpolnjevanje pogojev, izvajanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti nosilca nacionalnega etalona na podlagi poročil, predložene dokumentacije in kontrolnih pregledov.
(2) O poslabšanju merilne negotovosti, zmanjšanju obsega ali fizični spremembi merilne opreme nacionalnega etalona mora nosilec nacionalnega etalona nemudoma obvestiti urad, ki preveri ustreznost spremembe nacionalnega etalona in po potrebi izda novo odločbo o priznanju etalona za nacionalni etalon.
(3) Če urad ugotovi, da nosilec nacionalnega etalona ne izpolnjuje pogojev, ne izvaja dejavnosti ali ne izpolnjuje obveznosti iz tega pravilnika, izda odločbo o začasnem odvzemu priznanja etalona za nacionalni etalon. V odločbi navede ugotovljena odstopanja in določi rok, ki ne sme biti daljši od dvanajstih mesecev in v katerem morajo biti odstopanja odpravljena. Urad za obdobje začasnega odvzema prekine sofinanciranje po letnem dodatku k pogodbi.
(4) Če nosilec nacionalnega etalona do izteka roka ne izpolni pogojev in obveznosti iz tega pravilnika, urad razveljavi odločbo o priznanju etalona za nacionalni etalon in razklene pogodbo iz 10. člena tega pravilnika. Od pravne osebe zahteva vrnitev sredstev sofinanciranja, izplačanih v zadnjih dvanajstih mesecih pred izdajo odločbe o začasnem odvzemu priznanja etalona za nacionalni etalon z obrestmi.
(5) V primeru hujših kršitev nosilca nacionalnega etalona pri izvajanju dejavnosti in izpolnjevanju obveznosti lahko urad razveljavi odločbo o priznanju etalona za nacionalni etalon brez predhodnega začasnega odvzema priznanja etalona za nacionalni etalon in razklene pogodbo iz 10. člena tega pravilnika. Tudi v tem primeru zahteva od pravne osebe vrnitev sredstev sofinanciranja, izplačanih v zadnjih dvanajstih mesecih pred izdajo odločbe o odvzemu priznanja etalona za nacionalni etalon z obrestmi.
VIII. POGOJI, POD KATERIMI URAD IZVEDE, HRANI IN VZDRŽUJE NACIONALNE ETALONE
19. člen
Za nacionalne etalone, ki jih izvede, hrani in vzdržuje urad, se smiselno uporabljajo 3. do 5. člen ter 10., 17. in 18. člen tega pravilnika.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o nacionalnih etalonih (Uradni list RS, št. 69/02).
(2) Odločbe o priznanju referenčnega etalona za nacionalni etalon, ki so bile izdane na podlagi Odredbe o nacionalnih etalonih (Uradni list RS, št. 49/96) in na podlagi Pravilnika o nacionalnih etalonih (Uradni list RS, št. 69/02), veljajo do 31. 12. 2007.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-3/2007
Ljubljana, dne 25. maja 2007
EVA 2006-3211-0003
dr. Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
                            PRILOGA 1

 Kriteriji za izbiro nosilca nacionalnega etalona za posamezno
         razpisano področje priznanja

+--------------------------+--------------------+--------------+
|1. Kriterij znanstvene  |Točkovanje     | Največ točk |
|odličnosti        |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|A. število znanstvenih  |5 točk za vsak   |   30   |
|člankov          |članek       |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|B. število mednarodnih  |5 točk za vsak   |   15   |
|raziskovalnih projektov  |projekt       |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|C. število domačih    |2 točki za vsak   |   10   |
|raziskovalnih projektov  |projekt       |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|D. število raziskovalnih |5 točk za vsak   |   5    |
|programov         |program       |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+


+--------------------------+--------------------+--------------+
|2. Kriterij mednarodnega |Točkovanje     | Največ točk |
|sodelovanja        |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|A. organizacija      |5 točk za posamezno |   15   |
|mednarodne        |organizacijo    |       |
|medlaboratorijske     |          |       |
|primerjave        |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|B. udeležba v mednarodnih |4 točke za posamezno|   12   |
|medlaboratorijskih    |udeležbo      |       |
|primerjavah        |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|C. sodelovanje s tujimi  |3 točke za vsak   |   10   |
|meroslovnimi       |projekt,      |       |
|inštitucijami na     |2 točki za vsako  |       |
|najvišjem meroslovnem   |izmenjavo      |       |
|nivoju          |strokovnjakov,   |       |
|             |daljšo kot pet dni, |       |
|             |1 točko za     |       |
|             |predavanje na tuji |       |
|             |inštituciji     |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|D. sodelovanje v     |2 točki za vsako  |   10   |
|mednarodnih tehničnih   |članstvo in dodatni |       |
|odborih          |2 točki za vodenje |       |
|             |mednarodnega    |       |
|             |tehničnega odbora  |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+


+--------------------------+--------------------+--------------+
|3. Kriteriji nacionalnih |Točkovanje     | Največ točk |
|potreb          |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|A. akreditirane      |30 točk za najboljše|   30   |
|meroslovne zmogljivosti  |zmogljivosti na   |       |
|ali CMC prijavitelja   |razpisanem področju |       |
|             |med prijavitelji  |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|B. delež izvedenih    |vsakih doseženih  |   10   |
|kalibracij ali      |deset odstotkov   |       |
|generiranih referenčnih  |deleža se točkuje z |       |
|vrednosti za namene    |1 točko       |       |
|prenosa vrednosti,    |          |       |
|potrjenih z akreditacijo |          |       |
|ali CMC          |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|C. organizacija      |4 točke za posamezno|   12   |
|nacionalne        |organizacijo    |       |
|medlaboratorijske     |          |       |
|primerjave        |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|D. sodelovanje v     |1 točka za vsako  |   5    |
|nacionalnih strokovnih  |članstvo      |       |
|telesih in delovnih    |2 točki za vodenje |       |
|skupinah         |nacionalne strokovne|       |
|             |delovne skupine   |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+


  Pojasnila kriterijev:

  1. Kriterij znanstvene odličnosti
  A. Za število znanstvenih člankov štejejo članki Cobiss tip
1.01, 1.02, 1.03 iz področja priznanja.
  B. Za mednarodne raziskovalne projekte štejejo raziskovalni
projekti okvirnih programov EU, sodelovanje v evropskem
meroslovnem raziskovalnem programu ter drugi mednarodni
meroslovni raziskovalni projekti, ki imajo opredeljene cilje in
časovne roke raziskave.
  C. Za domače raziskovalne projekte štejejo raziskovalni
projekti, ki jih je razpisala Agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije in raziskovalno-razvojni projekti
s slovenskimi podjetji, ki so s podjetji formalno sklenjeni in
ki imajo opredeljene cilje in časovne roke raziskave.
  D. Za raziskovalne programe štejejo nacionalni raziskovalni
programi Republike Slovenije.

  2. Kriterij mednarodnega sodelovanja
  A. Za organizacijo mednarodne medlaboratorijske primerjave
štejejo medlaboratorijske primerjave v okviru BIPM ter
medlaboratorijske primerjave v okviru regionalne meroslovne
organizacije, lahko pa tudi regionalne medlaboratorijske
primerjave, če je v njih vključen vsaj en tuj meroslovni
inštitut, ki je polnopravni član EURAMET ali druge regionalne
meroslovne organizacije.
  B. Za udeležbo v mednarodnih medlaboratorijskih primerjavah
štejejo enaki pogoji kot za njihovo organizacijo, s tem da
posamezna medlaboratorijska primerjava šteje samo enkrat, ne
glede na število merjenih parametrov.
  C. Za sodelovanje s tujimi meroslovnimi inštitucijami na
najvišjem meroslovnem nivoju šteje projektno sodelovanje s
tujimi meroslovnimi inštituti ali njihovimi pooblaščenimi
pravnimi osebami v raziskovalnih projektih, ki so formalno
sklenjeni s temi inštituti in ki imajo opredeljene cilje in
časovne roke raziskave, izmenjave strokovnjakov daljše kot pet
dni in predavanja na tujih inštitucijah. Med raziskovalne
projekte v tem odstavku štejejo tudi projekti EURAMET.
  D. Za sodelovanje v mednarodnih tehničnih odborih štejejo
aktivna članstva, ki so vezana na delo iz naslova priznanja
nosilca nacionalnega etalona. Sem štejejo predvsem članstva v
tehničnih odborih BIPM, EURAMET ter evropskega združenja
organizacij za analizno kemijo, kot tudi delovna telesa
Evropske akreditacije in drugi organi Evropske komisije.

  3. Kriteriji nacionalnih potreb
  A. Za najboljše zmogljivosti na razpisanem področju šteje
tisti del razpisanega področja, na katerem pravna oseba v
Republiki Sloveniji zagotavlja merilne zmogljivosti z
najmanjšimi merilnimi negotovostmi.
  B. Za delež izvedenih kalibracij ali generiranih referenčnih
vrednosti med ponudniki šteje število izvedenih akreditiranih
kalibracij ali generiranih referenčnih vrednosti iz področja
priznanja z najboljšimi akreditiranimi meroslovnimi
zmogljivostmi ali CMC posameznega ponudnika.
  C. Za organizacijo nacionalne medlaboratorijske primerjave
štejejo medlaboratorijske primerjave iz področja priznanja.
  D. Za sodelovanja v nacionalnih strokovnih telesih in
delovnih skupinah štejejo aktivna članstva z vsaj enim letnim
srečanjem, ki so vezana na delo iz naslova priznanja nosilca
nacionalnega etalona. Sem štejejo predvsem članstva v
strokovnih telesih in delovnih skupinah Slovenske akreditacije,
Slovenskega inštituta za standardizacijo in Strokovnega
meroslovnega sveta.
                            PRILOGA 2

  Kriteriji za oceno dela posameznega nosilca nacionalnega
         etalona za področje priznanja

Za obdobje zadnjih treh let se oceni delo posameznega nosilca
nacionalnega etalona po naslednjih kriterijih:

+--------------------------+--------------------+--------------+
|1. Kriterij znanstvene  |Točkovanje     | Največ točk |
|odličnosti        |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|A. število znanstvenih  |5 točk za vsak   |   30   |
|člankov          |članek       |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|B. število mednarodnih  |5 točk za vsak   |   15   |
|raziskovalnih projektov  |projekt       |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|C. število domačih    |2 točki za vsak   |   10   |
|raziskovalnih projektov  |projekt       |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|D. število raziskovalnih |5 točk za vsak   |   5    |
|programov         |program       |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+


+--------------------------+--------------------+--------------+
|2. Kriterij mednarodnega |Točkovanje     | Največ točk |
|sodelovanja        |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|A. organizacija      |5 točk za posamezno |   15   |
|mednarodne        |organizacijo    |       |
|medlaboratorijske     |          |       |
|primerjave        |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|B. udeležba v mednarodnih |4 točke za posamezno|   12   |
|medlaboratorijskih    |udeležbo      |       |
|primerjavah        |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|C. sodelovanje s tujimi  |3 točke za vsak   |   10   |
|meroslovnimi       |projekt       |       |
|inštitucijami na     |2 točki za vsako  |       |
|najvišjem meroslovnem   |izmenjavo      |       |
|nivoju          |strokovnjakov    |       |
|             |daljšo, kot pet dni |       |
|             |1 točko za     |       |
|             |predavanje na tuji |       |
|             |inštituciji     |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|D. sodelovanje v     |2 točki za vsako  |   10   |
|mednarodnih tehničnih   |članstvo in dodatni |       |
|odborih          |2 točki za vodenje |       |
|             |mednarodnega    |       |
|             |tehničnega odbora  |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+


+--------------------------+--------------------+--------------+
|3. Kriterij nacionalnih  |Točkovanje     | Največ točk |
|potreb          |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|A. organizacija      |4 točke za posamezno|   12   |
|nacionalne        |organizacijo    |       |
|medlaboratorijske     |          |       |
|primerjave        |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|B. prenos znanja -    |3 točke za vsako  |   15   |
|izvedba strokovnega    |izobraževanje    |       |
|izobraževanja za     |          |       |
|uporabnike        |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|C. sodelovanje v     |1 točka za vsako  |   5    |
|nacionalnih strokovnih  |članstvo      |       |
|telesih in delovnih    |2 točki za vodenje |       |
|skupinah         |nacionalne strokovne|       |
|             |delovne skupine   |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+Za preteklo leto se oceni delo posameznega nosilca nacionalnega
etalona po naslednjih kriterijih:

+--------------------------+--------------------+--------------+
|             |Točkovanje     | Največ točk |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|1. nova objava ali vpis  |10 točk       |   10   |
|izboljšanih CMC      |          |       |
|nacionalnega etalona v  |          |       |
|podatkovni bazi BIPM.   |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+
|2. v roku doseženi cilji |10 točk       |   10   |
|izvedenih razvojnih    |          |       |
|projektov iz 14. člena  |          |       |
|tega pravilnika na    |          |       |
|področju priznanja    |          |       |
+--------------------------+--------------------+--------------+

AAA Zlata odličnost