Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2007 z dne 8. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2007 z dne 8. 6. 2007

Kazalo

2722. Pravilnik o izvajanju padalskih skokov, stran 6975.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o izvajanju padalskih skokov
1. člen
(predmet pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa izvajanje padalskih skokov.
(2) Ta pravilnik ne velja za skoke s padalom, ki se opravijo v sili.
2. člen
(program izvajanja padalskih skokov)
(1) Izvajanje padalskih skokov v nekontroliranem zračnem prostoru se izvaja po programu, ki ga pripravi pooblaščeni učitelj padalstva ali druga odgovorna oseba za izvajanje padalskih skokov iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
(2) Izvajanje padalskih skokov v letališki coni in v kontroliranem zračnem prostoru poteka po programu, ki ga mora organizator padalskih skokov poslati v odobritev najmanj eno uro pred začetkom njihovega izvajanja enoti kontrole zračnega prometa, pristojne za zagotavljanje služb zračnega prometa v zračnem prostoru, v katerem se načrtujejo padalski skoki (v nadaljnjem besedilu: pristojna kontrola zračnega prometa).
(3) Program izvajanja padalskih skokov mora vsebovati: odgovorno osebo za to izvajanje, območje predvidenega skakanja in pristajanja padalcev, predvideno obdobje in dnevni čas skakanja, kontaktne podatke (e-naslov, telefon, telefaks ipd.) in druge podatke, ki so pomembni za zagotovitev varnega zračnega prometa na območju padalskih skokov.
3. člen
(organizacija in obveščanje)
(1) Pred začetkom izvajanja padalskih skokov mora biti pripravljena zemeljska organizacija letenja in na predpisan način zaznamovan ustrezen teren zanje (manevrske površine, kazalnik smeri vetra, znak za smer pristajanje »T« itd).
(2) Vsak začetek in konec izvajanja padalskih skokov v letališki coni in v kontroliranem zračnem prostoru mora njihov organizator sporočiti pristojni kontroli zračnega prometa najmanj 15 minut pred skokom prvega padalca in 15 minut po pristanku zadnjega padalca.
4. člen
(zrakoplov in vodenje)
(1) Spuščanje padalcev iz zrakoplova se sme izvajati:
1. če je zrakoplov namenjen za skakanje padalcev in če ima za to predpisano opremo,
2. če je posadka zrakoplova usposobljena za to vrsto leta in
3. je izdana odobritev iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, če gre za izvajanje padalskih skokov v letališki coni ali kontroliranem zračnem prostoru.
(2) Skakanje padalcev mora voditi pooblaščeni učitelj padalstva ali druga odgovorna oseba za izvajanje padalskih skokov, ki jo imenuje:
– imetnik pravice razpolaganja z zrakoplovom, če se padalski skoki izvajajo zunaj letališke cone, in
– upravljalec letališča, če se padalski skoki izvajajo v letališki coni.
5. člen
(omejitve)
(1) Skakanje padalcev iz zrakoplova ni dovoljeno:
1. v kontroliranem zračnem prostoru;
2. z višine, ki ne zagotavlja, da ima padalec odprto glavno padalo najmanj na naslednji višini nad terenom:
– učenec padalec, ki uporablja okroglo padalo, 2.000 ft (609,60 metra),
– učenec padalec, ki uporablja padalo tipa krilo, 3.000 ft (914,40 metra),
– srednje ali zelo izkušen padalec 2.000 ft (609,60 metra),
– tandem najmanj 5.000 ft (1.524,00 metra),
– imetniki FAI »C« ali enakovredne listine na predstavitvah najmanj 1.500 ft (457.20 metra);
3. če se iz zrakoplova ne vidi jasno območje pristajanja padalcev, če je zrakoplov v oblakih ali če je medletna vidljivost manjša od petih kilometrov;
4. če moč in smer vetra med višino 2.000 ft (609,60 metra) nad terenom in terenom pristajanja padalcev ni ugotovljena pred začetkom skakanja;
5. če hitrost površinskega vetra nad območjem pristajanja padalcev presega:
– 10 knotov (5,144 m/s), kadar skače učenec padalec, ki uporablja okroglo padalo,
– 15 knotov (7,716 m/s), kadar skače učenec padalec, ki uporablja padalo tipa krilo,
– 20 knotov (10,288 m/s), kadar skače srednje in zelo izkušen padalec ter tandem.
(2) Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka je skakanje padalcev v kontrolirani coni (CTR) dovoljeno, če je zagotovljeno petminutno razdvajanje padalcev v letu in zrakoplova, ki izvaja padalske skoke, od drugih zrakoplovov, ki letijo po pravilih instrumentalnega letenja (IFR).
(3) Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka je spuščanje padalcev v kontroliranem zračnem prostoru, ki ni kontrolirana cona (CTR), dovoljeno v conah, ki jih na predlog izvajalca padalskih skokov določi izvajalec služb zračnega prometa z navigacijskimi načrti za zračni prostor Republike Slovenije. Cone spuščanja padalcev ne smejo posegati v zračno pot in jih izvajalec službe letalskih informacij objavi na način, ki je običajen v zračnem prometu.
(4) Cona skakanja padalcev iz prejšnjega odstavka se določi kot tridimenzionalni zračni prostor, ki je pri letališčih brez služb zračnega prometa lahko enak letališki coni, če ne posega v kontrolirani zračni prostor.
(5) Glede vrstnega reda in sočasnosti izvajanja letalskih dejavnosti v delu zračnega prostora veljajo za skakanje padalcev prioritete, ki so v pravilih o letenju zrakoplovov določene za vzletanje na javnem letališču. Ne glede na navedeno se mora izvajanje padalskih skokov nemudoma prekiniti, če se pri spuščanju padalcev zgodi letalska nesreča ali incident, v kontroliranem zračnem prostoru pa tudi na zahtevo pristojne kontrole zračnega prometa, če je to potrebno zaradi zagotovitve leta določenega zrakoplova ali drugih razlogov zagotavljanja varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega prometa.
(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena je izjemoma dovoljeno izvesti posamezni skok in posamezno spuščanje padalcev v kontroliranem zračnem prostoru, če to ne ovira zračnega prometa ter je pisno usklajeno s pristojno enoto navigacijskih služb zračnega prometa in najmanj 24 ur pred izvedbo objavljeno na način, ki je običajen v zračnem prometu.
6. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe 149., 150., 167. 168., 169. in 170. člena Pravilnika o letenju letal (Uradni list SFRJ, št. 10/79 in 4/83) in tretji odstavek 32. člena Pravilnika o padalstvu (Uradni list SFRJ, št. 89/73 in 57/90).
7. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-61/2007/15-041246
Ljubljana, dne 28. maja 2007
EVA 2007-2411-0034
mag. Janez Božič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost