Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2007 z dne 1. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2007 z dne 1. 6. 2007

Kazalo

2609. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 6673.

Na podlagi sedmega odstavka 51. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 136/06) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Drobno-prodajna cena cigaret iz najbolje prodajanega cenovnega razreda na dan 1. julija 2007 znaša 2,20 eura za zavojček dvajsetih cigaret.«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku število »15,0576« nadomesti s številom »16,4667« in število »43,4732« se nadomesti s številom »43,2121«.
3. člen
V 5. členu se število »1,73« nadomesti s številom »1,90« in število »52,7365« se nadomesti s številom »57,6000«.
Prehodna in končna določba
4. člen
Trošarinski zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. julija 2007 naprej.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo) mora na dan 30. junija 2007 opraviti popis zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter obračun razlike med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi in njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najpozneje 60. dan po opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov v dobro podračuna: 01100-1008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številka sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika – 08656.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-23/2007/7
Ljubljana, dne 24. maja 2007
EVA 2007-1611-0031
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina