Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2007 z dne 4. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2007 z dne 4. 5. 2007

Kazalo

2167. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Žirovnica, stran 5533.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 100/05 – UPB1, 21/06) ter 18. in 87. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06) je Občinski svet Občine Žirovnica na 5. redni seji dne 22. 4. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Žirovnica
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, UVG, št. 13/02, 31/03, 10/05, Uradni list RS, št. 101/06) se v 5. členu prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Svet dela na rednih, izrednih, dopisnih in slavnostnih sejah.«.
Dodajo se nov tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Izredne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika ne glede na rokovne omejitve, ki veljajo za redne seje.
Dopisne seje se sklicujejo po določbah tega poslovnika v primerih, ko niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje.
Slavnostne seje se sklicujejo ob praznikih občine in drugih svečanih priložnostih.«.
2. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi:
»Prvo sejo sveta vodi do potrditve mandata novemu županu najstarejši član občinskega sveta oziroma član sveta, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet.«.
3. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a
Dopisna seja se lahko opravi takrat, kadar so izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje in gre za odločitev o enostavni zadevi, o kateri je možna samo enoznačna odločitev. Na dopisni seji ni možno odločati o proračunu in zaključnem računu občine, o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve, ter o zadevah, iz katerih izhajajo finančne obveznosti občine. Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme, ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali glasovanjem po elektronski pošti. Glede na način izvedbe dopisne seje mora sklic vsebovati rok trajanja dopisne seje (točen datum in čas trajanja seje, to je, do katere ure se šteje trajanje seje).
Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo poslano vsem članom sveta, od katerih jih je osebno vročitev potrdilo več kot dve tretjini. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali.
Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep do roka glasovala več kot polovica vseh članov občinskega sveta. Če sklep ni sprejet, se o zadevi skliče izredna seja občinskega sveta.
O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih s tem poslovnikom, vsebovati še potrdila o osebni vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko članov sveta je glasovalo. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo sveta.«.
4. člen
V 52. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Zapisnik seje, zaprte za javnost, oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden na delu seje sveta, zaprtem za javnost, se ne prilaga v gradivo za redno sejo in ne objavlja. Člane sveta z njim pred potrjevanjem zapisnika seznani predsedujoči.«.
5. člen
V 63. členu se črta drugi odstavek, ki se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Predsednike stalnih odborov in komisij imenujejo člani odborov in komisij na prvi seji izmed članov, ki so člani občinskega sveta.«.
6. člen
V 64. členu se v prvem odstavku črta beseda »predsednika«.
7. člen
V 80. členu se v prvem odstavku dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– obvezne razlage določb splošnih občinskih aktov,
– prečiščena besedila aktov.«.
8. člen
V 93. členu se črta četrti odstavek.
9. člen
Spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0002/2002-05
Žirovnica, dne 22. aprila 2007
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti