Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2007 z dne 20. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2007 z dne 20. 4. 2007

Kazalo

1924. Uredba o oblikovanju cen učbenikov, stran 5102.

Na podlagi 8. člena in 1. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju cen učbenikov
1. člen
Ta uredba določa način in postopek oblikovanja cen učbenikov, ki jih s sklepom potrdi pristojni strokovni svet, in so edini učbeniki za posamezen predmet v določenem razredu, letniku ali programu (v nadaljnjem besedilu: učbeniki).
2. člen
(1) Najvišje drobno prodajne cene (v nadaljnjem besedilu: cene) učbenikov za splošno izobraževalne predmete, ki veljajo na trgu na dan uveljavitve te uredbe, se lahko povišajo največ za 1,6 odstotka.
(2) Cene učbenikov za strokovne predmete za nižje poklicne, srednje poklicne, srednje tehniške in druge srednje šole, ki veljajo na trgu na dan uveljavitve te uredbe, se lahko povišajo največ za 2,2 odstotka, pri čemer nova cena ne sme presegati 19,40 eura.
(3) Cene učbenikov, katerih sestavni deli so kosi lesa, bakra, nerjavne žice in podobno, se lahko povišajo največ za 2,2 odstotka.
(4) Cene učbenikov, ki jih je Vlada Republike Slovenije določila po 1. januarju 2007, se ne smejo povišati.
3. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja oziroma izdajanja učbenikov in prodaje uvoženih učbenikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), morajo ministrstvo, pristojno za cene (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), obvestiti o povišanju cen učbenikov najpozneje osem dni pred uveljavitvijo višje cene.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naslednje podatke in prilogo:
1. ime in sedež zavezanca,
2. naslov učbenika,
3. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o potrditvi učbenika,
4. ceno učbenika, ki velja na trgu na dan uveljavitve te uredbe,
5. novo ceno učbenika, oblikovano v skladu s to uredbo,
6. odstotek povišanja cene,
7. datum uveljavitve višje cene na trgu.
(3) Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu nova cena za posamezni učbenik ni povišana v skladu s to uredbo, o tem obvesti zavezanca. Ta mora napako odpraviti v roku in na način, kot ju določi ministrstvo. Do odprave napake višje cene ni mogoče uveljaviti na trgu.
4. člen
Za določitev cene učbenika, ki ga je s sklepom potrdil pristojni strokovni svet, in je edini učbenik za posamezen predmet v določenem razredu, letniku ali programu, na trgu pa se pojavlja prvič (v nadaljnjem besedilu: novi učbenik), mora zavezanec vložiti vlogo na ministrstvo. Vloga mora vsebovati:
1. ime in sedež zavezanca,
2. naslov učbenika,
3. razred ali letnik, predmet in program, za katerega je učbenik potrdil pristojni strokovni svet,
4. vrsto izdaje (v enem ali več delih),
5. ime in priimek avtorja ali avtorjev in število avtorskih pol,
6. leto izdaje,
7. število izvodov – naklada,
8. tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število strani, format in podobno),
9. naziv tiskarne oziroma izdelovalca,
10. fotokopijo sklepa pristojnega strokovnega sveta o potrditvi učbenika,
11. kalkulativne elemente drobno prodajne cene z:
– normativi za papir in drugi material,
– normativi za stroške tiska in grafične storitve,
– normativi za avtorske honorarje,
– nabavno ceno za založbo (fco založba),
– stroški založnika (s podrobno razčlenitvijo in klasifikacijo stroškov),
– zneski subvencij, prejetih od ministrstva, pristojnega za šolstvo,
– lastno ceno,
– rabati, maržo,
– prodajno ceno,
– davkom na dodano vrednost,
– drobnoprodajno ceno,
– prikazom in obračunom odbitih vstopnih davkov na dodano vrednost,
12. pogodbe ali račune, sklenjene s tiskarno,
13. pogodbe ali račune, iz katerih so razvidni preostali proizvajalni stroški,
14. pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji,
15. en izvod učbenika na vpogled.
5. člen
Če ministrstvo ugotovi, da vloga za določitev najvišje cene za novi učbenik iz prejšnjega člena ni popolna, o tem obvesti zavezanca. Ministrstvo lahko od zavezanca zahteva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev vloge. Zavezanec mora v roku in na način, kot ju določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje, da vloga ni bila vložena.
6. člen
Sklep o določitvi najvišje cene novega učbenika izda Vlada Republike Slovenije.
7. člen
(1) Če se zaradi povišanja tečaja tuje valute poviša uvozna cena učbenika, se lahko njegova cena poviša ne glede na določbe 2. člena te uredbe. Zavezanec mora o tem obvestiti ministrstvo najpozneje osem dni pred uveljavitvijo višje cene. Obvestilo mora poleg podatkov in prilog drugega odstavka 3. člena te uredbe vsebovati tudi dokumentacijo, iz katere je razvidna tečajna razlika.
(2) Če ministrstvo ugotovi, da v obvestilu iz prejšnjega odstavka nova cena za posamezni učbenik ni povišana v skladu s povišanjem tečaja tuje valute, o tem obvesti zavezanca. Ta mora napako odpraviti v roku in na način, kot ju določi ministrstvo. Do odprave napake višje cene ni mogoče uveljaviti na trgu.
8. člen
Če učbenik, za katerega je Vlada Republike Slovenije izdala sklep o določitvi najvišje cene, na trgu ni več edini učbenik za posamezen predmet v določenem razredu, letniku ali programu, mora zavezanec v 30 dneh o tem obvestiti ministrstvo.
9. člen
Vloga za določitev najvišje cene za novi učbenik, ki je bila vložena pred uveljavitvijo te uredbe, se obravnava po dosedanjih predpisih.
10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o oblikovanju cen učbenikov (Uradni list RS, št. 45/06).
11. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2007.
Št. 00713-14/2007/5
Ljubljana, dne 12. aprila 2007
EVA 2007-2111-0011
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost