Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1453. Spremembe in dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije, stran 3898.

Direktorica Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije v skladu s 6. in 16. členom Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) ter na podlagi 13. in 19. člena Ustanovitvenega akta Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/00) po predhodnem soglasju nadzornega sveta z dne 13. 2. 2007 sprejema
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S P L O Š N I H P O G O J E V
poslovanja javnega Jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije
1. člen
V prvi alineji prvega odstavka 1. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/02, 8/04), se za besedilom: »119/02,«, doda besedilo », 61/06 - uradno prečiščeno besedilo in 78/06«.
2. člen
V 3. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kadar ima delodajalec sedež v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, ima delavec pravice iz naslova insolventnosti delodajalca v primeru, če je na podlagi pogodbe o zaposlitvi opravljal delo ali ga je običajno opravljal na ozemlju Republike Slovenije.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delodajalec po teh splošnih pogojih je pravna ali fizična oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, ki svojo dejavnost opravlja v Republiki Sloveniji in ima z delavcem, ki opravlja delo ali ga običajno opravlja v Republiki Sloveniji, sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.«.
4. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Pravic iz naslova insolventnosti delodajalca nima delavec, ki je sam ali skupaj s svojimi družinskimi člani večinski lastnik podjetja ali dejavnosti delodajalca in ima prevladujoč vpliv na njegovo poslovanje.
Za namene ugotavljanja pravic iz naslova insolventnosti delodajalca se za družinske člane delavce iz prejšnjega odstavka štejejo zakonec oziroma zunajzakonski partner, otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ter starši oziroma posvojitelj, kot jih opredeljujejo predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in partner, ki živi z delavcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti.«.
5. člen
V 5. členu se v drugi alineji pika nadomesti z vejico in se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»- če je v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, v kateri ima delodajalec sedež, uveden postopek insolventnosti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. junija 2000 o postopkih v primeru insolventnosti (UL L št. 160 z dne 30. junija 2000, str. 1) in Uredbo Sveta (ES) št. 603/2005 z dne 12. aprila 2005 o spremembi seznamov postopkov v primeru insolventnosti, likvidacijskih postopkov in upraviteljev v prilogah A, B in C k Uredbi (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti (UL L št. 100 z dne 20. aprila 2005, str. 1).«.
6. člen
V drugem odstavku 6. člena se v drugi alineji pika nadomesti z vejico in se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»- v primeru postopka insolventnosti, ki teče v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, da je delavec v skladu z določili postopka insolventnosti, ki je bil uveden v eni od drugih držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, prijavil svojo terjatev.«.
7. člen
V 25. členu se v tretjem odstavku besedilo: »13/1994, 48/1994, 82/1994 in 41/1995« nadomesti z besedilom: »4/06 - uradno prečiščeno besedilo«.
8. člen
V 37. členu se v prvem odstavku besedilo »97/01« nadomesti z besedilom: »110/06 - uradno prečiščeno besedilo«.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Te Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-4/2007-1
Ljubljana, dne 13. februarja 2007
EVA 2007-2611-0082
Direktorica
Javnega jamstvenega
in preživninskega sklada
Republike Slovenije
Ada Žerko l.r.

AAA Zlata odličnost