Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2007 z dne 30. 3. 2007

Kazalo

1437. Pravilnik o izpitu za bonitiranje in o pooblastilu za bonitiranje, stran 3869.

Na podlagi četrtega odstavka 66. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o izpitu za bonitiranje in o pooblastilu za bonitiranje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet urejanja)
Ta pravilnik določa vsebino znanj za bonitiranje zemljišč in postopek preverjanja znanj (v nadaljnjem besedilu: izpit za bonitiranje) ter pridobitev in odvzem pooblastila za bonitiranje.
II. IZPIT ZA BONITIRANJE
2. člen
(pooblastilo za izvajanje izpita za bonitiranje)
(1) Pooblastilo za izvajanje izpita za bonitiranje se izda na podlagi javnega razpisa, v katerem se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec izpita za bonitiranje (v nadaljnjem besedilu: izvajalec izpita).
(2) Pooblastilo za izvajanje izpita za bonitiranje izda Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava), ki opravlja nadzor nad izvajanjem izpita.
3. člen
(imenovanje izpraševalcev za izpit za bonitiranje)
(1) Kandidate za izpraševalce za izpit za bonitiranje (v nadaljnjem besedilu: izpraševalec) pridobi geodetska uprava na podlagi javnega povabila k sodelovanju.
(2) Pogoji za imenovanje za izpraševalca:
1. izpraševalec za področje bonitiranja zemljišč mora imeti univerzitetno izobrazbo kmetijske ali gozdarske smeri oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja urejanja, evidentiranja in ocenjevanja kmetijskih oziroma gozdnih zemljišč;
2. izpraševalec za področje geodezije mora imeti univerzitetno izobrazbo geodetske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja geodezije;
3. izpraševalec za upravno-procesno področje mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja in odločanja v upravnem postopku.
(3) Izpraševalce imenuje predstojnik geodetske uprave.
(4) V aktu o imenovanju izpraševalcev se določi, za katera področja so imenovani za spraševanje.
4. člen
(program izpita za bonitiranje)
(1) Izpit za bonitiranje se opravlja po programu, ki obsega vsebine znanj iz naslednjih področij:
a) področje bonitiranja zemljišč:
- ocenjevanje tal;
- ocenjevanje klime;
- ocenjevanje reliefa;
- ocenjevanje posebnih vplivov;
- povezave med boniteto in katastrsko klasifikacijo zemljišč;
b) področje geodezije:
- evidentiranje nepremičnin v nepremičninskih evidencah;
- izdelava elaborata za bonitiranje zemljišč;
c) upravno-procesno področje:
- splošni upravni postopek in upravni spor;
- posebni postopki s področja geodetske službe.
(2) Podrobnejše vsebine za posamezna področja, ki vsebujejo tudi pravne vire in seznam literature, potrebne za pripravo na izpit za bonitiranje, določi geodetska uprava in jih objavi na svojih spletnih straneh.
5. člen
(kandidati)
Izpit za bonitiranje lahko opravlja oseba, ki ima:
- najmanj visoko strokovno izobrazbo kmetijske oziroma gozdarske smeri in
- najmanj pet let delovnih izkušenj s področja urejanja, evidentiranja in ocenjevanja zemljišč.
6. člen
(izpitna komisija)
(1) Izpit za bonitiranje se opravlja pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. Izpitna komisija ima zapisnikarja.
(2) Izpitno komisijo imenuje izvajalec izpita. Predsednika in člana izpitne komisije se imenuje izmed izpraševalcev, ki so imenovani na podlagi akta iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(3) Predsednik izpitne komisije, ki je določen izmed članov, vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red.
(4) Zapisnikarja določi izvajalec izpita.
7. člen
(prijava k izpitu)
(1) Kandidat, ki želi opravljati izpit za bonitiranje, vloži prijavo pri izvajalcu izpita. Prijava se vloži na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Izvajalec izpita mora zagotoviti možnost sprejemanja prijave na izpit za bonitiranje tudi po elektronski poti.
(3) Prijavi iz prvega odstavka tega člena mora kandidat priložiti dokazila o strokovni izobrazbi in o predpisanih delovnih izkušnjah. Kandidat v prijavi navede, ali, kdaj in kje je že opravljal strokovni izpit iz upravnega postopka.
8. člen
(ugotavljanje pogojev za pristop k izpitu za bonitiranje)
Izvajalec izpita ugotovi, ali kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita za bonitiranje.
9. člen
(razpored)
(1) Izvajalec izpita z razporedom določi sestavo izpitne komisije ter datum in kraj opravljanja izpita za bonitiranje.
(2) V razporedu se za vsakega člana izpitne komisije določi, za katerega kandidata določi pisno nalogo.
(3) Razpored iz prvega odstavka tega člena se pošlje kandidatu, članom izpitne komisije in zapisnikarju najpozneje 15 dni pred dnevom opravljanja izpita za bonitiranje.
10. člen
(način opravljanja izpita za bonitiranje)
(1) Izpit za bonitiranje se opravlja pisno in ustno.
(2) Pisni del izpita za bonitiranje se opravlja pisno pod nadzorom uslužbenca izvajalca izpita in traja največ štiri pedagoške ure.
(3) Ustni del izpita za bonitiranje se opravlja pred izpitno komisijo in traja največ 20 minut.
(4) Izpit za bonitiranje se opravlja najprej pisno, potem pa ustno. Ustni del izpita za bonitiranje je javen. Ustni del izpita za bonitiranje se praviloma opravlja naslednji dan po pisnem delu izpita za bonitiranje.
11. člen
(pisni del izpita za bonitiranje)
(1) Pisni del izpita za bonitiranje obsega izdelavo pisne naloge, ki je lahko izdelava elaborata na podlagi podatkov iz praktičnega primera, opis določenega postopka in podobno. Naloga se mora nanašati na vsebino, ki jo določa program izpita za bonitiranje iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Član izpitne komisije je dolžan nalogo predložiti izvajalcu izpita najmanj tri delovne dni pred dnevom izvedbe pisnega dela izpita za bonitiranje.
(3) Pred začetkom pisnega dela izpita uslužbenec uslužbenca izvajalca izpita na podlagi dokumenta s fotografijo ugotovi istovetnost kandidata.
(4) Pri pisnem delu izpita za bonitiranje lahko kandidat uporablja vso strokovno literaturo in predpise.
(5) Pisno nalogo pregleda član izpitne komisije, ki je nalogo pripravil, mnenje o njej pa lahko podata tudi druga člana izpitne komisije.
12. člen
(ustni del izpita za bonitiranje)
(1) Ustni del izpita za bonitiranje obsega zagovor pisne naloge in preverjanje vsebine znanja iz področij, določenih v 4. členu tega pravilnika.
(2) Ustni del izpita za bonitiranje se lahko opravi, ko so prisotni vsi člani izpitne komisije in zapisnikar.
(3) Predsednik izpitne komisije začne ustni del izpita za bonitiranje tako, da predstavi člane izpitne komisije, na podlagi dokumenta s fotografijo ugotovi istovetnost kandidata in pojasni potek ustnega dela izpita za bonitiranje.
(4) Član izpitne komisije lahko sprašuje kandidata s področja, za katerega je imenovan.
(5) Vprašanja, ki jih postavijo izpraševalci kandidatu, morajo biti taka, da je mogoče iz odgovorov nanje oceniti kandidatovo znanje iz vseh področij, določenih v 4. členu tega pravilnika.
13. člen
(zapisnik)
(1) O poteku izpita za bonitiranje se za vsakega kandidata vodi zapisnik na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pisna naloga kandidata je sestavni del zapisnika o opravljanju izpita za bonitiranje.
(3) Zapisnik o opravljanju izpita za bonitiranje podpišejo predsednik, člana izpitne komisije in zapisnikar.
14. člen
(ocena uspeha in razglasitev rezultatov)
(1) Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«, pri čemer upošteva pisni in ustni del izpita za bonitiranje. Za pristop k ustnemu delu tega izpita ni pogoj, da je uspešno ocenjena pisna naloga.
(2) Izid izpita za bonitiranje razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije in kandidata takoj po sprejeti odločitvi iz prejšnjega odstavka.
(3) Kandidat, ki ni opravil izpita za bonitiranje, ga lahko ponovno opravlja v roku, ki ga določi izpitna komisija. Ta rok ne sme biti krajši od enega meseca.
15. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene vloži ugovor pri izpitni komisiji. Ugovor kandidata se zapiše v zapisnik o opravljanju izpita za bonitiranje.
(2) V primeru ugovora kandidat opravlja izpit za bonitiranje najpozneje v petih dneh pred drugo izpitno komisijo, ki je sestavljena iz predsednika prejšnje izpitne komisije ter dveh novih izpraševalcev. Predsednika nove komisije se določi izmed novih izpraševalcev.
16. člen
(potrdilo o izpitu za bonitiranje)
(1) Kandidatu, ki je opravil izpit za bonitiranje, se izda potrdilo o opravljenem izpitu na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Potrdilo o opravljenem izpitu za bonitiranje izda geodetska uprava, podpiše pa ga predsednik izpitne komisije.
17. člen
(odstop od izpita)
(1) Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k opravljanju izpita za bonitiranje ali če odstopi, ko je izpit že začel opravljati, se šteje, da izpita ni opravil.
(2) Če kandidat ne pristopi k opravljanju izpita za bonitiranje, odloči o opravičenosti razlogov za izostanek izpitna komisija, določena za ta izpit, na podlagi pisne vloge kandidata. Kandidat mora vlogo vložiti takoj oziroma v roku sedmih dni od dneva, določenega za opravljanje izpita za bonitiranje. Vlogi mora predložiti dokazila o opravičenosti izostanka. Za opravičene razloge za izostanek se štejejo zlasti:
- bolezen,
- smrt ožjega družinskega člana,
- neodložljive in nenačrtovane obveznosti.
(3) Če izpitna komisija oceni, da so razlogi opravičeni, se šteje, da kandidat ni pristopil k izpitu. Sklep izpitne komisije o opravičenosti razlogov za kandidatovo odsotnost je dokončen.
(4) Sklep izpitne komisije iz prejšnjega odstavka se vpiše v zapisnik o opravljanju izpita za bonitiranje.
18. člen
(zbirka dokumentov o kandidatu)
(1) Izvajalec izpita za vsakega kandidata vodi zbirko dokumentov, ki vsebuje prijavo k izpitu za bonitiranje skupaj z dokumentacijo iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika, razpored opravljanja izpita za bonitiranje iz 9. člena tega pravilnika in zapisnik o opravljanju izpita za bonitiranje iz 13. člena tega pravilnika.
(2) Zbirka dokumentov o kandidatu se hrani dve leti od dneva opravljanja izpita za bonitiranje.
(3) Če pogodba o izvajanju izpitov za bonitiranje preneha veljati pred iztekom roka hranjenja zbirke dokumentov iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec izročiti zbirko dokumentov o kandidatu geodetski upravi.
19. člen
(stroški izpita za bonitiranje)
(1) Za kritje stroškov izpita za bonitiranje in za izdajo potrdila o opravljenem izpitu za bonitiranje se določi pristojbina.
(2) Višina pristojbine za izpit za bonitiranje je 210 eurov.
20. člen
(kritje stroškov izpita za bonitiranje)
(1) Stroške izpita za bonitiranje krije kandidat.
(2) Stroški izpita za bonitiranje morajo biti plačani pred pristopom k izpitu za bonitiranje.
(3) V primeru, da kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k izpitu za bonitiranje ali odstopi med opravljanjem izpita, se plačani stroški izpita za bonitiranje ne povrnejo.
III. POOBLASTILO ZA BONITIRANJE
21. člen
(pooblastilo za bonitiranje)
(1) Pooblastilo za bonitiranje je pooblastilo za izvedbo strokovnih del pri izdelavi elaborata spremembe bonitete zemljišča.
(2) Pooblastilo za bonitiranje izda geodetska uprava na zahtevo osebe, ki je opravila izpit za bonitiranje po tem pravilniku.
(3) Geodetska uprava vodi seznam izdanih pooblastil za bonitiranje.
22. člen
(odvzem pooblastila za bonitiranje)
Geodetska uprava z odločbo odvzame pooblastilo za bonitiranje zemljišč, če ugotovi, da je imetnik pooblastila za bonitiranje storil kaznivo dejanje, povezano z izvrševanjem tega pooblastila, kar je ugotovljeno s pravnomočno sodbo.
IV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
(priznavanje izpita)
(1) Kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka za kandidate z univerzitetno ali visoko stopnjo izobrazbe po Pravilniku o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 63/03), ne opravlja tistega dela izpita za bonitiranje, ki se nanaša na splošni upravni postopek in upravni spor.
(2) Kandidat lahko v prijavi iz 7. člena tega pravilnika predlaga priznavanje izpita iz prejšnjega odstavka, pri čemer navede, kdaj in kje je opravljal ta izpit. O oprostitvi opravljanja dela izpita za bonitiranje odloča izvajalec izpita. O ugovoru zoper odločitev izvajalca izpita odloča predstojnik geodetske uprave.
24. člen
(pooblastilo za opravljanje katastrske klasifikacije)
(1) Oseba, ki ima ob uveljavitvi tega pravilnika pooblastilo za opravljanje katastrske klasifikacije zemljišč, lahko na podlagi tega pooblastila opravlja strokovna dela pri izdelavi elaborata spremembe bonitete zemljišča še eno leto po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Pooblastila za opravljanje katastrske klasifikacije zemljišč prenehajo veljati ob izteku roka iz prvega odstavka 160. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin - ZEN (Uradni list RS, št. 47/06).
25. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-69/2007
Ljubljana, dne 20. marca 2007
EVA 2006-2511-0018
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor