Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007

Kazalo

998. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goriško (2005–2014), stran 2612.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 - odl. US, 56/99 - ZON, 67/02 - ZG-A in 110/02 - ZGO-1) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goriško (2005-2014)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Goriško (2005-2014), št. 14-01/05 z dne 25. 9. 2006, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Goriško, ki meri 9.568,53 ha, se nahaja v Kraškem gozdnogospodarskem območju, v občinah Miren - Kostanjevica in Nova Gorica, oziroma v katastrskih občinah Gradišče, Renče, Vrtoče, Miren, Opatje selo, Nova vas, Sela na Krasu, Vojščica, Kostanjevica na Krasu, Temnica, Lipa, Dornberk in Branik.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Goriško je s 1. januarjem 2005 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 77,18% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 19,48% državnih gozdov in 3,34% občinskih;
B) površina: 6.063,57 ha, od katere je 5.980,82 ha večnamenskih gozdov, 26,59 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, in 56,16 varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 113,8 m3/ha, od tega 34,8 m3/ha iglavcev in 79,0 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 3,06 m3/ha, od tega 0,89 m3/ha iglavcev in 2,17 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goriško (2005-2014) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Kraškega gozdnogospodarskega območja, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Goriško določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
- proizvodne funkcije na površini 975,31 ha,
- ekološke funkcije na površini 386,15 ha ter
- socialne funkcije na površini 26,59 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goriško (2005-2014) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Goriško za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 določeni naslednji ukrepi:
- najvišji možni posek v višini 158.521 m3, od tega 44.816 m3 iglavcev in 113.705 m3 listavcev,
- gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.264,62 ha,
- nega mlajšega drogovnjaka na površini 142,57 ha,
- varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 2,71 ha ter zaščita s ograjo v dolžini 4.800 m ograje,
- varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari, in sicer graditev protipožarnih presek v dolžini 30 km, vzdrževanje protipožarnih presek v dolžini 395 km, vzdrževanje protipožarnih zidov v dolžini 11 km, ter postavitev 33 protipožarnih tabel,
- nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje vodnih površin v obsegu 9 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goriško (2005-2014) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Goriško v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2014 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Goriško (2005-2014).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goriško (2005-2014) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goriško (2005-2014).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14-4/2001/10
Ljubljana, dne 20. februarja 2007
EVA 2005-2311-0151
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano