Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007

Kazalo

990. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Rigonce, stran 2597.

Na podlagi 3. člena v povezavi s 5. členom Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01, 110/02 - ZGO-1 in 14/07) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Rigonce
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje meddržavnega mejnega prehoda Rigonce (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za meddržavni mejni prehod Rigonce, ki ga je izdelal Proplus, d.o.o., Maribor pod št. 27/E/2006 januarja 2007, in je na vpogled na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana.
2. člen
(1) Ureditveno območje obsega:
a) nepremičnine, potrebne za opravljanje varnostnega, carinskega in inšpekcijskega nadzora, ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa, in sicer zemljišča oziroma deli zemljišč parc. št. 1259/6 in 857/2, vse k.o. Veliki Obrež; parc. št. 1/2, 3/1, 4/1 in 4/2, vse k.o. Rigonce;
b) trase za izgradnjo za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, ki so električni vod, vodovod, kanalizacija ter telefonski kabel, ki sicer potekajo znotraj ureditvenega območja, razen trase za ureditev ceste, ki bo potekala po delu zemljišča parc. št. 1/3, k.o. Rigonce v izmeri cca 23 m2.
(2) Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz prejšnjega člena in je razvidna iz pregledne situacije v merilu 1 : 1000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt Občine Brežice. Ureditveno področje mejnega prehoda urejajo:
- Dolgoročni in srednjeročni plan Občine Brežice za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in 8/88 ter Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 19/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/01, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04 in 113/04);
- Odlok o usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice z dopolnitvami (Uradni list RS, št. 79/97, 45/99, 57/99, 59/00, 50/01, 33/02, 58/03 in 55/06);
- Prostorski ureditveni pogoji: PlA - prostorsko ureditveni pogoji Občine Brežice - PUP (Uradni list SRS, št. 38/87 in 25/88 ter Uradni list RS, št. 29/96, 50/98, 04/02, 102/06 in 103/06 - UPB PUP-1).
4. člen
Območje mejnega prehoda zajema zemljišča, namenjena:
- za novogradnjo, postavitev objekta carinarnice in policije,
- za odstranitev obstoječih objektov, razen nadstrešnice,
- za rušitev vseh utrjenih površin in izvedbo novih voznih površin,
- za ureditev parkirišč in potrebne infrastrukture,
- za zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje iz prejšnjega člena na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor prične s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-11/2007/6
Ljubljana, dne 1. marca 2007
EVA 2007-3111-0020
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina