Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007

Kazalo

987. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (EGS) o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti, stran 2591.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Sveta (EGS) o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti
1. člen
S to uredbo se za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (UL L št. 14 z dne 22. 1. 1993, str. 1), kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 793/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 95/93 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti (UL L št. 138 z dne 30. 4. 2004, str. 50), v nadaljnjem besedilu: Uredba 95/93/EGS, določajo merila za usklajevanje voznih redov, način izbire in merila za izbor usklajevalca voznih redov in letališkega koordinatorja ter nekatera druga vprašanja.
2. člen
(1) Upravljavec letališča pošlje ministrstvu, pristojnemu za promet, analizo zmogljivosti letališča v primerih, ko to obveznost določa Uredba 95/93/EGS, in en mesec po začetku letnega in zimskega prometnega obdobja.
(2) V skladu s prvim odstavkom 93. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 113/06 - uradno prečiščeno besedilo) obveznost usklajevanja voznih redov za posamezno letališče nastane, ko upravljalec letališča ne more sprejeti zahtevka letalskega prevoznika za vzlet oziroma pristanek v rednem zračnem prometu na določenem letališču za posamezen dan, teden ali leto brez prostovoljne uskladitve časa vzleta oziroma pristanka med letalskimi prevozniki za več kot 30 minut.
(3) V primerih, ki jih določa Uredba 95/93/EGS, ministrstvo, pristojno za promet, določi letališče za koordinirano. Pri določitvi letališča za koordiniranega določi tudi koordinacijske parametre, ki jih nato ponovno določi dvakrat letno pred začetkom prometnega obdobja.
3. člen
(1) Usklajevalca voznih redov in letališkega koordinatorja določi ministrstvo, pristojno za promet, na podlagi javnega razpisa. Postopek prvega imenovanja usklajevalca voznih redov ali letališkega koordinatorja se začne najpozneje en mesec po nastanku obveznosti usklajevanja voznih redov ali koordiniranja letališča. Odločitev o izboru se objavi na način, ki je običajen v letalskem prometu, in na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za promet.
(2) Javni razpis iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za promet. Ministrstvo, pristojno za promet, z izbranim usklajevalcem voznih redov in letališkim koordinatorjem sklene pogodbo, s katero se določijo zlasti:
- predmet pogodbe,
- dolžnost poročanja ministrstvu, pristojnemu za promet, o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na določanje slotov,
- način finančnega nadzora,
- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja pogodbe,
- razmerje v spremenjenih ali nepredvidljivih okoliščinah,
- način spreminjanja pogodbe,
- veljavnost pogodbe,
- predaja dokumentacije po prenehanju pogodbe,
- razlogi za prenehanje pogodbe in druge potrebne sestavine.
(3) Pogodba iz prejšnjega odstavka se sklene za obdobje največ sedmih let.
(4) Kandidat za usklajevalca voznih redov in letališkega koordinatorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- imeti mora določen stalni poštni in elektronski naslov,
- zagotoviti mora poslovni čas, ki velja za državne organe Republike Slovenije,
- sposoben se je sporazumevati v slovenskem in angleškem jeziku,
- ne sme se ukvarjati z drugimi dejavnostmi na letalskem področju.
(5) Pri izbiri usklajevalca voznih redov ali letališkega koordinatorja se upoštevajo naslednja merila:
- stroški in
- odzivni čas.
(6) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov, uskladitev voznih redov in določitev slotov opravi ministrstvo, pristojno za promet, če stopnja zasičenosti letališča zahteva nujno določitev voznih redov ali določitev slotov, usklajevalca voznih redov ali letališkega koordinatorja pa zaradi neuspelega javnega razpisa (nihče se ni prijavil na razpis, nihče od prijavljenih ne izpolnjuje razpisnih pogojev ipd.) ni bilo mogoče izbrati.
4. člen
V 14 dneh po določitvi letališča za koordiniranega se na takšnem letališču ustanovi usklajevalni odbor. Usklajevalni odbor ustanovi ministrstvo, pristojno za promet, in na sestanek povabi vse člane v skladu s 5. členom Uredbe 95/93/EGS.
5. člen
V primeru devetega odstavka 9. člena Uredbe 95/93/EGS je koordinator dolžan sklicati sestanek usklajevalnega odbora letališča najkasneje v roku enega meseca po prejemu zahteve za sklic sestanka usklajevalnega odbora letališča. Če tega ne stori, skliče sestanek ministrstvo, pristojno za promet.
6. člen
Če koordinacijski odbor ne razreši pritožbe, ki je bila vložena v skladu z 11. členom Uredbe 95/93/EGS, ministrstvo, pristojno za promet, predloži pritožbo v postopek mediacije predstavniškemu združenju letalskih prevoznikov ali združenju predstavnikov letališč, ki večinsko vključuje vpletene strani.
7. člen
Usklajene rede letenja oziroma slote usklajevalec voznih redov ali koordinator letališča pošlje tudi ministrstvu, pristojnemu za promet, in Kontroli zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-3/2007/5
Ljubljana, dne 1. marca 2007
EVA 2004-2411-0093
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost