Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2007 z dne 9. 3. 2007

Kazalo

986. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije, stran 2591.

Na podlagi četrtega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Vlade Republike Slovenije
1. člen
V Poslovniku Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 - popr., 54/03, 103/03, 114/04 in 26/06) se prvi odstavek 37. člena spremeni tako, da se glasi:
»Predpise in druge akte vlade, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, podpiše predsednik vlade oziroma minister, ki ga je predsednik vlade določil za vodenje seje vlade, na kateri so bili ti sklepi in akti sprejeti. Predsednik vlade za podpis predpisov in drugih aktov vlade, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, lahko pooblasti tudi generalnega sekretarja vlade. Vse druge sklepe, akte in pogodbe vlade podpisuje ali na drug zanesljiv način overi generalni sekretar, če si podpisovanja posameznih aktov ne pridrži predsednik vlade.«.
2. člen
49.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»49.a člen
(splošna določba)
To poglavje se uporablja glede stališč Republike Slovenije do predlogov aktov zakonodajne narave in predlogov odločitev politične narave, o katerih odločajo predstavniki vlad držav članic v institucijah EU (v nadaljnjem besedilu: Stališča), stališč, ki jih Republika Slovenija zastopa v postopkih Evropske komisije za ugotavljanje kršitev pravnega reda EU (v nadaljevanju: predsodni postopki), stališč v postopkih Evropske komisije glede predhodne proučitve obstoja nezakonite državne pomoči oziroma uvedbe formalnega postopka preiskave, kadar se postopek začne neposredno s formalnim postopkom preiskave, in stališč glede uvedbe formalnega postopka preiskave glede združljivosti veljavne državne pomoči s skupnim trgom (v nadaljnjem besedilu: postopki ugotavljanja zakonitosti državnih pomoči) in v postopkih pred Sodiščem Evropskih skupnosti in Sodiščem prve stopnje (v nadaljnjem besedilu: sodni postopki). Glede vprašanj, ki niso urejena v tem poglavju, se smiselno uporabljajo druge določbe tega poslovnika.
Podrobna navodila glede vsebine in postopka priprave Stališč, stališč v sodnih in predsodnih postopkih ter stališč v postopkih ugotavljanja zakonitosti državnih pomoči predpiše generalni sekretar.
Ministrstva in vladne službe so dolžni pri pripravi Stališč sodelovati s službo, pristojno za evropske zadeve (v nadaljevanju: Služba), v predsodnih postopkih zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktiv v slovenski pravni red s službo, pristojno za zakonodajo, v vseh ostalih predsodnih postopkih s Službo, v sodnih postopkih s Službo in Državnim pravobranilstvom, v postopkih ugotavljanja zakonitosti državnih pomoči pa s Službo in ministrstvom, pristojnim za finance.«.
3. člen
49.j člen se spremeni tako, da se glasi:
»49.j člen
(predsodni postopek)
Pripravo odgovorov ali stališč Republike Slovenije v predsodnih postopkih zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktiv v slovenski pravni red koordinira služba, pristojna za zakonodajo, pripravo odgovorov ali stališč v vseh ostalih predsodnih postopkih pa Služba. Služba koordinira tudi pripravo odgovorov ali stališč v postopkih ugotavljanja zakonitosti državnih pomoči.
Stalno predstavništvo Republike Slovenije pri EU ter vsak drug organ, ki prejme dokumente Evropske komisije v predsodnem postopku, te nemudoma posreduje Službi oziroma službi, pristojni za zakonodajo, za postopke zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktiv v slovenski pravni red, ki določi pristojno ministrstvo oziroma vladno službo za pripravo predloga odgovora.
Pristojno ministrstvo oziroma vladna služba je odgovorna za pripravo predloga odgovora ali stališča na uradni opomin ali obrazloženo mnenje Evropske komisije.
Če pristojno ministrstvo ali vladna služba oceni, da je to potrebno, lahko v postopku priprave odgovora ali stališča skliče delovno skupino iz 49.h člena tega poslovnika.
Usklajen predlog odgovora ali stališča pristojno ministrstvo oziroma vladna služba pošlje generalnemu sekretariatu za uvrstitev na sejo vlade v skladu s splošnimi določbami tega poslovnika.
Odgovor ali stališče Republike Slovenije, ki ga sprejme vlada, generalni sekretariat posreduje Stalnemu predstavništvu Republike Slovenije pri EU, ki ga nato posreduje Generalnemu sekretariatu Evropske komisije.«.
4. člen
V četrtem odstavku 53. člena se črta besedilo: », ki ga imenuje vlada,«.
5. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-2/2007/7
Ljubljana, dne 1. marca 2007
EVA 2007-1511-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost