Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2007 z dne 23. 1. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2007 z dne 23. 1. 2007

Kazalo

233. Pravilnik o evidenci pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih, stran 593.

Na podlagi sedmega odstavka 104. člena v zvezi s 101. členom in drugim odstavkom 114. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o evidenci pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa način in pogoje za vpis ter način vzpostavitve, vodenja in upravljanja evidence pridelovalcev sadja v ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih (v nadaljnjem besedilu: evidenca), sadne in druge vrste, podlage, površino in gostoto ekstenzivnega oziroma travniškega sadovnjaka ter podrobnejšo vsebino evidence.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. pridelovalec sadja v ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ima na kmetijskem gospodarstvu, vpisanem v register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, v uporabi ekstenzivne oziroma travniške sadovnjake, in je vpisan v evidenco;
2. ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak je sadovnjak, ki ni primeren za intenzivno pridelavo. To je površina kmetijskih zemljišč v uporabi z možnim izkoriščanjem travinja ob istočasni pridelavi sadja, kjer so pridelki izpostavljeni izmenični rodnosti, z eno identifikacijsko oznako grafične enote rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK_PID), zasajena z visokodebelnimi sadnimi drevesi oziroma drugimi plodonosnimi sadnimi vrstami na ustrezni podlagi, z gostoto več kot 50 dreves na hektar. Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak lahko vključuje eno sadno vrsto ali pa različne sadne vrste. Ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak z različnimi sadnimi vrstami lahko vključuje dve ali več različnih sadnih vrst;
3. ustrezna podlaga je podlaga, ki ni šibka.
(2) Vsi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi, uporabljeni v predpisu, ki ureja kmetijstvo, predpisu, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, predpisu, ki ureja evidenco dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, in predpisih, ki urejajo ukrepe kmetijske politike.
3. člen
(zavezanci za vpis)
(1) V evidenco se lahko vpišejo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo v uporabi najmanj 0,1 ha površine ekstenzivnega oziroma travniškega sadovnjaka na kmetijsko gospodarstvo, obvezno pa se morajo vpisati nosilci kmetijskih gospodarstev, ki imajo v uporabi najmanj 0,1 ha površine ekstenzivnega oziroma travniškega sadovnjaka na kmetijsko gospodarstvo in uveljavljajo podporo za ukrep kmetijsko okoljskih plačil v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe razvoja podeželja.
(2) V evidenco se morajo vpisati tudi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki pridelujejo lupinarje v ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih in izpolnjujejo pogoje za pridobitev podpore za pridelovanje lupinarjev v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo neposrednih plačil v kmetijstvu.
4. člen
(vzpostavitev, vodenje in upravljanje evidence)
(1) Evidenco vzpostavi in upravlja ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vodijo pa jo upravne enote, ki nosilce kmetijskih gospodarstev iz prejšnjega člena vpišejo v evidenco, izdajajo izpise in odločajo v upravnem postopku.
(2) Upravna enota ob vpisu v evidenco ali vnosu sprememb v evidenco izda nosilcu kmetijskega gospodarstva izpis.
(3) Evidenca se vodi na enoten način, na elektronskem mediju in v številčni ter grafični obliki.
(4) Nosilec kmetijskega gospodarstva mora pred vpisom v evidenco oziroma pred vpisom sprememb podatkov iz 8. člena tega pravilnika, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, v evidenco grafičnih enot rabe kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK) vpisati vse GERK-e z rabo ekstenziven sadovnjak oziroma ustrezno spremeniti podatke o že vpisanih GERK-ih.
5. člen
(vpis v evidenco)
(1) Postopek za vpis nosilcev kmetijskih gospodarstev iz 3. člena tega pravilnika, ki uveljavljajo plačila za ukrepe kmetijske politike, v evidenco, upravna enota začne po uradni dolžnosti v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev. Ostali nosilci kmetijskih gospodarstev iz 3. člena tega pravilnika pa se v evidenco vpišejo na podlagi vloge za vpis v evidenco, ki jo vložijo na upravni enoti, na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika, in v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
(2) Vlogo za vpis v evidenco iz prejšnjega odstavka je mogoče oddati tudi po elektronski poti. Obrazec iz priloge 1 tega pravilnika je objavljen na spletnih straneh ministrstva.
(3) Na podlagi postopka iz prvega odstavka, začetega po uradni dolžnosti, ali na podlagi vloge iz prvega odstavka in po ugotovitvi, ali ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco, upravna enota izvede vpis v evidenco ali ga zavrne z odločbo, če pogoji za vpis v evidenco niso izpolnjeni.
(4) Po vpisu vseh podatkov v evidenco upravna enota izda nosilcu kmetijskega gospodarstva izpis iz evidence, ki šteje kot potrdilo o vpisu v evidenco in vsebuje podatke najmanj o:
– kmetijskem gospodarstvu (KMG-MID, naslov kmetijskega gospodarstva, nosilec kmetijskega gospodarstva),
– zemljišču, ki mu pripada ekstenzivni oziroma travniški sadovnjak (GERK_PID, domače ime GERK-a, površina GERK-a, nagib),
– sadilnem materialu in sajenju v ekstenzivnem oziroma travniškem sadovnjaku (sadna vrsta, sorta, podlaga, število dreves, leto sajenja).
6. člen
(spreminjanje podatkov v evidenci)
(1) Spremembo podatkov iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika mora nosilec kmetijskega gospodarstva sporočiti v tridesetih dneh po nastali spremembi, v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
(2) Spremembe v zvezi z obnovo (nadomestitve dreves, dopolnjevanje praznih mest) oziroma delnimi krčitvami ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakov mora nosilec kmetijskega gospodarstva sporočiti enkrat letno, in sicer najkasneje do vložitve zahtevka za ukrepe kmetijske politike, skladno s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, predpisom, ki ureja ukrepe razvoja podeželja, in predpisom, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu.
(3) Ob vpisu sprememb podatkov v evidenci upravna enota izda nosilcu kmetijskega gospodarstva nov izpis v skladu s četrtim odstavkom 5. člena tega pravilnika.
(4) Če upravna enota ugotovi, da pogoji za vpis sprememb v evidenco niso podani, predlog za vpis sprememb z odločbo zavrne.
7. člen
(izbris iz evidence)
(1) Če je iz registra kmetijskih gospodarstev razvidno, da je nosilec kmetijskega gospodarstva trajno izkrčil vse ekstenzivne oziroma travniške sadovnjake na kmetijskem gospodarstvu oziroma če pogoji za vpis v evidenco niso izpolnjeni, upravna enota nosilca kmetijskega gospodarstva po uradni dolžnosti z odločbo izbriše iz evidence.
(2) Izbris iz evidence se lahko opravi tudi na predlog nosilca kmetijskega gospodarstva, v primeru smrti fizične osebe pa na predlog njegovega pravnega naslednika, pri čemer se smiselno uporabljajo določila predpisa, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.
8. člen
(vsebina evidence)
(1) V evidenci se vodijo podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva:
– številke in datumi izpisov in drugih dokumentov, izdanih v postopku vodenja evidence (vpis spremembe, poziv na dopolnitev vloge, izbris iz evidence),
– številka vpisa v evidenco.
(2) V evidenci se obdelujejo podatki, ki so zbrani iz drugih zbirk osebnih in drugih podatkov, ki jih upravlja ministrstvo oziroma njegovi organi v sestavi za namene vpisovanja podatkov v to evidenco, in sicer:
1. iz registra kmetijskih gospodarstev:
a) o nosilcu kmetijskega gospodarstva:
– osebno ime in naslov oziroma firma in sedež z navedbo organizacijske oblike,
– enotna matična številka fizične osebe (EMŠO) oziroma matična številka pravne osebe (MŠO),
– davčna številka (DŠ),
– številka telefona oziroma mobilnega telefona,
– naslov elektronske pošte;
b) o kmetijskem gospodarstvu:
– identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (KMG-MID), ki mu pripada ekstenziven oziroma travniški sadovnjak,
– naslov kmetijskega gospodarstva;
c) o zemljišču, ki pripada ekstenzivnemu oziroma travniškemu sadovnjaku:
– GERK_PID,
– domače ime GERK-a,
– površina GERK-a,
– nagib;
d) o sadilnem materialu in sajenju v ekstenzivnem oziroma travniškem sadovnjaku:
– sadna vrsta,
– sorta,
– podlaga,
– število dreves,
– leto sajenja;
2. iz evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških ali integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil:
a) o sadilnem materialu in sajenju v ekstenzivnem oziroma travniškem sadovnjaku:
– način pridelave (integrirana, ekološka).
9. člen
(sadne in druge vrste)
V ekstenzivnem oziroma travniškem sadovnjaku so lahko prisotne naslednje sadne vrste: jablana, hruška, češnja, višnja, breskev, nektarina, sliva, češplja, ringlo, kaki, kutina, marelica, citrusi, oreh, mandelj, leska, kostanj, bezeg, smokva, oljka, nešplja, skorš, žižula, murva, posamična drevesa in grmičevje drugih vrst, mejice ter drevesa in grmovje, ki predstavljajo obvodno vegetacijo.
10. člen
(podlage)
Seznam podlag iz 3. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika je objavljen na spletnih straneh ministrstva.
11. člen
(površina)
(1) Površina ekstenzivnega oziroma travniškega sadovnjaka je površina GERK-a z rabo ekstenziven sadovnjak in je določena iz GERK-a.
(2) Površina ekstenzivnega oziroma travniškega sadovnjaka vključuje površino sadovnjaka, kjer so posajene sadne vrste ter posamična drevesa in grmičevje drugih vrst iz 9. člena tega pravilnika, vključno z mejicami ter drevesi in grmovjem, ki predstavljajo obvodno vegetacijo, živimi mejami, omejki, obračališči, potmi, nasipi in drugimi pomožnimi zemljišči, vetrozaščitnimi pasovi, jarki, kamnitimi ograjami ipd., ki so sestavni del tradicionalne kulturne krajine in dobre kmetijske prakse, pri čemer njihova širina ne sme presegati dveh metrov.
12. člen
(gostota)
Gostota ekstenzivnega oziroma travniškega sadovnjaka iz 2. točke prvega odstavka 2. člena tega pravilnika se računa na celotno površino GERK-a, pri čemer se v izračunu gostote upošteva število dreves sadnih vrst iz 9. člena tega pravilnika.
13. člen
(prehodna določba)
(1) Pridelovalci sadja v ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakih se morajo vpisati v evidenco v roku, ki ga določa zakon, ki ureja kmetijstvo.
(2) Ob vzpostavitvi evidence, ministrstvo prevzame podatke o travniških sadovnjakih iz vlog za ukrepe kmetijske politike za leto 2006, ki jih je, na podlagi obrazca o podatkih o travniškem sadovnjaku iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za leto 2006, vodila Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
(3) Nosilci kmetijskih gospodarstev, za katere ministrstvo prevzame podatke o travniških sadovnjakih iz prejšnjega odstavka, se štejejo za vpisane v evidenco po tem pravilniku.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka 4. člena, prvega odstavka 5. člena ter prvega in drugega odstavka 6. člena tega pravilnika do prenosa vodenja evidence na upravne enote vodi evidenco ministrstvo, ki nosilce kmetijskih gospodarstev, na podlagi njihovih pisnih vlog na obrazcu iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika in obrazca o podatkih o ekstenzivnem oziroma travniškem sadovnjaku, ki je kot priloga 12 sestavni del predpisa, ki ureja register kmetijskih gospodarstev, tudi vpiše v evidenco.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-202/2006/1
Ljubljana, dne 20. decembra 2006
EVA 2006-2311-0144
Marija Lukačič l.r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost