Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

SV 3257/2006 Ob-34858/06 , Stran 9609
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-3257/2006 z dne 5. 12. 2006, je bilo dvosobno stanovanje št. 92, s pripadajočo shrambo v kleti, Ljubljana, Bilečanska ulica 5, v 8. nadstropju, v skupni izmeri 63,03 m2, last Vere Feniks, EMŠO 2610953505908, Bilečanska ulica 5, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 21. 11. 2002, sklenjeni z Marijo Ferkov ter Antonom Ferkov kot prodajalcema ter pogodbe št. 221/78 o prodaji in nakupu stanovanja, sklenjeni dne 14. 8. 1978, med Ferkov Marijo ter Ferkov Antonom kot kupcema in IMOS – Podjetje za gradbeni inženiring investicijskih del doma in v tujini, p.o. Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 88.792,14 CHF v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, vse s pripadki.