Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

SV 1937/2006 Ob-34620/06 , Stran 9609
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1937/2006 z dne 29. 11. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 8 v II. nadstropju v izmeri 166,52 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Partizanska c. 1, Maribor, ki leži na parc. št. 1246, k.o. Maribor-grad, katere lastnika sta Levec Anton Aldemar, EMŠO 2012939500133 in Levec Ana Marija, EMŠO 0908941505491, oba stanujoča Maribor, Partizanska cesta 001, vsak do ene polovice od celote, na podlagi prodajne pogodbe št. 317/94 z dne 31. 8. 1994, sklenjene s prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Maribor, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 22,000.000 SIT s pripadki.