Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

SV 1936/2006 Ob-34619/06 , Stran 9609
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1936/2006 z dne 29. 11. 2006, je bila nepremičnina, stanovanje št. 22 v nadstropju T, v stanovanjski stavbi na naslovu Kamniška ulica 30, Maribor, stoječi na parc. št. 146/1, pripisani pri vl. št. 658, k.o. Koroška vrata, katere lastnik je Tomaž Tollazzi, EMŠO 3001962500614, stanujoč Maribor, Usnjarska ulica 001 do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 11. 2006, sklenjene s prodajalko družbo INSA d.o.o., zastavljena v korist upnice Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 7,700.000 SIT s pripadki.