Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

SV 1937/06 Ob-34615/06 , Stran 9608
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1937/06 z dne 4. 12. 2006, je stanovanje št. 3 v izmeri 61,40 m2, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Mladinska ulica 1, Kranj, stoječe na parc. št. 274/3 in 937/24, obe k.o. Kranj, last zastaviteljice Tanje Mendillo, Glavni trg 13, Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene 21. 10. 2002 s prodajalko Veroniko Štumberger, Mladinska ulica 1, Kranj ter sopogodbenikom Janezom Štumbergerjem, Trnovlje 42, Cerklje, zastavljeno v korist upnice NLB leasing d.o.o. Ljubljana, Šmartinska cesta 130, Ljubljana, matična številka 5384915, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 87.901,98 EUR v tolarski protivrednosti, po prodajnem tečaju Nove Ljubljanske banke d.d. za podjetja na dan sklenitve pogodbe, z letno obrestno mero v višini 6-mesečni Euribor + 3,5% p.a. na EUR ter z zapadlostjo glavnice terjatve dne 5. 3. 2007.