Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Št. 478-27/2006 Ob-34577/06 , Stran 9604
1. Naziv in sedež prodajalca: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, tel. 07/393-92-93, faks 07/393-92-82. 2. Predmet prodaje sta nepremičnini: – del parc. št. 922, parkirišče, v izmeri 1137 m2, ZKV 312, k.o. Novo mesto, predmet prodaje je del v izmeri 196 m2, – del parc. št. 923, funkcionalni objekt, v izmeri 29 m2, dvorišče v izmeri 113 m2, ZKV 312, k.o. Novo mesto, predmet prodaje je del v izmeri 62 m2 in v naravi ne predstavlja objekt transformatorske postaje. 3. Izhodiščna vrednost Vrednost nepremičnin, ki sta predmet prodaje znaša 77 EUR/m2 (18.452 SIT/m2), in sicer: – zemljišče parc. št. 922, del v predvideni izmeri 196 m2 znaša 3,616.647 SIT, kar je enako 15.092 EUR, – zemljišče parc.št. 923, del v predvideni izmeri 62 m2 znaša 1,144.041,40 SIT, kar je enako 4.774 EUR. 4. Nepremičnina se prodajata v celoti po načelu videno-kupljeno. 5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Novo mesto, Novi trg 6, 8000 Novo mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v Ločni«. 6. Rok za oddajo ponudb je 18. 12. 2006 do 10. ure. 7. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne cene obeh nepremičnin, v višini 476.069 SIT. Kavcijo je potrebno nakazati na podračun pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP, št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št. 3112. Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika, oziroma sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. 8. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente: – pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz sodnega registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa, – pravne osebe: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, – navedbo nepremičnin, ki sta predmet prodaje, – ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene, – dokazilo o plačani kavciji, – izjavo iz katere izhaja, da je kupec seznanjen z pogoji razpisa in prodajno pogodbo za nakup nepremičnin. 8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, Mestna občina Novo mesto zadrži njegovo kavcijo in podpiše pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 9. Kupnina in rok plačila kupnine: 8 dni od podpisa prodajne pogodbe. 10. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje obveznosti in sicer, da bo: – nosil vse stroške eventualne prestavitve obstoječih komunalnih vodov, – dovolil vpis služnosti na delu odkupljene nepremičnine, po katerem potekajo infrastrukturni vodi, brez odškodnine, – nosil vse stroške odprave poškodb, kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju, – plačal vse pripadajoče davke, – plačal stroške notarja za overitev pogodbe, kakor tudi za overitev zemljiškoknjižnega dovolila, – nosil stroške parcelacije zemljišč parc. št. 922 in 923, obe k.o. Novo mesto tako, da bo transformatorska postaja s pripadajočim zemljiščem parc. št. 923, k.o. Novo mesto predstavljala svojo parcelno številko, – po izdani odločbi o parcelaciji zemljišč parc. št. 922 in 923, k.o. Novo mesto, s strani Geodetske uprave Novo mesto sklenil aneks k osnovni pogodbi in nositi vse pripadajoče stroške, – na delu zemljišča parc. št. 924/1, k.o. Novo mesto, zagotovil štiri urejena parkirna mesta, v asfaltni izvedbi in sicer v neposredni bližini pokopališča in jih opremil z znakom, ki bo dovoljeval parkiranje obiskovalcem pokopališča, ter na predmetnem delu tega zemljišča dovolil vknjižbo služnosti v zemljiški knjigi. 11. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Prednost pri nakupu nepremičnin, ki sta predmet te ponudbe, ima lastnik zemljišč parc. št. 924/1, 925, 926, 927, 928, 929 in 930, vse k.o. Novo mesto pod pogojem, da bo sprejel najvišjo ponujeno ceno, s strani ostalih ponudnikov. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb opravi posebna komisija in po zaključku postopka predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 12. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Mestni občini Novo mesto, Oddelek za razvoj, kontaktna oseba Tatjana Kužnik, tel. 07/39-39-293. 13. Mestna občina Novo mesto lahko postopek prodaje nepremičnin ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne plačane kavcije. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.