Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Št. 403-02/05-8/3 Ob-34567/06 , Stran 9603
1. Prodajalec: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, 9226 Moravske Toplice. 2. Predmet javne ponudbe: I. stavba – stanovanjska hiša in stara šola v Sebeborcih št. 46 na parc. št. 1332 – stavba 384 m2, dvorišče 500 m2 in sadovnjak 602 m2, ZKV št. 231, k.o. Sebeborci. Nepremičnina se nahaja na začetku vasi Sebeborci, ca. 6 km oddaljena od Murske Sobote ter 3 km od Moravskih Toplic. Nahaja se tik ob asfaltirani regionalni cesti, objekt je več kot 62 let stara, delno podkletena pritlična stanovanjska hiša, v kateri se je nahajala manjša šola in stanovanje, je v slabem stanju. Izhodiščna cena je 5,200.000 SIT. II. stavbno zemljišče parc. št. 3071/1 – travnik v izmeri 616 m2, ZKV št. 811 k.o. Moravci. Zemljišče je široko ca. 10 m, neprimerno za gradnjo objekta. Z ene strani je omejeno s potokom, z druge strani pa s cesto. Izhodiščna cena za zemljišče je 354.200 SIT. III. enoinpolsobno stanovanje št. 8, vhod II, v izmeri 49,87 m2 v četrtem nadstropju večstanovanjskega bloka v Murski Soboti, Lendavska ulica 15, na parc. št. 233/2 k.o. Murska Sobota. Objekt je zgrajen okrog leta 1965, v njem ni dvigala, v stanovanju ni centralnega ogrevanja, stanovanje je prazno in vseljivo takoj. Izhodiščna cena je 5,000.000 SIT. IV. stavbno zemljišče parc. št. 1402, dvorišče 500 m2, stavba 220 m2, travnik 47 m2 – v naravi vrt in delno stavbno zemljišče (ca. 6%) in delno kmetijsko zemljišče (ca. 94%) parc. št. 1403/2, travnik 853 m2, obe pripisani ZKV št. 487 k.o. Sebeborci. Parc. št. 1402 in 1403/2 k.o. Sebeborci se prodajata v kompleksu, ker gre za zaokroženo celoto zemljišč in je dostop do parc. št. 1403/2 možen le preko zemljišča parc. št. 1402. Parceli se nahajata v osrednjem delu vasi Sebeborci, ob asfaltirani občinski cesti. V neposredni bližini se nahaja komunalna oprema. Ker gre za zemljišči, od katerih je eno delno kmetijsko, je za nakup parc. št. 1403/2, potreben tudi sprejem ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča na Upravni enoti v Murski Soboti. Izhodiščna cena za obe zemljišči skupaj je 2,073.066 SIT. V. 3/4 solastniškega deleža – stavbno zemljišče parc. št. 1526, stavba 309 m2 in dvor. 166 m2, delno stavbno (ca. 28%) in delno kmetijsko zemljišče (ca. 62%) parc. št. 1527, sadovnjak 2115 m2 in parc. št. 1528, travnik 789 m2, ki je kmetijsko zemljišče, vse pripisane ZKV št. 73 k.o. Selo. 1/4 deleža nepremičnin prodaja istočasno tudi solastnik. Stavba na zemljišču, ki se prodaja je dotrajana, zemljišče pa pretežno zaraščeno. Parc. št. 1526, 1527 in 1528 k.o. Selo se prodajajo v kompleksu, ker gre za zaokroženo celoto zemljišč. Nepremičnine se nahajajo izven osrednjega dela vasi Selo, na neatraktivni lokaciji v bližini gozda, ob ozki poti, oddaljeni od glavne ceste skozi vas Selo ca. 4 km. Od občinskega središča Moravske Toplice so nepremičnine oddaljene ca. 16 km. Ker gre za zemljišča, od katerih je parc. št. 1527 delno kmetijsko in delno stavbno zemljišče, in parc. št. 1528 v celoti kmetijsko zemljišče je za nakup teh dveh parcel potreben tudi sprejem ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča na Upravni enoti v Murski Soboti. Izhodiščna cena za vsa zemljišča skupaj je 626.496 SIT. VI. stavbno zemljišče parc. št. 4065, dvorišče 500 m2, stavba 220 m2 in sadovnjak 111 m2, parc. št. 4067 sadovnjak 1971 m2, v delu stavbno zemljišče ca. 4%, v delu kmetijsko zemljišče ca. 96%, obe pripisani ZKV št. 116 k.o. Selo. Stavba na zemljišču, ki se prodaja je dotrajana, zemljišče pa pretežno zaraščeno. Parc. št. 4065 in 4067 k.o. Selo se prodajata v kompleksu, skupaj s parc. št. 4066, 4068 in 4069, ki so kmetijska zemljišča. Za nakup parc. št. 4067 in 4066, 4068 in 4069 je potreben tudi sprejem ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča na Upravni enoti v Murski Soboti. Nepremičnine se prodajajo v kompleksu, ker gre za zaokroženo celoto zemljišč. Nahajajo se izven osrednjega dela vasi Selo, na neatraktivni lokaciji. Izhodiščna cena za vsa zemljišča skupaj je 461.745 SIT. Izhodiščne cene za nepremičnine, ki so predmet prodaje so določene v skladu s cenitvijo sodnega cenilca. 3. V izhodiščno ceno nepremičnin, ki so predmet prodaje, davek na dodano vrednost ni vključen. Davek na dodano vrednost, davek na promet nepremičnin in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. Pri nepremičnini pod zaporedno številko III (stanovanje v Murski Soboti) pa poleg teh stroškov kupca bremenijo tudi stroški v zvezi z vpisom etažne lastnine v zemljiško knjigo. 4.a Rok za vložitev pisnih ponudb za nakup nepremičnine pod zaporedno številko I., II. in III. je 22. 12. 2006 do 12. ure. 4.b Rok za vložitev pisnih ponudb za nakup nepremičnine pod zaporedno številko IV., V. in VI. je 30 dni po objavi te ponudbe. 5. Ponudniki morajo pred potekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine za katero vlagajo ponudbo, na račun prodajalke: Občina Moravske Toplice, št. 01278-0100012085. Izbranim ponudnikom se varščina vračuna v kupnino, neizbranim ponudnikom pa se vrne brez obresti v 15 dneh po poteku roka za zbiranje ponudb. V primeru umika ponudbe s strani ponudnika se plačana varščina ne vrne. 6. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Pri enaki višini ponujene kupnine pa se prodaja izvede z dražbo v roku 15 dni. Datum in ura dražbe se objavi na oglasni deski Občine Moravske Toplice. 7. Pogoji javne ponudbe: kot ponudniki za nakup nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki v roku podajo pravilne ponudbe. 8. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje podatke in listine: – ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa in naziv ter naslov banke za vračilo varščine); – navedbo nepremičnine z zaporedno številko iz ponudbe in parcelno številko, za katere nakup se ponudnik prijavlja; – ponujeno ceno, ki je najmanj enaka izhodiščni ali višja; – ponudbi je treba priložiti potrdilo o državljanstvu in fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (fizične osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni; – dokazilo o plačani varščini; – pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje javne ponudbe. Nepopolne ponudbe se ne bodo upoštevale. 9. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene podatke in listine. 10. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 11.a Ponudbe za nepremičnine, navedene pod zaporedno številko I., II. in III. morajo biti vložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, z oznako: »ponudba za nakup nepremičnin« s pripisom zaporedne številke nepremičnine, za katero vlagajo ponudbo, vključno do 22. 12. 2006 do 12. ure. 11.b Ponudbe za nepremičnine, navedene pod zaporedno številko IV., V. in VI. morajo biti vložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice, z oznako: »ponudba za nakup nepremičnin« v roku 30 dni od dneva objave tega razpisa. 12.a Odpiranje ponudb za nepremičnine, navedene pod zaporedno številko I., II. in III. bo dne 22. 12. 2006 ob 13. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. 13.b Odpiranje ponudb za nepremičnine, navedene pod zaporedno število IV., V. in VI. bo osmi dan po zaključku roka za oddajo ponudb ob 9. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice. V primeru, da je ta dan dela prost dan, bo odpiranje ponudb prvi naslednji delovni dan. 14. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo vsi ponudniki obveščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri. 15. Pogodbo o prodaji nepremičnine mora izbrani ponudnik skleniti najpozneje v roku 8 dni po pozivu k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade vplačana varščina v korist Občine Moravske Toplice. 16. Celotno kupnino mora izbrani ponudnik plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Če kupec kupnine ne poravna v navedenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto brez posebnega postopka. 17. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet razpisa. Občina lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 18. Podrobnejši podatki in informacije glede predmeta prodaje so dostopni na Občinski upravi Občine Moravske Toplice, Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, tel. 02/538-15-04 (Nada Lutarič). Na isto telefonsko številko je možna najava za ogled nepremičnin.