Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Ob-34478/06 , Stran 9603
1. Naziv in sedež ponudnika: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo. 2. Opis predmeta prodaje: 2.1. Objekt Šmartno št. 20 na parc. št. 1196 k.o. Šmartno, po katastrskih podatkih stanovanjska stavba 95 m2. V naravi je nepremičnina trietažen objekt, ki je star več 100 let in je bil po potresu v letu 1976 revitaliziran. Objekt je krajni v nizu objektov ulične pozidave v Šmartnem. Na južni strani meji na spodnji trg v Šmartnem in ima urejeno čelno fasado in je v uporabnem stanju. Objekt je razglašen za kulturni spomenik. Prenova objekta se izvaja v skladu z Ureditvenim načrtom. Objekt je nenaseljen. Izklicna cena je 50,000.000 SIT. 2.2 Objekt Šmartno št. 22 na parc. št. 1194 k.o. Šmartno, po katastrskih podatkih: stanovanjska stavba 59 m2, dvorišče 6 m2. V naravi je nepremičnina trietažen objekt, ki je star več 100 let in je bil med leti 1930 in 1940 obnovljen. Objekt je v nizu objektov ulične pozidave v Šmartnem. Objekt je razglašen za kulturni spomenik. Prenova objekta se izvaja v skladu z Ureditvenim načrtom. Objekt je nenaseljen. Izklicna cena je 19,000.000 SIT. 3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba sklenjena najkasneje v 3 dneh po končanem zbiranju ponudb. 4. Pogoji prodaje: ponudnik mora izdelati in ponudbi priložiti Program prenove objekta, kjer mora biti opisana namembnost objekta oziroma dejavnost v objektu in časovni potek prenove in oživitve objekta. 5. Kriteriji za izbiro kupca: prodajna pogodba za posamezen objekt bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno in ki bo ponudil najbolj primeren program prenove objekta. Plačana kavcija uspešnega ponudnika bo všteta v kupnini prodajne pogodbe. Zbiranje ponudb je neuspešno, če ni bila dosežena izklicna cena. 6. Način in rok plačila kupnine: uspešni ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni po podpisu pogodbe in izstavitvi računa. 7. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta v kolikor kupec ne plača kupnine v navedenem roku. 8. Kraj in čas dostave ponudb: poslovna stavba Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, najkasneje do 19. 12. 2006 do 12. ure. 9. Višina kavcije in navedba računa: kavcija v višini 10% od izklicne cene se položi na račun Banke Slovenije TRR 01207-0100014109. Plačilo kavcije mora biti izvršeno pred oddajo ponudbe. 10. Plačana kavcija brez obresti bo neuspelim ponudnikom vrnjena, in sicer v roku 3 dni od odločitve o izbranem ponudniku. 11. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji zbiranja ponudb pri Antoniji Simčič, tel. 05/335-10-35 (tonka.simcic@obcina-brda.si), ter si po predhodnem dogovoru ogledajo predmet prodaje. 12. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brda lahko s soglasjem župana Občine Brda ustavi postopek prodaje vse do sklenitve prodajne pogodbe. 13. Drugi pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati: predmet prodaje lahko kupijo fizične osebe, samostojni podjetniki in pravne osebe. Ponudniki so poleg cene dolžni dostaviti: – program prenove objekta, ki je predmet ponudbe, – potrdilo o plačani kavciji in priloženo številko transakcijskega računa za primer vračila kavcije, – fotokopijo identifikacijskega dokumenta (fizične osebe) oziroma izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe), – davčno in telefonsko številko. 14. Vse stroške v zvezi z odkupom objekta, zemljiškoknjižnim vpisom, ter druge stroške v zvezi s prodajo, davek na promet nepremičnin, kakor tudi druge eventualne davščine plača kupec. 15. Nepremičnine pod točko 2 se prodajajo po sistemu videno – kupljeno brez ugovorov glede kvalitete oziroma stanja nepremičnine.