Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Št. 478-186/2006 Ob-34473/06 , Stran 9601
1. Navedba prodajalca: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. 2. Predmet prodaje: les na panju na nepremičnini parc. št. 2006 k.o. Marindol; prodaja se 156 m3 iglavcev in 1633 m3 listavcev oziroma skupaj 1789 m3 (bruto) izbranega in označenega drevja v skladu z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije, št. 322-07-07.80-A001/05 z dne 29. 11. 2004 o odobritvi poseka izbranih dreves. Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda ter ostalih gozdnih del bremenijo kupca. Kupec kot ponudnik, mora biti hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa. Sečnja in spravilo lesa morata biti izvedena najpozneje do 31. 3. 2007, saj se nepremičnina, na kateri bo izveden poseg nahaja na območju, ki je s posebnimi predpisi in akti o zavarovanju opredeljeno kot varovano območje, kar je razvidno iz lokacijske informacije Občine Črnomelj, št. 3501-01192/2006 – 02, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za prodajo lesa znaša 11,560.000 SIT. V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost (DDV) po predpisani stopnji 20%, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno ceno. 4. Prodaja po tej ponudbi se vrši v celoti po načelu »videno – kupljeno«. Izbrani ponudnik prevzame kupljeno stvar v posest z dnem sklenitve pogodbe o prodaji lesa. Lastništvo pa pridobi s plačilom celotnega zneska kupnine. 5. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti lesa, brez upoštevanega davka na dodano vrednost (DDV). Varščino je potrebno nakazati na podračun EZR Občine Črnomelj, št. 01217-0100015850, sklic 00 478-186/2006. Dokazilo oziroma kopijo dokazila o plačilu varščine, mora ponudnik priložiti ponudbi, saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani varščini. Plačana varščina bo uspelemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Kriteriji, ki jih morajo izpolnjevati zainteresirani ponudniki, da bodo uvrščeni v skupino primernih kupcev: – da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih (dejavnost sečnje in spravila lesa oziroma gozdnih sortimentov), – da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, – da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni zoper ponudnika uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež, – da poda pisno zagotovilo, da bo sečnjo in spravilo izbranega in označenega drevja izvedel najpozneje do 31. 3. 2007, – da poda pisno izjavo, da bo izvedbo sečnje in spravila lesa izvedel v skladu z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije, št. 322-07-07.80-A001/05 z dne 29. 11. 2004 o odobritvi poseka izbranih dreves in navodili revirnega gozdarja Zavoda za gozdove Slovenije, – da poda pisno izjavo, da se strinja z dogovorom o pogodbeni kazni, kolikor sečnje in spravila lesa ne bo izvedel najpozneje do 31. 3. 2007 ali ne bi izpolnjeval obveznosti po pogodbi o prodaji lesa na panju, – da poda pisno izjavo, da je kot kupec hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa na panju, – da je tehnično, kadrovsko in finančno sposoben izvesti sečnjo in spravilo gozdnih sortimentov. 7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente: – izpisek iz sodnega registra podjetij, ki izkazuje, zadnje stanje ponudnika oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika – izpis oziroma potrdilo ne sme biti starejše več kot 30 dni, šteto od zadnjega dne, določenega za oddajo ponudbe, – potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, ki ni starejše od treh mesecev, šteto od zadnjega dne, določenega za oddajo ponudbe, – izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču, zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad, in ne sme biti starejše od 30 dni, šteto od zadnjega dne, določenega za oddajo ponudbe, – samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe, – navedbo predmeta javne ponudbe, – ponujeno ceno, brez davka na dodano vrednost, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede višjo ceno od izhodiščne cene, – da poda pisno zagotovilo, da bo sečnjo in spravilo izbranega in označenega drevja izvedel najpozneje do 31. 3. 2007, – da poda pisno izjavo, da bo izvedbo sečnje in spravila lesa izvedel skladu z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije, št. 322-07-07.80-A001/05 z dne 29. 11. 2004 o odobritvi poseka izbranih dreves in navodili revirnega gozdarja Zavoda za gozdove Slovenije, – da poda pisno izjavo, da se strinja z dogovorom o pogodbeni kazni, kolikor sečnje in spravila lesa ne bo izvedel najpozneje do 31. 3. 2007 ali ne bi izpolnjeval obveznosti po pogodbi o prodaji lesa na panju, – da poda pisno izjavo, da je kupec hkrati tudi izvajalec sečnje in spravila lesa na panju, – potrdilo o finančni likvidnosti za obdobje zadnjih treh mesecev pred objavo razpisa (pravne osebe morajo predložiti BON 2, samostojni podjetniki bančno potrdilo o solventnosti), – izjavo, da je tehnično, kadrovsko in finančno sposoben izvesti sečnjo in spravilo gozdnih sortimentov, pri čemer navede tudi tehnično opremo s katero razpolaga ter število in kvalifikacijo oseb, ki bodo sodelovale pri sečnji in spravilu lesa, – izjavo, da ponudnik soglaša z razpisnimi pogoji, – dokazilo o plačani varščini, – parafirana pogodba o prodaji lesa na panju. 8. Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali oddajo v sprejemni pisarni občine. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti kuverti dostaviti do vključno 3. 1. 2007 do 9. ure dopoldan. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno (poudarjeno) navedeno »Ne odpiraj – ponudba za nakup lesa«. 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 7. in 8. točke razpisa, ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Črnomelj. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija, ki bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenega kriterija izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbe še dopolnijo v posameznih elementih. 10. Sklenitev pogodbe: izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo o prodaji lesa na panju v roku 8 dni od prejema poziva oziroma obvestila prodajalca, k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik v zgoraj določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Črnomelj in velja, da je odstopil od svoje ponudbe, občina pa sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji lesa na panju. Obveznost pravočasne in pravilne izvedbe sečnje in spravila lesa se utrdi z v pogodbi dogovorjeno pogodbeno kaznijo. Izvedba sečnje in spravila lesa in z njimi povezanih varstvenih del ter vzpostavitev gozdnega reda je podrobneje urejena v pogodbi o prodaji lesa na panju. Vsi stroški izvedbe sečnje, stroški spravila lesa, stroški vzpostavitve gozdnega reda in ostalih gozdnih del bremenijo kupca. 11. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa s strani prodajalca. V primeru zamude plačila kupnine tečejo zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti plačila kupnine do dne plačila. 12. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe) ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne bodo upoštevane. 13. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne 3. 1. 2007 ob 9.30 dopoldan na sedežu občine v mali sejni sobi. Pri odpiranju lahko sodelujejo tudi ponudniki oziroma njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili. 14. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni. 15. Obveznost občine, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Župan Občine Črnomelj ali imenovana komisija v soglasju z županom lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom brezobrestno povrne že plačana varščina. 16. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo v zvezi s prodajo lesa na panju, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Kontaktna oseba: Katarina Plut, tel. 07/306-11-09.