Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Ob-34457/06 , Stran 9601
1. Prodajalec: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi. 2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče v območju Poslovne cone Radlje ob Dravi, namenjeno za gradnjo naslednjih objektov, po Odloku o občinskem lokacijskem načrtu za Poslovno cono v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 25/05, v nadaljevanju lokacijski načrt): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Opozorilo: površine parcel iz zadnjega stolpca so zgolj ocenjene, prava velikost bo znana po odmeri zemljišča. Zemljišče, ki je predmet prodaje, je po lokacijskem načrtu namenjeno za proizvodno dejavnost in skladiščenje, in sicer predelava in prodaja kamna, predelava kovin, predelava lesa, skladiščenje ter druge storitvene dejavnosti. Predmetno stavbno zemljišče zajema: – stavbno zemljišče s parc. št. 457/1 – gozd v izmeri 45484 m2, – stavbno zemljišče s parc. št. 457/2 – njiva v izmeri 2478 m2, – stavbno zemljišče s parc. št. 460/1 – neplodno 9449 m2, – stavbno zemljišče s parc. št. 460/2 – njiva v izmeri 531 m2, vse k.o. Dobrava. Zemljišče bo pred sklenitvijo prodajne pogodbe odmerjeno v skladu z lokacijskim načrtom. 3. Cena zemljišča: izklicna cena stavbnega zemljišča iz 2. točke tega razpisa znaša 4.500 SIT/m2, stroški priprave in komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča pa 2.400 SIT/m2 stavbnega zemljišča. V ceno ni vštet 20% DDV. Davek na dodano vrednost plača uspeli ponudnik. 4. Pričetek in konec gradnje Uspeli ponudnik je dolžan z gradnjo pričeti najkasneje v dveh letih od podpisa pogodbe ter gradnjo končati v dveh letih po začetku del. Za zgrajen objekt se šteje objekt, za katerega je izdano uporabno dovoljenje. Rok za izgradnjo je bistveni pogoj za veljavnost prodajne pogodbe. V primeru, da kupec ne prične in ne konča z gradnjo v predpisanem roku, je dolžan zemljišči vrniti Občini Radlje ob Dravi v prvotnem stanju ter poravnati stroške, ki jih je le-ta imela s postopkom vračanja zemljišča in vso morebitno škodo ter ceni, opredeljeni v pogodbi, sklenjeni na podlagi tega razpisa. 5. Rok za zbiranje ponudb Interesenti naj svoje pisne ponudbe pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do 27. 12. 2006, na naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom: »Ne odpiraj! Javni razpis za prodajo stavbnega zemljišča – Poslovna cona Radlje ob Dravi«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudba mora vsebovati: 1. podatki o ponudniku (naziv in sedež, matična in davčna številka), 2. podatki o odgovorni osebi, 3. pooblaščeni podpisnik pogodbe, 4. predmet ponudbe (območje in stavba po tabeli iz 2. točke razpisa), 5. ponujena cena za m2, ki ne sme biti nižja od izklicne, 6. potrdilo o državljanstvu RS oziroma članice EU za fizične osebe, pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, 7. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter lastno izjavo o plačanih obveznostih do svojih upnikov, 8. dokazilo o plačilu varščine v višini 10% izklicne cene, 9. pisno izjavo, da se ponudnik strinja z razpisnimi pogoji, 10. opis dejavnosti, ki se bo izvajala v objektu. 6. Drugi pogoji Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične osebe, državljani Republike Slovenije in Evropske unije ter pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali deželah Evropske unije. Varščino v višini 10% izklicne cene plačajo ponudniki na TRR Občine Radlje ob Dravi številka 01301-0100010958, z navedbo »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb«. Uspelemu ponudniku se varščina vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri. Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne, ali jo dopolni do roka za oddajo ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s predmetom prodajne pogodbe. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. Kupec mora kupnino poravnati v roku, ki ga podpisnika prodajne pogodbe dogovorita v pogodbi, vendar najkasneje v roku dveh let od podpisa pogodbe. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec kupnine v danem roku ne plača, je podan razlog za razvezo pogodbe, ob kateri Občina Radlje ob Dravi obdrži plačano varščino. 7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: – ponujena cena. Ponudniki, ki so ponudbo podali že pri prejšnjem neuspelem javnem zbiranju ponudb, imajo pri izbiri prednost v obliki 10%. O izbiri najugodnejšega ponudnika se obvesti vse ponudnike, ki so sodelovali na javnem razpisu, in sicer najkasneje 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma povabila prodajalca k podpisu pogodbe. V primeru, da ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je od odstopil, plačana varščina pa zapade v korist prodajalca. 8. Občina Radlje ob Dravi si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi prispelih ponudb kljub ustreznosti ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov. 9. Pogoji iz tega razpisa so sestavni del pogodbe. 10. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost, stroške notarskih storitev in zemljiškoknjižnega predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, plača kupec. 11. Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo izdano s strani prodajalca po plačilu celotne kupnine. 12. Po predhodnem dogovoru je možen ogled zemljišča, ki je predmet prodaje. Dodatna pojasnila dobijo vsi zainteresirani na sedežu Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi ali po tel. 887-96-30, in sicer za ogled nepremičnine – kontaktna oseba Judita Gačnik; dodatna pojasnila v zvezi z razpisom in prodajno pogodbo – kontaktna oseba – Nadja Volmajer-Bezjak.

AAA Zlata odličnost