Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Št. 281/06 Ob-34571/06 , Stran 9598
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06– ZJU-UPB2) Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: 1. svetovalec (m/ž) v Uradu za okolje, Sektor za ohranjanje narave. Javni uslužbenci/ke uradniki/ce, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba tehnične, družboslovne, naravoslovne ali druge ustrezne smeri, – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – osnovna raven znanja tujega jezika. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnje izobrazbe. Za delovno mesto svetovalec se delovne izkušnje skrajšajo na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat/ka univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. Pri izbranem kandidatu/ki se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz upravnega postopka). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat/ka, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji, – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Agenciji Republike Slovenije za okolje pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat/ka bo delo na delovnem mestu svetovalec opravlja/a v nazivu svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec I. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova 52, Ljubljana. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo krajinske arhitekture in referencami s področja poznavanja zakonodaje ohranjanja narave. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj pa prosto uradniško delovno mesto svetovalec, številka 11002-25/2006« na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, in sicer v 8 dneh po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: simona.krampelj@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi internega natečaja. Informacije o izvedbi internega natečaja pridobite na tel. 01/478-45-45 (S. Krampelj).