Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Št. 7/2006 Ob-34477/06 , Stran 9597
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, na podlagi prvega odstavka 18. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center (Ur. l. RS, št. 87/04 in 104/04 -popravek), objavlja javni razpis za prosto delovno mesto: direktor kongresno-komercialnega programa/pomočnik generalnega direktorja. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Mandat direktorja sektorja traja pet let. Delo se opravlja na sedežu Cankarjevega doma, kulturnega in kongresnega centra Ljubljana. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba oziroma visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem, ekonomske, organizacijske ali druge ustrezne smeri, – najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega 5 let na vodstvenih oziroma vodilnih delovnih mestih, – poznavanje predpisov, ki urejajo delovanje javnih zavodov v kulturi, – aktivno znanje slovenskega jezika, – znanje svetovnega jezika najmanj na nivoju zahtevnosti dodiplomskega študija, – znanje uporabe osebnega računalnika. Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti predlog razvoja in dela kongresno-komercialnega sektorja za mandatno obdobje (izdelava videnja razvoja kongresno-komercialnega programa v kontekstu strategije zavoda). Glede na zgoraj navedene pogoje, morajo kandidati k prijavi priložiti: – predlog razvoja in dela kongresno-komercialnega sektorja za mandatno obdobje, – življenjepis, – fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo nižji izobrazbi, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje oziroma fotokopijo druge verodostojne listine, iz katere sta razvidna čas opravljanja dela na delovnem mestu na VII. ali VI. stopnji zahtevnosti ter na vodilnih/vodstvenih delovnih mestih, – fotokopijo dokazila o znanju tujega jezika. Znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija (fotokopija indeksa ali potrdilo šole). Razpisna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in predlogom razvoja in dela kongresno-komercialnega sektorja za mandatno obdobje sprejemamo na naslovu: Cankarjev dom (kadrovska služba), Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis PDM-7/2006 – Ne odpiraj«. Rok za prijavo je 8 dni in začne teči z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. V izbirnem postopku bodo upoštevane samo popolne vloge, tel. 01/241-71-07. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonsko določenem roku.