Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Su 10-02/2006-23 Ob-34471/06 , Stran 9596
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: svetnik v pravosodju (notranji revizor) – 1 prosto delovno mesto v notranje revizijski službi VS RS (m/ž). Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske ali pravne smeri, – najmanj 7 let delovnih izkušenj, – izpit za državnega notranjega revizorja, – državni izpit iz javne uprave, – izpit iz sodnega reda, – znanje uradnega jezika, – funkcionalna znanja: – pasivno znanje enega od svetovnih jezikov, – poznavanje dela z računalnikom, – revizijske izkušnje na različnih področjih javnega sektorja, – v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: – biti morajo državljani Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju in materialnimi predpisi, – sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na področju delovanja organa, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, – druge naloge določene s področnimi predpisi, – priprava programov revidiranja, izvajanja notranje revizije poslovanja in nadzor nad zakonitostjo in učinkovitostjo poslovanja sodišč, – razvijanje predlogov za racionalizacijo poslovanja in neposredna pomoč sodiščem z navodili in priporočili zaradi preprečevanja napak in nepravilnosti, – priprava priporočil za izboljšanje notranjih kontrol, – ocenjevanje ustreznosti ukrepov poslovodstva za odpravljanje sporočenih pomanjkljivosti, – sodelovanje z uradom za nadzor proračuna in računskim sodiščem. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetnik v pravosodju (notranji revizor) opravljal v nazivu svetnik v pravosodju II, z možnostjo napredovanja v naziv svetnik v pravosodju I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9, Ljubljana. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednje pisne izjave o izpolnjevanju pogojev: 1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo o opravljenem izpitu za državnega notranjega revizorja, 5. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, 6. izjavo o opravljenem izpitu iz sodnega reda, 7. izjavo kandidata o znanju tujega jezika, 8. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj in zahtevanimi prilogami morajo kandidati poslati v 8 dneh po objavi javnega natečaja na naslov: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, z označbo »Javni natečaj«. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje vodja skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel. št. 01/366-42-11.