Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Št. 110-12/06-112 Ob-34469/06 , Stran 9596
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: preizkušeni računovodja – višji svetovalec. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri; – najmanj 5 let delovnih izkušenj (zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, magisterij znanosti ali doktorat znanosti); – državljanstvo Republike Slovenije; – znanje uradnega jezika; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji in dodatna znanja: – opravljen državni izpit iz javne uprave; – opravljen izpit za preizkušenega računovodjo javnega sektorja; – znanje enega tujega jezika; – poznavanje dela z računalnikom. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljena strokovna izpita. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovna izpita, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – vodenje poslovnih knjig za proračun oziroma proračunske uporabnike ali več proračunskih uporabnikov; – izvajanje računovodske kontrole pravilnosti knjigovodske dokumentacije; – priprava računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom ter priprava pisnih računovodskih informacij; – sprotna priprava poročil za proračunske uporabnike javnih sredstev; – sodelovanje z notranjimi revizorji proračunskih uporabnikov; – sodelovanje s finančnimi službami proračunskih uporabnikov; – sodelovanje z Uradom za nadzor proračuna in Računskim sodiščem Republike Slovenije; – sodelovanje pri pripravi podatkov za zaključni račun proračuna. Prijava z življenjepisom mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Kočevje pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V nasprotnem primeru bo moral ustrezna dokazila predložiti sam. Zaželeno je, da kandidat v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu preizkušeni računovodja – višji svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter šest mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Kočevje, Oddelek za proračun, finance in upravljanje premoženja, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje. Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj – preizkušeni računovodja – ne odpiraj«, na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Rok za prijavo začne teči z objavo v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/893-82-04 (Ana Štaudohar). V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.