Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Ob-34468/06 , Stran 9595
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) objavlja Državni zbor 1. javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju: vodja Oddelka za investicije in vzdrževanje, ki se opravlja v nazivu sekretar, v Operativno-tehničnemu sektorju. Delovne naloge: – nadomeščanje vodje sektorja, – načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadzor nad izvajanjem rednega investicijskega vzdrževanja, hišniških opravil, upravljanja ter obratovanja objektov in naprav, – načrtovanje in izvajanje investicij, – priprava letnih planov, projektnih nalog, finančnih načrtov in javnih naročil v okviru oddelka, – opravljanje nalog s področja varstva pri delu in požarnega varstva, – izvajane nalog v zvezi z varovanjem oseb in objektov, – vodenje predpisanih evidenc. Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj osem let delovnih izkušenj, – najmanj UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske, gradbene, elektro ali druge tehnične smeri, – vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti, – poznavanje osnov računalništva, – višji nivo znanja enega svetovnega jezika, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 2. javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II ali I oziroma višji svetovalec, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II ali I oziroma podsekretar, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar, v Uradu generalnega sekretarja. Delovne naloge: – strokovno spremljanje in predlaganje notranjih aktov in ukrepov na področjih fizičnega in tehničnega varovanja, požarne varnosti, zaščite zaupnih dokumentov, zaščite in reševanja, – nadzorovanje in posodabljanje sistema varovanja, – usklajevanje nalog s področja varovanja z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, – oblikovanje pravnih mnenj in dajanje pravnih nasvetov s področja dela Urada generalnega sekretarja, – priprava strokovnih informacij, poročil in podatkov o aktualnih vprašanjih in temah za potrebe služb DZ. Kandidati za prosto delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj (svetovalec) oziroma najmanj 5 let (višji svetovalec) oziroma najmanj 7 let (podsekretar), – najmanj UNIV ali VS izobrazba (svetovalec, višji svetovalec) oziroma najmanj UNIV ali VS izobrazba s specializacijo ali magisterijem (podsekretar) družboslovne smeri, – poznavanje osnov računalništva, – višji nivo znanja enega svetovnega jezika, – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pri obeh izbranih kandidatih se bo preverjalo tudi, ali imata opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bosta morala izbrana kandidata strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Prijava kandidatov naj vsebuje kratek življenjepis z navedbo pridobljenih znanj in veščin, hkrati pa mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja, smer, leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj – vrsta del in nalog ter trajanje, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Državnemu zboru pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence, 5. fotokopije dokazil o višjem nivoju znanja svetovnega jezika. Izbirni postopek za zasedbo uradniških delovnih mest se po 10. členu Pravilnika o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v službah Državnega zbora Republike Slovenije (št. 040-03/89-1/65, z dne 16. 6. 2005) opravi le s tistimi prijavljenimi kandidati, ki formalno izpolnjujejo natečajne pogoje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranima kandidatoma bo izdan in vročen sklep o izbiri, drugim kandidatom pa sklep o neizbiri. Po dokončnosti sklepa o izbiri se bo z izbranima kandidatoma sklenila pogodba o zaposlitvi. Delovno razmerje bo za obe delovni mesti sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in z največ šestmesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Državnega zbora, Šubičeva ulica 4, Ljubljana. Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki z dokazili na naslov: Državni zbor, p.p. 636, 1001 Ljubljana, s pripisom »Prijava na JN – vodja oddelka« oziroma »Prijava na JN – Urad GS« v 8 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal, vodja Oddelka za organizacijo in kadre na tel. 01/478-94-66. Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.