Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Ob-34466/06 , Stran 9595
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 30. člena Statuta Občine Hoče-Slivnica, župan Občine Hoče-Slivnica objavlja javni natečaj za zasedbo položaja delovnega mesta: direktor občinske uprave. Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu sekretar, v prostorih Občine Hoče-Slivnica. Opis dela: – neposredno vedenje občinske uprave, – načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje opravljanja dela v občinski upravi, – odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave, – opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v občinski upravi, – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, – vodenje in odločanje v zahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji, oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih dokumentov, – opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi, – skrb za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, – priprava splošnih aktov občine, – izvajanje postopkov javnih naročil, – priprava pogodb, opravljanje drugih nalog po pooblastilu in nalogu župana ter programom dela. Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati: – državljan RS, – znanje uradnega jezika, – da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: 1. univerzitetna izobrazba oziroma visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ekonomske ali pravne smeri, 2. državni izpit iz javne uprave, 3. strokovni izpit iz upravnega postopka, 4. najmanj 8 let delovnih izkušenj. K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – izjavo, da je državljan Republike Slovenije, – izjavo o znanju uradnega jezika, – izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo, da tega izpita nima opravljenega, – izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka oziroma izjavo, da tega izpita nima opravljenega, – izjava, da kandidat/ka ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Hoče-Slivnica pridobitev podatkov iz šeste in sedme alinee iz uradne evidence, pridobitev ostalih podatkov iz uradnih evidenc, ki se nanašajo na izpolnjevanje natečajnih pogojev pa ne prepoveduje. V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da ga opravi najkasneje v roku enega leta, sicer se imenovanje v naziv razveljavi. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati v osmih dneh po objavi natečaja na naslov: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311 Hoče, z oznako »javni natečaj za položajno delovno mesto direktorja občinske uprave«. Informacije dobite na tel. 02/61-65-320, Jožef Merkuš. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečaje pogoje. O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan sklep v 30 dneh od poteka roka za prijavo natečaja. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno dobo štirih let s polnim delovnim časom.