Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Št. 290/2006 Ob-34456/06 , Stran 9594
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: strokovni sodelavec za revidiranje za področje revizij smotrnosti poslovanja – eno delovno mesto. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj visoka strokovna izobrazba, – najmanj šest mesecev delovnih izkušenj, – poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedila in obdelavo podatkov, – znanje uradnega jezika in splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni sodelavec za revidiranje opravlja naslednje naloge: – sodeluje pri izvajanju revizij, – sodeluje pri pripravi načrtov revizij, – sodeluje pri sestavi revizijskih poročil. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. izjavo o poznavanju vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedila in oblikovanje podatkov, 3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje glede zahtevanih delovnih izkušenj, 4. izjavo kandidata da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Računskemu sodišču Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradnih evidenc. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej navede tudi znanja in veščine, ki si jih je poleg formalne izobrazbe še pridobil. Formalno nepopolne prijave, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje pogoje, navedene v javnem natečaju, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati lahko prijave vložijo v roku 8 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000 Ljubljana, z navedbo »javni natečaj – uradniško delovno mesto«. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: sloaud@rs-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za prijavo na natečaj. Z izbranimi kandidati bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska c. 50, Ljubljana. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri Heleni Rosa, vodji kadrovske službe (tel. 01/478-58-14). Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.