Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Št. 1100-84/2006 Ob-34453/06 , Stran 9593
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št. 32/06) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS, na Generalnem davčnem uradu 1. svetovalec/-ka v oddelku za obdelavo podatkov in podporo uporabnikom. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba računalniške, ekonomske ali druge ustrezne smeri, – 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka II, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s specializacijo ali magisterijem. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z računalniško smerjo izobrazbe. Posebni pogoji in dodatna znanja: – državni izpit iz javne uprave, – osnovna raven znanja tujega jezika, – znanje računalniških programov s področja dela. Kratek opis nalog: – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje gradiv, – načrtovanje, pripravljanje predlogov in uvajanje sredstev IT na posameznih področjih – standardov uporabe sredstev IT, sistemske programske opreme, programske opreme za mreže in komunikacije, varnost DIS in zaščite podatkov, strojne in računalniške opreme, – spremljanje razvoja informatike. na Posebnem davčnem uradu 2. pripravnik/-ca – svetovalec/-ka v oddelku za načrtovanje, analiziranje, davčno knjigovodstvo in izterjavo. Pripravnik/-ca se bo usposabljal/-a za opravo državnega izpita iz javne uprave. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke s finančno smerjo izobrazbe. Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Z izbranim/-o kandidatom/-ko pod št. 1 pa bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim poskusnim delom. Z izbranim/-o kandidatom/-ko pod št. 2 bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, to je za čas 10-mesečnega pripravništva. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta: – znanje uradnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (za prosto delovno mesto pod št. 1), 3. pisna izjava o osnovni ravni znanja tujega jezika (za delovno mesto pod št. 1), 4. pisno izjavo, da je državljan Republike Slovenije, 5. pisno izjavo, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, 6. pisno izjavo, da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 7. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Davčni upravi RS pridobitev podatkov iz 5. in 6. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo. Formalno nepopolne prijave, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih izjav, se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05, 93/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Prijave pošljite v 8 dneh od objave na naslov, kjer se bo delovno mesto opravljalo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom: – pod št. 1: DURS, Generalni davčni urad, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana ali na gp.durs-gdu@gov.si, – pod št. 2: DURS, Posebni davčni urad, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana ali na gp.durs-pdu@gov.si. Neizbrane kandidate/-ke bomo o neizbiri obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in navedite delovno mesto. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje osebe na davčnih uradih: – pod št. 1: Špela Povše, tel. 01/478-29-53, – pod št. 2: Andreja Stupar, tel. 01/583-02-60.