Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Ob-34452/06 , Stran 9593
Na podlagi tretjega odstavka 33. člena in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 ZJU-UPB2) objavlja Skupna občinska uprava javni natečaj za položaj predstojnika Skupne občinske uprave. Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju in se opravlja v nazivu sekretar. Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – biti morajo državljani Republike Slovenije, – imeti morajo univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem, – imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj, – imeti morajo opravljen državni izpit iz javne uprave, – imeti morajo opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – znanje uradnega jezika, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper kandidata/ko ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Dodatna znanja: Od kandidatov/k pričakujemo, da imajo upravljavske in vodstvene sposobnosti, komunikacijske veščine, poznavanje področja za katerega kandidirajo ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, 4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, 5. izjavo o znanju uradnega jezika, 6. izjavo o znanju dela z računalnikom, 7. izjavo kandidata/ke, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 8. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Skupni občinski upravi pridobitev podatkov iz 7. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat/ka ne soglaša, bo moral/a sam/a predložiti ustrezno dokazilo. Kandidati/ke morajo k prijavi z dokazili in življenjepisom priložiti tudi program dela ter vizijo razvoja Skupne občinske uprave. V prijavi lahko kandidat/ka poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a. V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka. Strokovni izpit iz upravnega postopka bo moral izbrani kandidat/ka opraviti v 3 mesecih od sklenitve delovnega razmerja. V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto naveden izpit opravile najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru, bo natečajna komisija preverjala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi razgovora s kandidati/kami. Natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata/ke ter upravljavske in vodstvene sposobnosti. Na predlog natečajne komisije bodo izbranega kandidata/ko za predstojnika Skupne občinske uprave imenovali župani občin ustanoviteljic Skupne občinske uprave za dobo petih let, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a v nazivu sekretar na sedežu Skupne občinske uprave, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Okvirna vsebina dela: – vodenje, načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadziranje dela v Skupni občinski upravi, – opravljanje najzahtevnejših in ključnih nalog, – samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah, – skrb za pravočasno, zakonito in učinkovito izvajanje nalog Skupne občinske uprave, – odločanje v upravnih stvareh. Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili, življenjepisom ter programom dela in vizije razvoja v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, in sicer v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati/ke bodo o izboru pisno obveščeni/e v 8 dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja bo dajal Martin Kukovič na tel. 02/748-29-82.