Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Št. 1102-32/2006/14 Ob-34441/06 , Stran 9591
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradi list RS, št. 32/06 – UPB2) Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: podsekretar (m/ž) v Statističnem uradu Republike Slovenije, v Sektorju za informacijsko infrastrukturo in tehnologijo. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem računalniške smeri; – najmanj sedem let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – svetovanje vodji sektorja glede uporabe standardov na področju metapodatkov; – priprava strokovnih predlogov rešitev s področja interoperabilnosti in metapodatkov; – vodenje interne skupine za metapodatke in usklajevanje dela skupine za metapodatke z vodji oddelkov v Sektorju za informacijsko infrastrukturo in tehnologijo; – predstavljanje Urada v mednarodnih telesih, na strokovnih sestankih in konferencah in usklajevanje z vodji ostalih organizacijskih enot v Uradu; – priprava analiz in gradiv za projekte, povezane z interoperabilnostjo, standardi in metapodatki; – uvajanje mednarodnih in nacionalnih predpisov na delovnem področju; – uvajanje novih standardov v Urad, spremljanje dela na področju mednarodnih in nacionalnih strategij, standardov in drugih predpisov; – sodelovanje v projektih e-uprave, koordinacija z drugimi institucijami in organi na delovnem področju; – druge najzahtevnejše naloge. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova 33, Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06), ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto podsekretar, številka 1102-32/2006«, na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.surs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav oziroma dokazil in pogovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Majda Kmet, tel. 01/241-51-20, informacije o delovnem področju pa mag. Erna Miklič, tel. 01/234-06-62.