Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Št. 110-14/2006-1/3 Ob-34256/06 , Stran 9589
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06, uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB2) objavlja Občina Kamnik javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: direktor občinske uprave. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z magisterijem pravne, upravne ali druge ustrezne smeri; – najmanj osem let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij, doktorat ali zaključen specialistični študij oziroma za eno leto, če ima opravljen pravniški državni izpit. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljena oziroma priznana strokovna izpita (državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz upravnega postopka). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovna izpita, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: organiziranje in vodenje občinske uprave in opravljanje drugih najzahtevnejših upravnih in strokovnih nalog. Prijava mora vsebovati naslednje: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, – izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Kamnik pridobitev podatkov iz predhodne alinee iz uradne evidence. Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga znanja in veščine je kandidat poleg formalne izobrazbe pridobil, vključno z navedenima strokovnima izpitoma. Izbrani kandidat bo delo na položajnem delovnem mestu »direktor občinske uprave« opravljal v nazivu »sekretar«. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (5 let) s polnim delovnim časom in z možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Kamnik na Glavnem trgu 24 v Kamniku. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat naj vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »prijava na javni natečaj – direktor občinske uprave« na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, in sicer v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi v obliki, poslani na elektronski naslov: občina@kamnik.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja dajeta: Ivan Pristovnik (tel. 01/83-18-125) in Franc Hribernik (tel. 01/83-18-103).