Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Ob-34087/06 , Stran 9589
Svet VDC Nova Gorica, Klanec 14a, 5250 Solkan, na podlagi sklepa 3. redne seje sveta VDC Nova Gorica z dne 7. 11. 2006 in v skladu z določili 32. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91/I, 45/94 – odločba US RS, 8/96, 18/96 – odločba US RS in 36/00 – ZPDZC), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo, 69/05 – odločba US RS in 21/05 – odločba US RS) in na podlagi 30. člena Statuta VDC Nova Gorica razpisuje delovno mesto direktorja. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev za sklenitev delovnega razmerja, izpolnjevati še naslednje pogoje: – visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (VII) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ali – višjo strokovno izobrazbo (VI) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva; – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne vloge z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis morajo kandidati poslati po pošti na naslov: VDC Nova Gorica, Klanec 14a, 5250 Solkan ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 8 dneh po objavljenem razpisu, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«. Šteje se, da je pogoj iz četrte alinee drugega odstavka tega razpisa izpolnjen tudi če kandidat nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda in ga opravi najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni od objave razpisa.