Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Ob-34479/06 , Stran 9586
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo. 2. Opis predmeta prodaje: 2.1. Prostori v 1. nadstropju zahodnega dela gradu Kojsko na zemljišču parc. št. 312/11 k.o. Kojsko, po katastrskih podatkih poslovna stavba 224 m2, dvorišče 83 m2. Prostori so nezasedeni. Za dostop bo potrebno urediti novo stopnišče, ker se obstoječi prehod preko severnega trakta zapre. Izklicna cena je 6,400.000 SIT. Najnižji znesek njenega višanja je 100.000 SIT. 2.2. Severni del gradu Kojsko na zemljišču parc. št. 312/6 k.o. Kojsko; v naravi trietažen objekt z dvoriščem, po katastrskih podatkih poslovna stavba 188 m2, dvorišče 871 m2. Objekt je nezaseden. Izklicna cena je 12,700.000 SIT. Najnižji znesek njenega višanja je 100.000 SIT. 3. Vrsta pravnega posla: vrsta pravnega posla za oba predmeta prodaje je prodajna pogodba. 4. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino. 5. Način in rok plačila kupnine: kupnino kupec poravna na transakcijski račun Občine Brda št. 01207-0100014109 v osmih dneh od sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Občinske uprave Občine Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, v mali sejni sobi, dne 19. 12. 2006 z začetkom ob 9. uri za predmet prodaje št. 1, ob 9.30 pa za predmet prodaje št. 2. Javno dražbo bo vodila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brda. 7. Višina kavcije: dražitelji morajo do pričetka dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Brda št. 01207-0100014109, s sklicem »plačilo kavcije za dražbo nepremičnin«. 8. Plačana kavcija se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino; neuspelim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 3 dni od dneva dražbe. 9. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami na Občini Brda, kontaktna oseba Simčič Antonija, tel. 05/335-10-35 ali po mailu: tonka.simcic@obcina-brda.si. 10. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brda lahko s soglasjem župana postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 11. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu kavcije s priloženo številko za primer vračila kavcije, – davčno, matično in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanje pogojev iz prvih treh alinej 11. točke bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred pričetkom dražbe. 12. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 3 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Brda zadrži njegovo kavcijo. 13. Drugi pogoji: nepremičnine pod točko 2 se prodajo v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine. Stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec.