Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Št. 478-19/2006 Ob-34045/06 , Stran 9586
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/34-81-100; faks 07/34-81-131. 2. Predmet prodaje sta nepremičnini parc. št. 31/4 njiva v izmeri 785 m2 in del parc. št. 31/1 njiva v izmeri ca. 4319 m2 (točna in dokončna površina bo določena v postopku parcelacije), obe vpisani pri vl. št. 1331 k.o. Mirna, last Občine Trebnje. Lokacija: Mirna – Roje III. Osnovna namenska raba nepremičnin parc. št. 31/4 in dela parc. št. 31/1 je območje za poselitev – območje UZ; podrobnejša namenska raba: »3E, 3B« – območje za stanovanja s spremljajočimi dejavnostmi. Nepremičnini se prodajata skupaj kot celota, v stanju kakršnem sta, po načelu »videno – kupljeno«. Parcelacija parc. št. 31/1 bo izvedena naknadno v skladu z UZ Mirna. 3. Izklicna cena za skupno ca. 5104 m2 površine zemljišča znaša 29,639.911 SIT. Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT. Davek na dodano vrednost v višini 20% ni zajet v ceni in ga plača kupec. 4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v tridesetih dneh po zaključku javne dražbe. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino kupec poravna na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133 v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest. Po izvedeni parcelaciji zemljišča parc. št. 31/1 k.o. Mirna bosta kupec in prodajalec na podlagi dokončno ugotovljenih površin sklenila aneks k pogodbi in opravila poračun z upoštevanjem cen iz pogodbe. Stroške v zvezi s postopkom prodaje in parcelacije plača kupec. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila v prostorih Občinske uprave Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, 2. nadstropje – mala sejna soba, dne 12. 1. 2007 z začetkom ob 10. uri. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki pred začetkom javne dražbe: – vplačajo varščino in predložijo dokazilo o njenem plačilu; – če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, in ki je notarsko overjeno; – v primeru, ko se prijavi pravna oseba, predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev; fizične osebe pa predložijo fotokopijo osebnega dokumenta. Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133, s sklicem za namen javna dražba – Roje III. 8. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, bo varščina vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh po končani javni dražbi. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se plačana varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino. 9. Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Trebnje lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 10. Informacije o podrobnejših pogojih dražbe: dodatne informacije lahko interesenti pridobijo na sedežu Občine Trebnje, tel. 07/34-81-144.