Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Ob-34043/06 , Stran 9585
I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica. Prodajajo se naslednje nepremičnine – nezazidana stavbna zemljišča ob Splavarski ulici v Vuzenici: 1. Zemljišče na parceli št. 252/19, k.o. Vuzenica, 570 m2. Izklicna cena znaša 2,241.860 SIT + DDV. 2. Zemljišče na parceli št. 252/20, k.o. Vuzenica, 512 m2. Izklicna cena znaša 2,015.776 SIT + DDV. 3. Zemljišče na parceli št. 252/21, k.o. Vuzenica, 541 m2. Izklicna cena znaša 2,128.818 SIT + DDV. 4. Zemljišče na parceli št. 252/22, k.o. Vuzenica, 449 m2. Izklicna cena znaša 1,770.202 SIT + DDV. 5. Zemljišče na parceli št. 252/23, k.o. Vuzenica, 405 m2. Izklicna cena znaša 1,598.690 SIT + DDV. 6. Zemljišče na parceli št. 252/24, k.o. Vuzenica, 616 m2. Izklicna cena znaša 2,421.168 SIT + DDV. Nepremičnine se prodajajo posamezno. Plačilo kupnine: v enkratnem znesku, naslednji dan po podpisu pogodbe. Ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe predložiti naslednje dokumente: – izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico ali potni list (fizične osebe); – potrdilo o vplačilu kavcije v višini 10% od izklicne cene (od izklicne cene, ki se draži), ter celotno številko računa za vračilo kavcije neuspešnemu dražitelju; – pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na javni dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo. II. Splošni pogoji sodelovanja: 1. Javna dražba za prodajo navedene nepremičnine bo v soboto, 23. 12. 2006, ob 9. uri, v prostornih sejne sobe Občine Vuzenica. Javna dražba se bo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Občine Vuzenica ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in kupca pozove k podpisu pogodbe. 2. Vsak ponudnik mora pred začetkom javne dražbe položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo draži. Plačana kavcija bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o plačani kavciji v višini 10% izklicne cene posamezne nepremičnine se nakaže na transakcijski račun Občine Vuzenica št.: 01341-0100011132, z navedbo »kavcija za javno dražbo – parc. št.: ______«. 3. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem sklenjena v 3 dneh po javni dražbi. Plačilo kupnine v roku določenem pod točko I. je bistvena sestavina pravnega posla. 4. Overitev pogodbe ter druge stroške v zvezi z nakupom in prenosom lastništva plača kupec. 5. Prodajalec si pridružuje pravico, da z nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe kljub uspeli javni dražbi. Komisija za vodenje in nadzor postopka javne dražbe lahko, v soglasju s predstojnikom, ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 6. Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. III. Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Občina Vuzenica, Občinska uprava, Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica (Sašo Verdnik, tel. 02/879-12-22, v času uradnih ur).