Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Ob-34427/06 , Stran 9585
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena: prodaja turističnega avtobusa za prevoz potnikov, na javni dražbi. Avtobus ima naslednje tehnične lastnosti: Znamka Mercedes – Benz O350, št. šasije NMB613.455.13.22089, motor OM402LA.I73 z 280 KW, 12763 ccm, leto izdelave 1995, prevoženi kilometri 414.142. Avtobus se prodaja oziroma izklicuje posamezno. Izklicna cena za avtobus je 8,400.000 SIT (brez DDV). Izklicno ceno lahko dražitelji dvigujejo najmanj za 100.000 SIT. Premičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. 3. Kraj in datum javne dražbe: Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva ulica 6, Ljubljana; dne: 27. 12. 2006 ob 13. uri. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena takoj po zaključitvi javne dražbe. 5. Način in rok plačila: takoj, oziroma najkasneje v 2 dneh po podpisu pogodbe. Kupnina se vplača račun št. 001100 – 6030926339. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru neplačila v navedenem roku, vplačana varščina zapade v korist Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. 6. Višina varščine: dražitelji se morajo pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani kavciji v višini 840.000 SIT za avtobus, za katerega nameravajo dražiti ponudbo, na račun kot je naveden v točki 5. s pripisom – kavcija. Po opravljeni javni ponudbi se ponudnikom, ki na javni ponudbi ne uspejo, vrne kavcija brez obresti v roku 8 dni. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno. 7. Ogled: ogled avtobusa je mogoč od 20. 12. 2006 do vključno 22. 12. 2006 med 10. in 12. uro in na dan dražbe od 10. do 12. ure. Kontaktna oseba: Iztok Krumpak (tel. 01/54-38-100). 8. Udeleženci: javne družbe se lahko kot dražitelji udeležijo vsi, razen zaposlenih pri Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, njihovi zakonci oziroma osebe, ki z njimi živijo v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo in njihovih družinskih članov, s katerimi so v sorodstvu v ravni ali stranski vrsti ali v svaštvu do vštetega tretjega kolena. 9. Potek javne dražbe: javna dražba poteka v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03). 10. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na dražbi na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na dražbi na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ.