Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Št. 64/2006 Ob-34540/06 , Stran 9584
1. Predmet prodaje: 1.1. Zemljiške parcele, ki se nahajajo znotraj zazidalnega načrta za poslovno cono v Dobrenjski dolini in predstavljajo del gradbene parcele, v skupni površini 4.465 m2, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1.2. Parcela, ki se nahaja izven ureditvenega območja za poselitev namenjena stanovanjski gradnji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1.3. Gradbene parcele, ki se nahaja znotraj ureditvenega območja naselja Jarenina, namenjena za stanovanjsko gradnjo, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1.4. Poslovni prostor v izmeri 52,16 m2, parc. št. 121/1 k.o. Jakobski Dol s pripadajočim deležem funkcionalnega zemljišča (4/24 celote). 2. Izklicna cena 2.1. Izklicna cena za zemljiške parc. pod točko a), k.o. Spodnje Dobrenje, v skupni izmeri 4.465 m2 znaša 37,449.741 SIT (156.275 EUR). 2.2. Izklicna cena za zemljiško parc. št. 254/4 k.o. Jelenče, v skupni izmeri 559 m2 znaša 2,123.000 SIT (8.860 EUR). 2.3. Izklicna cena za zemljiške parc. št. 66/15 k.o. Jareninski Dol v izmeri 976 m2 znaša 5,387.000 SIT (22.448 EUR). 2.4. Izklicna cena za zemljiške parc. št. 66/16 k.o. Jareninski Dol v izmeri 649 m2 znaša 4,683.000 SIT (19.470 EUR). 2.5. Izklicna cena za zemljiške parc. št. 66/17 k.o. Jareninski Dol v izmeri 663 m2 znaša 3,976.000 SIT. 2.6. Izklicna cena za poslovni prostor v izmeri 52,16 m2, parc. št. 121/1 k.o. Jakobski Dol s pripadajočim deležem funkcionalnega zemljišča (4/24 celote) znaša 3,795.000 (15.857 EUR). V ceno ni vštet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Ponudbo je potrebno vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od 8. decembra 2006 na Občinski upravi Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, Pesnica pri Mariboru. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan v času uradnih ur v sobi 109/I, tajništvo župana. 4. Posebni pogoji prodaje nepremičnine pod točko 1.4: poslovni prostor se nahaja v kleti večnamenske zgradbe. Namembnost prostora: dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma in turistične ponudbe. Objekt, v sklopu katerega je poslovni prostor, mora obdržati kulturno varstvene in spomeniško varstvene značilnosti. Kupec mora poslovni prostor usposobiti najkasneje v roku dveh let od njegovega nakupa. Rok je bistveni pogoj za veljavnost pogodbe. Občina bo zahtevala sodno razveljavitev pogodbe, če kupec poslovnega prostora ne bo v roku usposobil in uveljavljala nastalo škodo. 5. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 27. 12. 2006, do 9. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na naslov prodajalca. V primeru, da ponudnik, ki je ponudbo oddal in ne želi sodelovati na javnem razpisu, lahko ponudbo umakne do vključno 27. 12. 2006 do 9. ure. Plačana kavcija se ponudniku vrne najkasneje v 8 dneh od dneva umika ponudbe. 6. Ponudniki morajo ponudbo predložiti v zaprti ovojnici na naslov Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica pri Mariboru, z oznako za zemljiških parcel pod 1.1.) »Ponudba za nakup zemljišč – znotraj zazidalnega načrta za poslovno cono v Dobrenjski dolini – ne odpiraj«, za zemljiško parcelo pod 1.2. in 1.3. »Ponudba za nakup zemljišča z oznako številke zemljiške parcele in katastrske občine ter po 1.4.« »Ponudba za nakup poslovnega prostora z oznako številke zemljiške parcele in katastrsko občino«. 7. Vsak ponudnik mora pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine Pesnica št. 01289-0100008733, odprt pri Banki Slovenije z navedbo »kavcija za javno dražbo z oznako sklopa oziroma številke parcele, za katero se kavcija plačuje«. 8. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti. Ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe predložiti naslednje dokumente: pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe dokazila o finančnem stanju ponudnika (podatki o boniteti, potrdilo banke o stanju na bančnih računih ali druga dokazila), potrdilo o plačani varščini in pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje. Prodaja se izvede po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z zemljiščem kasnejših reklamacij. 9. Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključenem javnem odpiranju ponudb. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Ponudnik, ki na javnem razpisu ne uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v 8 dneh po izvedenem javnem odpiranju. 10. Kupec mora poravnati kupnino v celoti najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov, navedenih 12. točki tega razpisa. Če izbrani kupec prodajne pogodbe ne sklene v navedenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana kavcija pa mu zapade kot skesnina. Kavcija se zadrži tudi v primeru, da se plačilo kupnine in stroškov ne izvede v roku, pogodba pa razdere. 11. Izbrani ponudnik plača stroške v zvezi s sestavo in sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, ki jo sestavi notar, plačilom davčnih dajatev, notarsko overitvijo prodajalčevega podpisa, vpisom v zemljiško knjigo, strošek v zvezi s prometom nepremičnin ter morebitne druge stroške, nastale s prometom nepremičnin. 12. Kupec je dolžan pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek. 13. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine. 14. Prodajalec si pridrži pravico, da z nobenim od ponudnikov ne sklene pogodbe kljub uspelemu razpisu. 15. Javno odpiranje pisnih ponudb bo v ponedeljek, 27. 12. 2006 ob 10. uri v prostorih Občine Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, sejna soba klet. 16. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno in najkrajši plačilni rok, ob upoštevanju vseh razpisnih pogojev. V primeru, da ponudniki ponudijo enako ceno, imajo prednost pri sklenitvi pogodbe ponudniki, ki bodo ponudili najkrajši plačilni rok. 17. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbiro najugodnejšega ponudnika. 18. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 19. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v 8 dneh od odpiranja ponudb. 20. Vse druge informacije lahko dobijo zainteresirani ponudniki na zgoraj navedenem naslovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel. 02/654-23-309, faks 02/654-23-19, kontaktna oseba Irena Ribič Hlebec ali Vilko Fartely. Ogled nepremičnin je možen po dogovoru.