Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Ob-34289/06 , Stran 9582
1. Naročnik (koncedent): Občina Zagorje ob Savi. 2. Obseg programov, ki bodo razdeljeni na podlagi razpisa: 2 programa zobozdravstva za odrasle. 3. Predmet koncesije: izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvene dejavnosti za odrasle na območju Občine Zagorje ob Savi. 4. Začetek in čas trajanja koncesije: ena koncesija se lahko prične izvajati takoj, druga pa s 1. 6. 2007. Obe koncesiji se bosta podelili za nedoločen čas. 5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije, če je ponudnik fizična oseba: 5.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti): – da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; – da ni v delovnem razmerju; – da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; – da ima zagotovljene ustrezno opremo in kadre; – da pridobi mnenje pristojne zbornice. 5.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat – fizična oseba za podelitev koncesije: – da prevzame v najem ordinacijo izvajanja dejavnosti v objektu Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, da prevzame zaposleno medicinsko sestro v tej zdravstveni ambulanti in da prevzame tudi vse dosedaj opredeljene paciente v tej ambulanti, – da pridobi mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, – da predloži izjavo o možnem pričetku izvajanja koncesije. 6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za podelitev koncesije, če je ponudnik pravna oseba: 6.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti): – da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); – da ni v delovnem razmerju (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi); – da ji ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe; – da ima zagotovljene ustrezno opremo in kadre; – da pridobi mnenje pristojne zbornice. 6.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat – pravna oseba za podelitev koncesije: – da prevzame v najem ordinacijo za izvajanje dejavnosti v objektu Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, da prevzame zaposleno medicinsko sestro v tej zdravstveni ambulanti in da prevzame tudi vse dosedaj opredeljene paciente v tej ambulanti, – da pridobi mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, – da predloži izjavo o možnem pričetku izvajanja koncesije. 7. Merila za izbiro kandidatov: – delovne izkušnje: do 20 točk, – ugodnosti za paciente: pri izboru kandidata bo prednost dana tistemu kandidatu, ki bo ob najvišjem številu doseženih točk po prejšnjem kriteriju, ponudil več ugodnosti za paciente. 8. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature: vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, do ponedeljka 15. januarja 2007 do 10. ure, ne glede na vrsto prenosa. Prijava na razpis mora biti predložena v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis: koncesija zobozdravstvo«. Na hrbtni strani mora biti naslov ponudnika. 9. Rok v katerem bodo kandidati za podelitev koncesije obveščeni o izbiri: kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 14 dneh po odpiranju ponudb z upravno odločbo. Koncesijska pogodba bo sklenjena najkasneje v 30 dneh po dokončnosti upravne odločbe. 10. Koncedent si pridržuje pravico odločitve o sprejemu kandidature in tudi pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov ne glede, da je kandidatura po merilih in kriterijih tega razpisa najugodnejša. Kakršnakoli odškodninska odgovornost koncedenta je v tem primeru izključena. Kandidati se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Koncedent ne odgovarja za škodo, ki bi kateremukoli kandidatu nastala zaradi ne podelitve koncesije. Koncedent si tudi pridržuje pravico preklicati javni razpis v katerikoli fazi postopka, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli. 11. Ponudba mora biti obvezno izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo vsak delovni dan med 8. in 12. uro na Oddelku za družbene dejavnosti Občinske uprave Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Dodatne informacije se lahko dobijo pri Blanki Šmit, tel. 03/56-55-730, el. naslov: blanka.smit@zagorje.si.