Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Št. 06-1462 Ob-34296/06 , Stran 9582
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor. 2. (a) Kraj izvajanja del: HE Vuhred. (b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: poglobitev struge Drave pod HE Vuhred. 3. Roki za izvedbo del: predviden začetek del: 15. 2. 2007, zaključek del: 30. 5. 2007. Podrobnejši roki so navedeni v razpisni dokumentaciji. 4. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, telefaks 02/300-56-85, tel. 02/300-54-64, kontaktna oseba: Igor Čuš, dipl. inž. grad., elektronski naslov: igor.cus@dem.si. (b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 19. 12. 2006. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je vključen) z nakazilom na naročnikov (Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.) TRR št. 04515-0000337195 pri Nova KBM, d.d., s pripisom »Razpis Poglobitev struge Drave pod HE Vuhred«. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, soba 113, tel. 02/300-54-64, faks 02/300-56-85, do 19. 12. 2006 ob delovnih dnevih med 8. in 15. uro po predhodni telefonski najavi in proti predložitvi potrdila o plačilu. Cena razpisne dokumentacija ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o plačilu. Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke. 5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 19. 1. 2007 do 12. ure. (b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor. 6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 19. 1. 2007 ob 12.15 na sedežu Dravskih elektrarn Maribor, d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor. 7. Bančna garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto ponudbene cene. Bančna garancija mora veljati še 30 dni po roku veljavnosti ponudbe oziroma do 19. 5. 2007. 8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji. 9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti Usposobljenost za izvedbo del po tem razpisu bo priznana vsem ponudnikom, ki: 1. so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa; 2. niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja niso bili pravnomočno obsojeni; 3. zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja; njihovega poslovanja ne vodi izredna uprava; proti njim ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima svoj sedež; 4. imajo stabilno in urejeno finančno poslovanje; 5. so v zadnjih sedmih letih izvedli vsaj dva objekta inženirskih gradenj, ki so primerljiva z deli, ki so predmet razpisa: vodne zgradbe in ureditve, hidroelektrarne oziroma njihovi deli, posamične vrednosti vsaj 50,000.000 SIT; 6. razpolagajo z ustreznim kadrom, in sicer: – odgovorni vodja del, ki mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del za tovrstne objekte po ZGO-1 in ki je kot odgovorni vodja del vodil gradnje vsaj dveh po vrednosti in vsebini podobnih projektov, – za izvedbo minerskih del, ki mora izpolnjevati pogoje skladno z Zakonom o rudarstvu, – in drugim izkušenim strokovnim kadrom; 7. imajo potrebno opremo za izvajanje tovrstnih del; 8. imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete za tovrstna dela. 10. Merila za dodelitev naročila: merila so navedena v razpisni dokumentaciji.

AAA Zlata odličnost