Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Št. 349/2006 Ob-34530/06 , Stran 9580
1. Ime in sedež naročnika: Urad Vlade RS za informiranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Urad). 2. Predmet razpisa Urad s tem razpisom vabi nevladne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri obveščanju prebivalcev Slovenije o evropski zadevah. Predmet tega razpisa je sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v Sloveniji za sklope: A) Počastitev 50-letnice podpisa Rimske pogodbe 25. marca 2007 bo poteklo 50 let od podpisa Rimske pogodbe, s katero je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost, ki predstavlja temelje današnje Evropske unije. Slovenija se bo vključila v okvir počastitve, ki so ga začrtale evropske institucije. Urad želi podpreti projekte, ki bodo potekali predvsem med 25. marcem in 9. majem 2007 in bodo namenjeni javni razpravi o dosežkih in izkušnjah dosedanjega povezovanja ter izzivih razširjene EU in njenega razvoja v prihodnosti. B) Predsedovanje Slovenije EU Ureditev Evropske unije določa, da vsaka država članica predseduje EU za dobo šestih mesecev. Slovenija bo predsedovala Evropski uniji v prvi polovici leta 2008. Z razpisom želi Urad sofinancirati razvoj in vzpostavitev komunikacijskih orodij, ki bodo omogočala informiranje, dialog in vključenost civilne družbe v predsedovanje. C) Vzpostavljanje zunanje meje EU Ob vstopu Slovenije v schengensko območje se bo okrepil nadzor na meji s Hrvaško, saj bo Slovenija varovala skupno zunanjo mejo Evropske unije. Z razpisom želi urad sofinancirati projekte, ki bodo prispevali k boljši informiranosti in dialogu s prebivalci ob bodoči zunanji meji o spremembah, ki jih bo schengenski režim prinesel v vsakdanje življenje. D) Promocija enakih možnosti za vse Leto 2007 je razglašeno za »Evropsko leto enakih možnosti za vse«. Z razpisom želi Urad sofinancirati projekte, ki bodo prispevali k ozaveščanju in informiranju o pravici do enake obravnave in nediskriminacije ter promovirali enake možnosti za vse. Prednost bodo imeli projekti, ki bodo namenjeni mladim. E) Informiranje javnosti o evru in rezultatih spremljanja cen po uvedbi evra Slovenija bo 1. januarja 2007 uvedla evro. Izkušnje držav, ki so uvedle evro v letu 2002 kažejo, da je potrebno nadaljevati s komunikacijskimi dejavnostmi tudi po sami uvedbi. Urad želi sofinancirati projekte, ki bodo o evru informirali skupine oseb s posebnimi potrebami in starejše ter projekte, ki bodo javnost seznanjali z ugotovitvami rednega spremljanja cen in z neupravičenimi podražitvami ali nepravilnim zaokroževanjem. 3. Pogoji za prijavo Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so prostovoljno ustanovljene; – so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali ustanova; – niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička; – so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti ali gospodarskih organizacij; – se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov; – njihovi cilji in vrednote služijo delovanju v javnem življenju v dobrobit posameznih skupin ali družbe kot celote. Nevladne organizacije lahko na razpis prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji v letu 2007 in bodo končani do 1. novembra 2007. 4. Merila za ocenjevanje Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden po naslednjih merilih: 5.1. izobraževalni, informativni oziroma komunikacijski pomen projekta: relevantnost teme in vsebinska kakovost projekta, doseganje ciljnih javnosti, ustreznost aktivnosti in sodelovanje z drugimi NVO pri projektu (do 70 točk), 5.2. stroškovnik projekta (do 20 točk), 5.3. reference organizacije, nosilca in sodelavcev projekta (do 10 točk). 5. Okvirna višina sredstev Urad bo za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa v letu 2007 namenil skupno približno 100.000 € od tega okvirno za vsak sklop 20.000 €. Če po ocenjevanju prispelih projektov ostane določen del sredstev pri posameznem sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija odloči prerazporediti ta nerazdeljena sredstva na druge sklope razpisa. Projekti, ki jih bo Urad sofinanciral na podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini največ 70% celotne vrednosti projekta. 6. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Vloge morajo prispeti na naslov: Urad vlade za informiranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana. Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane na naslov Urada najkasneje do 8. januarja 2007 do 14. ure. Prav tako pa bodo kot pravočasne upoštevane tudi vse vloge, ki bodo imele na ovojnici poštni žig z dne 8. januarja 2007. Vlogo je potrebno poslati v zaprtem ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj – vloga – razpis NVO 2007«. Vlagatelj mora na vsaki vlogi jasno označiti, na kateri sklop se prijavlja. Posamezna nevladna organizacija lahko na razpis prijavi več projektov. 7. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo potekalo 9. januarja 2007 v prostorih Urada in ne bo javno. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge v roku 8 dni dopolnijo. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 6. in 7. točki razpisa; – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije in – ki jih bo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje izločila. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom direktor Urada, na podlagi predloga strokovne komisije. 8. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa Organizacije, ki se bodo odzvale na razpis, bodo o izidu javnega razpisa obveščene najpozneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja vlog. 9. Sklenitev pogodb Z izbranimi vlagatelji bo Urad sklenil pogodbe o sofinanciranju. O pritožbi zoper sklep o izbranih dejavnostih odloča direktor Urada. Vlagatelj pritožbo vloži na Urad v roku 8 dni od prejema sklepa, oziroma obvestila. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Sklep o pritožbi vlagatelja je s tem dokončen. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Vlagatelju, ki mu bodo dodeljena sredstva in za katerega bo ob izteku sklenjene pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena določila, se bo ob prijavi na naslednji javni razpis Urada, le-to štelo kot negativna referenca. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh na katerih se nahaja razpisna dokumentacija. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://evropa.gov.si in http://www.uvi.gov.si, v katalogu informacij javnega značaja – točka 2f. Naročite jo lahko na tel. 01/478-26-40 vsak delavnik med 9. in 14. uro ali na e-naslov: nada.scetinec@gov.si Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Uradu, kontaktna oseba: Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidija.herek@gov.si.