Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

Št. 43004-2/2004 Ob-34435/06 , Stran 9579
I. Predmet javnega razpisa Država pripravlja strokovne geološke, oziroma hidrogeološke podlage ter zagotavlja monitoring geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov v skladu s 97. členom ZVO – 1 neposredno ali prek javnega pooblastila, ki ga podeli javnemu zavodu, ustanovljenemu za izvajanje teh dejavnosti, izbranemu na podlagi javnega razpisa. Predmet razpisa je izdaja javnega pooblastila za pripravo strokovnih geoloških, oziroma hidrogeoloških podlag in za monitoring geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov za naslednje dejavnosti: A) priprava strokovnih geoloških, oziroma hidrogeoloških podlag, B) izdelava osnovnih in tematskih geoloških kart, C) vzpostavitev in vzdrževanje geološkega informacijskega sistema. Zakonske podlage za izvajanje naštetih nalog izhajajo iz ZVO – 1 (Uradni list RS, št. 66/06) ter iz Zakona o temeljih geološke dejavnosti, pomembne za vso državo (Uradni list RS, št. 66/93, čistopis). II. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila Upravičenci do podelitve javnega pooblastila za pripravo strokovnih geoloških, oziroma hidrogeoloških podlag in za monitoring geoloških, seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov so javni zavodi, ki so ustanovljeni za ta namen in izpolnjujejo pogoje za podelitev javnega pooblastila. Prosilci morajo vložiti vloge na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi navedenimi prilogami in dokazili. A) Pogoji za pridobitev javnega pooblastila za pripravo strokovnih geoloških, oziroma hidrogeoloških podlag so naslednji: – da je prosilec javni zavod, – da ima sedež v Republiki Sloveniji, – da je ustanovljen za pripravo evidenc podzemnih voda, strokovnih podlag za načrte upravljanja z vodami, vodne pravice in varstva podzemnih voda. B) Pogoji za pridobitev javnega pooblastila za izdelavo osnovnih in tematskih geoloških kart so naslednji: – da je prosilec javni zavod, – da ima sedež v Republiki Sloveniji, – da je ustanovljen za izvajanje nalog geološke strokovne službe, med katere sodi tudi izdelava geoloških kart in druge geološke dokumentacije v skladu s predpisi na področju varstva okolja. C) Pogoji za pridobitev javnega pooblastila za vzpostavitev in vzdrževanje geološkega informacijskega sistema so naslednji: – da je prosilec javni zavod, – da ima sedež v Republiki Sloveniji, – da je ustanovljen za vzpostavitev in vzdrževanje geološkega informacijskega sistema. Pooblastilo se izdaja za obdobje petih let. Pooblaščenec je dolžan dejavnosti, ki so predmet javnega pooblastila, izvajati skladno s programi, ki jih pripravi Agencija RS za okolje. Pooblastilo se lahko odvzame v primerih, ki jih določa 103. člen ZVO – 1. III. Odločanje o ustreznosti vlog: strokovna komisija, imenovana s posebnim sklepom za odločanje o ustreznosti vlog v postopku javnega razpisa, bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije in za tisto vrsto dejavnosti, za katero bo prosilec oddal vlogo. IV. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je prosilcem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa. Prosilci lahko razpisno dokumentacijo zahtevajo: – pisno na naslov: Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, – po faksu št. 01/478-40-52, – po el. pošti: gp.arso@gov.si. Na zahtevi mora biti obvezno navedeno, za katero dejavnost, ki je predmet razpisa prosilec želi razpisno dokumentacijo. Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri: Sabini Hajrič, univ. dipl. prav., tel. 01/478-44-38. V. Rok in način prijave Vloge je potrebno poslati po pošti v pisni obliki na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali jih osebno vložiti v vložišču Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravočasna vloga je tista, ki bo na zgoraj navedeni naslov prispela do 27. 12. 2006 do 12. ure, ne glede na način prispetja. Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani: – Ne odpiraj – vloga za javni razpis, – številka in datum javnega razpisa, – predmet javnega razpisa, – ime in naslov prosilca. VI. Obravnavanje vlog: prepozno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem. Nepravilno označenih vlog strokovna komisija ne bo obravnavala, nepopolne vloge – tiste, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtevani razpisnih pogojev, pa bodo zavrnjene. VII. Obvestilo o izidu javnega razpisa: na podlagi predloga komisije odloči o podelitvi javnega pooblastila direktor Agencije s sklepom.