Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

Št. 01405-11/2006/12 Ob-33778/06 , Stran 9316
I. Koncesija bo podeljena visokošolskim zavodom z Goriške, Gorenjske oziroma Savinjske regije za redni študij po dodiplomskem študijskem programu prve stopnje, ki spada na Iscedovo področje: – (31) družbene vede in je univerzitetni – za največ 70 študentov v prvem letniku, – (38) pravne vede in je univerzitetni – za največ 70 študentov v prvem letniku, – (62) kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in je visokošolski strokovni – za največ 70 študentov v prvem letniku, – (72) zdravstvo in je visokošolski strokovni – za največ 70 študentov v prvem letniku. V vsaki regiji se za vsako področje podeljuje le ena koncesija, najmanj za toliko časa, kolikor traja študij ene vpisne generacije, in sicer postopoma od študijskega leta 2007/2008 naprej. II. Na razpis se lahko prijavi samostojni visokošolski zavod, ki 1. je ustanovljen v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, 2. ima po postopku, določenim z Zakonom o visokem šolstvu, sprejet program, za katerega se koncesija razpisuje, 3. je vpisan v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 4. študij izvaja tako, da so stroški na študenta za posamezni letnik primerljivi s povprečno financiranimi študijski programi z istega študijskega področja v Republiki Sloveniji, 5. po sklenitvi koncesijske pogodbe za redni študij ne bo zaračunaval šolnine. Dokazil iz 1., 2. in 3. točke ni treba prilagati, ker bodo pridobljena po uradni dolžnosti. III. Pisni prijavi je treba priložiti tudi: – natančno poročilo o študentih, vpisanih v študijskem letu 2006/2007 (načinu študija, spolu, starosti, srednješolski izobrazbi, uspehu v srednji šoli in stalnem prebivališču) oziroma podatke o predvidoma vpisanih študentih po letnikih v študijskem letu 2007/2008, – natančne podatke o stroških študija na visokošolskem zavodu v študijskem letu 2006/2007 (prikazane po elementih iz 5. člena Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 40/94 in 45/98) in dosedanjih virih financiranja, – oceno o stroških študija na visokošolskem zavodu v študijskem letu 2007/2008 (prikazane po elementih iz 5. člena Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 40/94 in 45/98) in virih financiranja, – sklep pristojnega organa o tem, da študijski stroški na študenta ne bodo večji, kot je določeno v točki II./4., – pravila, po katerih visokošolski zavod spremlja in ocenjuje kakovost študijskega in raziskovalnega dela, – podatke o predvidenem številu vpisnih mest za 1. letnik v študijskem letu 2007/2008. IV. Merila za izbiro: ob prevelikem številu prijav na razpis za posamezno študijsko področje v posamezni regiji bo izbran visokošolski zavod, ki bo izkazoval boljše materialne in kadrovske razmere ter več neproračunskih virov financiranja za izvajanje študijskega programa. V. Prijave: poslati jih je treba na pravilno izpolnjenem prijavnem obrazcu (obrazec: MVZT- koncesija-01-2006) v zaprti ovojnici, na kateri naj bo napisano »Ne odpiraj – prijava na razpis za podelitev koncesij v visokem šolstvu« in naslov pošiljatelja. Prijave sprejema Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, in sicer najpozneje do 2. 12. 2006. Odpiranje vlog bo 5. 12. 2006 ob 10.30 v sejni sobi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje. VI. Izbirni postopek bo vodila komisija, imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije. Prijavljeni bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po odločitvi Vlade Republike Slovenije. VII. Z izbranimi visokošolskimi zavodi bo sklenjena koncesijska pogodba najpozneje do 1. oktobra 2007. Financirani bodo po Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008. VIII. Prijavni obrazci so na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v rubriki »Javni razpisi«: http://www.mvzt.gov.si; dodatne informacije so prav tako na voljo na tem ministrstvu, tel. 01/478-46-22.