Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Št. 06-020-000352 Ob-23451/06 , Stran 6766
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za radijsko radiodifuzno postajo oddajni točki: Celje Golovec 96,4 MHz (za pokrivanje območja mesta Celje). 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik 1. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti, z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05). 2. Radijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS. 3. Ponudnik, ki že izvaja televizijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske dejavnosti. 4. Ponudniku ne sme biti v zadnjih petih letih od objave javnega razpisa razveljavljena odločba o dodelitvi radijskih frekvenc po uradni dolžnosti zaradi razlogov iz 1., 3. in 4. točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1). 5. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin: dnevno predvajanje informativnih vsebin o pomembnih dogodkih z območja mestne občine Celje ter enkrat dnevno predvajanje vsebin iz vsaj še dveh drugih zvrsti programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Ur. l. RS, št. 77/02). 6. Lastna produkcija radijskega programa ponudnika mora obsegati najmanj 30 odstotkov tedenskega oddajnega časa. 7. Ponudnik ne sme s svojim programom v celoti že prekrivati razpisanega območja. 8. Ponudnik mora predložiti formalno popolno in vsebinsko pravilno ponudbo, v skladu z razpisno dokumentacijo. 3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe (ocenjevanje) 3.1 Obseg lastne produkcije Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, bodo ocenjeni z večjim številom točk. (0-5 točk). 3.2 Politična nevtralnost programa Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 1 točko, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0-1 točka). 3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost programske ponudbe Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik bo za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin pri merilu lahko dosegel skupaj največ 4 točke. (0-4 točke). 3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na razpisanem območju Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju. Pet točk prejmejo ponudniki, katerih prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje radiodifuzije na razpisanem območju, največji. (0 ali 5 točk). 3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja Ponudniki programov, ki že oddajajo ponujeni program v soseščini razpisanega območja, in bi lahko s pridobitvijo razpisane frekvence tvorili homogeno radijsko omrežje imajo prednost pred izdajatelji novih programov in tistimi, ki že oddajajo ponujeni program na oddaljenem območju. Za oddaljeno se šteje takšno območje, ki z razpisanim ne more tvoriti homogenega radijskega omrežja in bi v primeru izdaje takšne odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ustvarili nepovezane otoke istega programa. Za tvorjenje homogenega radijskega omrežja se šteje, če se razpisano območje nahaja manj kot 20 km od obstoječega območja. Za obstoječa območja pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so določena v obstoječih veljavnih odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezen program. (0-4 točke). 3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom Območje pokrivanja razpisane oddajne točke sega v Mestno občino Celje. Za pozitivno mnenje pristojnega organa mestne občine Celje o utemeljenosti pokrivanja območja s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik 1 točko. (0-1 točka) 3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program Območje pokrivanja razpisane oddajne točke sega v Mestno občino Celje. Ponudnik s sedežem v Občini Celje lahko priloži zagotovilo, da občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega območje pokrivanja razpisane oddajne točke, podpira lokalni oziroma regionalni radijski program. (0-1 točka) 3.8 Ekonomsko stanje prosilca Ekonomsko stanje ponudnika se bo ocenjevalo na podlagi priložene informacije o boniteti poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo o boniteti poslovanja, dobi 1 točko, sicer dobi 0 točk. (0-1 točka) 3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se bo ločeno ocenila tehnična in kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo od 0 do 2 točki glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa. Pri tem se bo upoštevalo število zaposlenih, ki imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se bo ponudniku dodelilo od 0 do 1 točke glede na vrednost opreme za produkcijo programa. (0-3 točke). 3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev Ponudniki programov, ki bi z razpisanim območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev), imajo prednost pred drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med potencialnimi uporabniki znotraj razpisanega območja in uporabniki znotraj obstoječega območja pokrivanja. Za obstoječa območja pokrivanja se upošteva območja pokrivanja, ki so določena v obstoječih veljavnih odločbah o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezen program. (0-3 točke). 3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se bo ocenjevalo na podlagi števila let delovanja ponudnika na področju radijske dejavnosti. (0-5 točk). 3.12 Trajanje (obseg) programa Namen tega merila je ponudnikom dodeliti število točk sorazmerno glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času, bodo ocenjeni s sorazmerno večjim številom točk. (0-5 točk). 3.13 Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena Pri izbiri ponudnika na javnem razpisu za razpisano oddajno točko se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80. in 81. člena ZMed. Ponudnik, ki bo ponudbi priložil kopijo odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, bo prejel 1 točko, ponudnik, ki ponudbi kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne bo priložil, bo prejel 0 točk. (0-1 točka). 3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše razpisano območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem na območju, kateremu je program namenjen. (0-1 točka) Postopek ocenjevanja Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri določenem merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. 4. Roki in način predložitve ponudb Rok za predložitev ponudb je 18. 9. 2006 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Če bo ponudba poslana po pošti prispela po izteku roka, jo bo Agencija poslala nazaj ponudniku. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti priporočeno s povratnico na naslov Agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču Agencije, vsak delovni dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba Agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe. Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v 3 kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji. 5. Javno odpiranje ponudb (naslov, prostor, datum in ura) Javno odpiranje ponudb za dodelitev prostega radiodifuznega kanala za radijsko radiodifuzno postajo bo potekalo v sejni sobi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, dne 21. 9. 2006 ob 11. uri. Javno odpiranje vseh pravočasno prispelih ponudb bo vodila v ta namen imenovana komisija. Na javnem odpiranju ponudb lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali pooblaščenec, ki je pred začetkom javnega odpiranja ponudb dolžan predsedniku komisije izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Šteje se, da javni razpis na razpisani oddajni točki uspe, če bo nanj pravočasno prispela vsaj ena popolna ponudba, ki bo ustrezala vsem razpisnim pogojem. 6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni oziroma elektronski obliki tudi osebno v vložišču Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure. 7. Kontaktna oseba: Martina Jug, tel. 01/583-63-85, elektronski naslov: martina.jug@apek.si. 8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti