Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Ob-23396/06 , Stran 6764
1. Lastnica nepremičnin: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. 2. Opis predmeta razpolaganja: Predmet prodaje so naslednje nepremičnine – nezazidana stavbna zemljišča: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Zemljišča se nahajajo na območju, ki ga urejajo Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni, št. projekta 14-03, maj 2005, izdelovalec akta Urbanisti s.p., Celje, (Ur. l. RS, št. 56/05) in so namenjena izgradnji turistične infrastrukture. Vsa zemljišča so brez bremen. Priključitev na javno komunalno in cestno infrastrukturo je zagotovljena pod pogoji, določenimi s strani upravljavcev le-te. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet ponudbe: javna ponudba. 4. Izklicna cena: Izklicna cena znaša: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izklicna cena ne vključuje: – DDV, – sorazmernega dela stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča, ki se zaračunavajo zavezancem po Odloku o komunalnem prispevku v Občini Dobrna (Ur. l. RS št. 48/02), – stroškov izgradnje priključkov na javno komunalno in cestno infrastrukturo in stroškov priključitve objektov na omrežje, – stroškov morebiti potrebnih sprememb prostorskih aktov. 5. Pogoji za prijavo na razpis: Pisne ponudbe morajo prispeti s priporočeno pošto oziroma biti vročene v zaprti ovojnici z oznako: Ne odpiraj – javna ponudba za zemljišča v ZN Zdraviliški kompleks, najkasneje do dne 1. 9. 2006 do 9. ure na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Ponudbe lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom kavcije v višini 10% od izklicne cene posamezne parcele na transakcijski račun Občina Dobrna št. 01355-0100003171. Ponudbe ne morejo podati cenilec, člani komisije in z njimi povezane osebe. Po končanem postopku izbora se plačana kavcija, brez obresti, v roku 10 dni vrne tistim ponudnikom, ki v postopku javne ponudbe niso uspeli. Uspelemu ponudniku pa se plačana kavcija všteje v ceno. 6. Način in rok plačila kupnine: Kupec, tj. najugodnejši ponudnik mora pogodbo podpisati v 30 dneh po odpiranju ponudb. Plačilo kupnine je v 8 dneh po podpisu pogodbe, na transakcijski račun Občina Dobrna št.: 01355-0100003171, pri čemer se položena kavcija všteje v kupnino. Za roke, ki so daljši od 8 dni mora izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe predložiti Občini nepreklicno bančno garancijo, vnovčljivo na prvi poziv. Če najugodnejši ponudnik v roku ne sklene pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima lastnica pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev ter zadržati že vplačano kavcijo. 7. Drugi pogoji prodaje: Stranke, ki so v delu financirale izdelavo urbanističnega dokumenta – Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni, št. projekta 14-03, maj 2005, izdelovalec Urbanisti s.p., Celje, imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico kot ostali drugi ponudniki. Nepremičnine se prodajo po načelu videno-kupljeno. Nepremičnine se prodajo v stanju, v katerem se nahajajo. Ponudbe se lahko nanašajo le na nakup vseh treh parcel kot celote. Ponudba za nakup posamezne parcele ali njihovih delov ni možna. 8. Pogoji sodelovanja v postopku prodaje zemljišč: Ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti: a) podatke o ponudniku: – naziv/firmo ponudnika, – sedež, – identifikacijsko številko za DDV/davčno številko, – matično številko (za podjetja in družbe), – dokazilo o finančnem stanju ponudnika (bilanco stanja in uspeha za leto 2004, podatki o boniteti BON – obrazec in potrdim banke o solventnosti), – pooblaščena oseba ponudnika za podpis pogodbe, – pooblaščena kontaktna oseba v zvezi s ponudbo (ime in priimek, telefon, telefaks, e-mail), – številko transakcijskega računa ter naziv in naslov banke za vračilo vplačane varščine, b) navedbo parcelnih številk, za katere je podana ponudba, c) ponujeno ceno za v SIT/m2, ki ne sme biti nižja od izklicne cene, d) dokazilo o plačani varščini, e) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti krajši od 90 dni od poteka roka za vložitev ponudbe, f) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisa, g) potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe in samostojni podjetniki), h) fotokopijo izpiska iz sodnega registra, oziroma izpisa iz poslovnega registra Slovenije (AJPES), ki ne sme biti starejše od treh mesecev od datuma ponudbe, i) fotokopijo osebne izkaznice (obe strani) za fizične osebe. 9. Odpiranje ponudb: Pravočasno prispele ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila komisija Občine Dobrna za prodajo nepremičnin, imenovana s strani župana Občine Dobrna. Odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, Dobrna dne 1. 9. 2006 ob 10.30. 10. Izbor ponudnika: Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala naslednje kriterije: – ponujena kupnina za posamezno parcelo, – rok plačila kupnine. Prednost pri nakupu imajo pod enakimi ostalimi pogoji tisti ponudniki, ki so dokazljivo vlagali v pripravo in opremljanje obravnavanih zemljišč oziroma v javno infrastrukturo na območju ZN za del zdraviliškega kompleksa v Dobrni. Prednost pri nakupu imajo, pod enakimi ostalimi pogoji, tisti ponudniki, ki so pripravljeni skleniti urbanistično pogodbo (izgradnja dela javne komunalne infrastrukture za potrebe gradnje na zemljiščih, ki so predmet tega razpisa). Kriteriji za oceno ponudb so podani v razpisni dokumentaciji. Kot najugodnejša se bo štela ponudba, z najvišjim seštevkom zbranih točk. Ocenjevanje ponudb se izvede samo v primeru večjega povpraševanja oziroma interesa več ponudnikov po nakupu zemljišč, ki so predmet tega razpisa. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec obvestil vse ponudnike, ki so sodelovali v javnem zbiranju ponudb v roku 5 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh od datuma oddaje ponudb. V primeru, da izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v roku, se mu varščina ne vrne. Stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju oziroma notarskega zapisa, DDV ter druge stroške nosi kupec, stroške zemljiškoknjižnega prenosa nosi prodajalec. Zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice na nepremičninah se opravi po plačilu celotne kupnine. 11. Drugo: Objava javnega poziva za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnine, ki so predmet tega razpisa. Občina Dobrna si pridržuje pravico, da začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe o prodaji nepremičnin, ki so predmet tega razpisa, kadarkoli ustavi, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti. V primeru, da se na razpis javi le en ponudnik, lahko Občina Dobrna sklene z njim pogodbo pod pogojem, da je ponudnik ponudil kupnino vsaj v višini izklicne cene. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu Občine Dobrna ali na spletni strani Občine Dobrna ali jo zahtevajo po e-pošti na naslov: mateja.smrecnik@dobrna.si. Informacije o javnem zbiranju ponudb ponudniki lahko dobijo na Občini Dobrna, kontaktna oseba Smrečnik Mateja, tel. 03/780-10-53 ali 780-10-50.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti