Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Ob-23267/06 , Stran 6763
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka (v nadaljevanju prodajalec). 2. Predmet prodaje: Lokacija: Postojnska cesta 9, Pivka; Številka stanovanja: št. 8/II (73,13 m2); Ponudbena cena stanovanja: 8,685.306 SIT. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima z Občino Pivka sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Na podlagi 107. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/2003) sprememba lastnika stanovanja ne vpliva na obstoječa najemna razmerja. Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca. Oseba, ki uporablja stanovanje oziroma ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo za nedoločen čas, ima na podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št. 12/2003 in 77/2003) pod enakimi pogoji, predkupno pravico. Nepremičnina se odprodaja v celoti po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške overitve pogodbe plača prodajalec, vse ostale stroške (stroške prenosa lastninske pravice, itd.) plača kupec. 3. Ponudba mora vsebovati: – naziv oziroma ime in priimek ter naslov ponudnika; – navedbo naslova objekta in številko stanovanja za katerega se ponudnik zanima; – navedbo, da odkupi stanovanje po ponudbeni ceni; – fotokopijo potrdila o državljanstvu za fizične osebe ali izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta biti starejša od 3 mesecev; – potrdilo o vplačilu kavcije (original) ter celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, za pravne osebe. 4. Višina kavcije: interesenti, ki želijo sodelovati pri javni ponudbi morajo vplačati kavcijo, v višini 868.530,60 SIT. Kavcijo se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri Banki Slovenije, z navedbo »Plačilo kavcije«. 5. Vplačana kavcija se izbranemu ponudniku šteje v kupnino. Neuspelim ponudnikom pa bo kavcija vrnjena, v roku 10 dni, od dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem znesku. 6. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 4. 9. 2006 do 11. ure na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z oznako: »javna ponudba za odkup stanovanja - ne odpiraj«. 7. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne 4. 9. 2006 ob 13. uri v prostorih Občine Pivka. V primeru dveh ali več pravilnih ponudb bo ustna licitacija v torek, dne 12. 9. 2006 ob 14. uri v sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka. 8. Merilo za izbor je oddana ponudba za odkup stanovanja. V primeru pridobitve dveh ali več pravilnih ponudb, bo izvedena ustna licitacija – najnižji znesek višanja je 150.000 SIT. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno, pri čemer imajo osebe, ki uporablja stanovanje pod enakimi pogoji, predkupno pravico. 9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni od odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa, prodajalec pa zadrži njegovo kavcijo. 10. Način in rok plačila kupnine: Po podpisu pogodbe Občina Pivka izstavi kupcu račun za plačilo kupnine. Kupec plača celotno kupnino (zmanjšano za vplačano kavcijo) na zakladniški podračun Občine Pivka, št.: 01291-0100016298 pri Banki Slovenije, vendar najkasneje v 8 dneh po izstavitvi računa. 11. Plačilo celotne kupnine za stanovanje v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne plača kupnine v navedenem roku, se pogodba razdre, kavcija pa se zadrži. 12. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike, da v posameznih elementih dopolnijo ponudbo. 13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Na podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta Občine Pivka, št.: 03201-23/2005, z dne 21. 9. 2005, lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Pivka, s soglasjem župana, postopek prodaje ali pogajanj ustavi do sklenitve pravnega posla, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, pri čemer se povrne kavcija izbranemu ponudniku, v vplačanem znesku. O tem posreduje Občina izbranemu ponudniku odločitev v roku 8 dni, od dneva odpiranja ponudb. 14. Vse dodatne informacije o pogojih javne ponudbe in natančnejše podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na telefonski številki 05/721-01-00 (kontaktna oseba: Jana Vodopivec).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti